دانلود مقاله اقلام تعهدی و اندازه گیری آن و مدیریت سود و جریان های نقدی


Widget not in any sidebars
دی جرج و همکاران (1999)
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران
جیانمینگ (2007)
اقلام تعهدی غیرمنتظره
یودیانتی (2008)
مدیریت سود و جریان های نقدی
لوبو و ژانگ ژو (2008)
افشاء مدیریت سود
کارل و اسکات (2009)
نقش اقلام تعهدی در صنعت
دپوچ وهمکاران(2009)
اقلام تعهدی و اندازه گیری آن
7 تحقیقات انجام‌شده:
2-7-1 تحقیقات خارجی:
تحقیقات متعددی در این رابطه انجام شده و به بررسی انواع مدیریت سود و تأثیر آن بر متغییر های مختلف در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس های اوراق بهادار پرداخته‌اند.
کارل و اسکات (2009) به بررسی نقش رده‌بندی صنعت در برآورد اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که رده‌بندی شرکت‌ها براساس GICS که بیشتر به سمت گروه‌های متجانس یا همگن تمایل دارد، بر تغییرات سطح برآورد اقلام تعهدی اختیاری اثر می‌گذارد. آن‌ها همچنین قسمتی از مطالعات تئو و همکاران (1998) در رابطه با عملکرد بلندمدت بازار سرمایه در زمان عرضه اولیه سهام به عموم را تکرار کرده و نتایج عمومی منتشر شده در رابطه با فراوانی غیرعادی اقلام تعهدی در سال عرضه اولیه سهام و عملکرد ضعیف سهام در سال‌های بعد از آن را تأیید می‌کند.
لوبو و ژانگ ژو (2008) در تحقیقی با عنوان کیفیت افشاء و مدیریت سود به بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء و مدیریت سود می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط منفی و معنی‌داری بین افشاگری شرکت‌ها و مدیریت سود وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که تمایل کمتری به افشاء دارند بیشتر به مدیریت سود روی می‌آورند و بالعکس.
رینا و دیگران (2009) در پژوهشی با عنوان “جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت هایی که از جریان های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.
یودیانتی (2008) در تحقیقی با استفاده از 150 شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که با 95 درصد اطمینان، تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با 99 درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می شود.
دپوچ وهمکاران (2009) نشان دادند که با اتکا بر اندازه گیری اقلام تعهدی به روش سنتی و با استفاده از نمونه شرکتهای زیان ده قدرت پیش بینی بازده آتی سهام شرکتها تضعیف می شود.
جیانمینگ (2007) در تحقیقی از طریق به کارگیری اقلام تعهدی غیرمنتظره در خصوص آزمون مدیریت سود مدل جدیدی را نسبت به مدل جونز و مدل تعدیل‌شده آن ارائه داد و به این نتیجه دست یافت که این مدل توانایی بالایی در شناسایی موارد مدیریت شده و همچنین کیفیت بهتر را دارد می‌باشد.
کارول (2004) در تحقیق خود به بررسی این موضوع که آیا مدیریت سود با نگرش فرصت‌طلبانه می‌تواند بر مربوط بودن سود خالص و ارزش دفتری در تعیین قیمت سهام تأثیر بگذارد پرداخت او به این نتیجه رسید که مربوط بودن سود برای شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود و مدیریت سود در آن‌ها وجود دارد کاهش یافته است و این کاهش برای اجزای اختیاری سود بیشتر از اجزای غیراختیاری آن بوده است.

بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک سرمایه- قسمت ۱۵

۲-۱۷٫روش نمونه گیری و حجم نمونه
پرسشنامه برای کلیه ی کارمندان شعب ارسال گردید اطلاعات دریافتی بیشتر از نظر روسا و معاونین و مسئولین اعتبارات شعب دریافت گردید. طبق مصاحبه انجام شده تعداد کل پرسشنامه های ارسالی بالغ بر ۱۵۰ و تعداد پرسشنامه های تکمیل و ارجاع داده شده بالغ بر ۱۱۱ فقره می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات به دست آمده در این بخش به طور کامل دریافت و تحلیل گردید.
با توجه به نوع پژوهش در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • صورت های مالی و آمارهای استخراج شده از گزارش های اداره حسابداری بانک سرمایه استان تهران
  • حسابداری

 

 • تهیه و ارسال پرسشنامه ای به منظور نظرسنجی از کارکنان شعب بانک شامل چهار بخش کلی (بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان، بخش دوم شامل سوالاتی است که به وسیله آن ها فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد، بخش سوم شامل نظرات پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات موجود در سودآوری شعب بانک می باشد و بخش چهارم شامل پیشنهادات پاسخ دهندگان در خصوص سود آوری بهتر شعب بانک سرمایه می باشد. نمونه پرسشنامه ارسالی را در پیوست شماره یک ملاحظه فرمائید.

 

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه
از آغاز تاریخ بشر انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است تحقیق علمی در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده خاصی رخ می دهد و مشخصظ کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن ها می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد (زهره سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۲۰تا۲۲).
۳-۲- روش پژوهش
مطالعه ی حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی می باشد و برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از شاخه پیمایشی استفاده شده است. از نظر ارتباط متغیرها پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیر شاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. در این مطالعه از دو نوع داده میدانی و دست دوم استفاده گردید جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی پستی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به حساب های مالی شعب به طور کامل دریافت و برای بررسی دیدگاه کارکنان و ارزیابی فعالیت شعب پرسشنامه ی تنظیم شده ارسال گردید.
۳-۳-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ها متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۱۷۷). جامعه آماری این تحقیق عبارت است از ۱۵۰ نفر از مدیران و مسئولین شعب به همراه معاونین یا رؤسای اعتبارت شعب که اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید و فعالیت های مالی کلیه شعب بانک سرمایه در استان تهران از منظر دفاتر حسابداری طی سالهای ۹۰ و ۹۱ که اطلاعات آن از اداره حسابداری بانک اخذ گردید.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
پرسشنامه برای کلیه ی کارمندان شعب ارسال گردید اطلاعات دریافتی بیشتر از نظر روسا و معاونین و مسئولین اعتبارات شعب دریافت گردید. تعداد کل پرسشنامه های ارسالی بالغ بر ۱۵۰ و تعداد پرسشنامه های تکمیل و ارجاع داده شده بالغ بر ۱۱۱ فقره می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات به دست آمده در این بخش به طور کامل دریافت و تحلیل گردید.
۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به نوع پژوهش در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

 

 

  • صورت های مالی و آمارهای استخراج شده از گزارش های اداره حسابداری بانک سرمایه استان تهران

 

 • تهیه و ارسال پرسشنامه ای به منظور نظرسنجی از کارکنان شعب بانک شامل چهار بخش کلی، بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان، بخش دوم شامل سوالاتی است که به وسیله آن ها فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد، بخش سوم شامل نظرات پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات موجود در سودآوری شعب بانک می باشد و بخش چهارم شامل پیشنهادات پاسخ دهندگان در خصوص سود آوری بهتر شعب بانک سرمایه می باشد.

 

۳-۶-متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش شامل دو گروه متغیر مستقل و وابسته می باشد در بررسی عوامل موثر بر سودآوری شعب بانک به عنوان متغیر وابسته و از شاخص های محیطی وانسانی (شامل تحصیلات رئیس شعبه ،موقعیت جغرافیائی شعبه ،امکانات و تجهیزات و تعداد کارکنان شعبه و پاداش پرداختی به کارکنان )، مدیریت نقدینگی( شامل ترکیب دارایی ها، ترکیب بدهی ها) ، مدیریت ریسک اعتباری (شامل نسبت ریسک اعتباری ، نسبت وصولی و هزینه مشکوک الوصول به دارائیها )و مدیریت هزینه ی شعب (شامل کل هزینه های سود پرداختی و کل هزینه های اداری و پرسنلی) به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.
– شاخص های محیطی و انسانی
یکی از عوامل تاثیر گذار بر سود دهی شعب بانک عوامل محیطی و نیروی انسانی کارآمد، با انگیزه و دارای سطح علمی بالا و دلسوز میباشد که از جمله آنها میتوان به تحصیلات رئیس شعبه و تجربه کافی در ایجاد بستر مناسب جهت رسیدن به سود دهی مطلوب اشاره کرد. موقعیت جغرافیائی شعب نیز از جمله این عوامل میباشد که در زمان تأسیس شعب جدید بسته به نوع کاربری شعبه در حال افتتاح به طور مثال تجاری یا مسکونی و سودده یا خدماتی بودن شعبه در نظر گرفته شده باشد. همچنین امکانات و تجهیزات موجود در شعب از قبیل تجهیزات بانکداری الکترونیک و تشویق مشتریان به استفاده از آنها میتواند بر سود دهی مطلوب بانک تاثیر گذار باشد. وجود تعداد کارکنان کافی در شعبه، پرداخت پاداش دوره ای به کارکنان و تقسیم و تعریف مسئولیت ها توسط مدیران ارشد میتواند در سود دهی موثر شعب موثر باشد و از ایجاد تعارض بین کارکنان جلوگیری کند.
– شاخص های مدیریت نقدینگی
الف – ترکیب دارایی ها (نوع و میزان تسهیلات پرداختی)
قسمت عمده دارایی های بانک را تسهیلات اعطایی به مشتریان تشکیل می دهد نسبت ارزش کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها، معیاری جهت سنجش نقدینگی بالاتر بانک است به گونه ایست که هر چه این نسبت در نظام بانکی بالاتر باشد، نشان از نقدینگی بالاتر بانک هاست. با توجه به این که تسهیلات پرداختی در بانک از نظر تامین منابع مالی آن از دو نوع تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی (مبادله ای) سرمایه تشکیل شده است، جهت بررسی میزان و نوع تاثیر هر کدام از آن ها در سودآوری در این پژوهش از نسبت تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی به دارایی ها و سرانه تسهیلات (مانده کل تسهیلات به تعداد کارکنان شعبه) به عنوان معیارهای مدیریت دارایی ها استفاده شده است.

 

 

  1. تسهیلات مشارکتی : تأمین کننده مالی این اعتبارات منابع داخلی بانک می باشد که با بهره گرفتن از منابع در اختیار و در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی بانک قابل پرداخت می باشد (که شامل مضاربه و مشارکت مدنی واریز تدریجی و واریز یکجا میباشد)

 

  1. غیرمشارکتی: اعتبار پرداختی نیز از منابع داخلی بانک می باشد که شامل قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و خرید دین و مزارعه و مساقات می باشد.

 

  1. تعهدات شامل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صادراتی وضمانت نامه می باشد.

 

 1. تسهیلات بدون سود که تأمین منابع این نوع تسهیلات به طور کامل سهم وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد و با پرداخت آن هیچ گونه سودی از متقاضی دریافت نمی گردد و فقط با ۴% کارمزد قابل پرداخت است که شامل تسهیلات پرداختی بابت وام ضروری و خرید مسکن کارکنان نمی باشد. و به دلیل محدود بودن تسهیلات قرض الحسنه از عوامل تاثیرگذار بر آن صرف نظر شده است.

 

به عنوان شاخص از ترکیب دارایی ها به شرح ذیل بررسی و تحلیل شده است:
مانده کل تسهیلات مشارکتی
جمع کل دارایی ها (تسهیلات پرداختی)
= نسبت تسهیلات مشارکتی
= نسبت تسهیلات غیرمشارکتی
مانده کل تسهیلات غیر مشارکتی
جمع کل دارایی ها
مانده کل تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها
جمع کل دارایی ها
= نسبت تسهیلات و تعهدات و اعتبار اسنادی
مانده کل تسهیلات (شامل مشارکتی+غیرمشارکتی+تعهدات و اعتبارات اسنادی)
تعداد کل کارکنان شعبه
= سرانه تسهیلات
ب – ترکیب بدهی ها (نوع و میزان سپرده ها)
سپرده ها به عنوان عمده ترین منابع شبکه بانکی محسوب شده که به واسطه ی آن ها قدرت وام دهی شعب بانک تقویت می گردد. با توجه به این که بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و فاقد منابع دولتی می باشد، در صورت کمبود منابع شعبه دیگر قادر به پرداخت تسهیلات نمی باشد. هر چه میزان منابع جمع آوری شده از محل سپرده ها بیشتر باشد نشان دهنده ی مدیریت صحیح تر بدهی ها می باشد. لذا در این راستا در پژوهش حاضر جهت بررسی میزان و نوع تأثیر این بدهی ها بر سودآوری بانک از نسبت مانده حساب های جاری، پس انداز، کوتاه مدت، بلند مدت (اوراق ویژه سرمایه گذاری عام). به کل دارایی ها استفاده شده است که شامل نسبت های ذیل می باشد:
= نسبت سپرده جاری وپس انداز قرض ا لحسنه به دارایی
مانده کل سپرده و قرض الحسنه جاری
جمع کل دارایی ها
مانده کل سپرده کوتاه مدت
جمع کل دارایی ها
= نسبت سپرده کوتاه مدت به دارایی ها
مانده کل سپرده بلندمدت و اوراق ویژه سرمایه گذاری جمع کل دارایی ها
= نسبت سپرده بلندمدت به دارایی ها
نسبت خود اتکائی
یکی از نسبت های مورد استفاده در مدیریت نقدینگی نسبت خوداتکایی می باشد. این نسبت از حاصل تقسیم مانده کل تسهیلات اعطایی شعبه به جمع کل منابع شعبه به دست می‌آید هر چه این نسبت از عدد یک کمتر باشد بیانگر وضعیت مطلوب و بالاتر از عدد یک بیانگر افزایش استقراض بانک می باشد. (رشیدی و دیگران، ۱۳۸۹، ص۵۲)
جهت بررسی و آزمون چگونگی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری از نسبت های خود اتکایی هزینه های تأمین مالی به کل دارایی ها استفاده شده است انتظار می رود مدیریت صحیح نقدینگی اثر مثبت بر سودآوری بانک داشته باشد.
مانده کل تسهیلات اعطایی
جمع کل سپرده ها (بدهی ها)
= نسبت خود اتکایی شعبه

منظر فرایندهای داخلی کسب و کار و فرآیند مدیریت استراتژیک


Widget not in any sidebars

2- 4- 2- 2. منظر مشتری
برای انتخاب اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر مشتری، سازمان‌ها می‌بایست به دو سؤال حیاتی پاسخ دهند : اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ دوم اینکه ارزش‌های پیشنهادی ما برای آن‌ها چیست؟ بسیاری از سازمان‌ها معتقدند که مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند که برای آن‌ها چه محصولات و خدماتی عرضه می‌کنند؛ ولی در واقع همه چیز را برای همه مشتریان عرضه می‌کنند. مایکل پورتر معتقد است که عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزش‌های مورد نظر آن‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند.
2- 4- 2- 3. منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
در منظر فرایندهای داخلی، سازمان‌ها می‌بایست فرایندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آن بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان خود ادامه دهند.
تحقق هر یک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می‌شود مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورتی کارا و اثربخش است. این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین شده و سنجه‌های مناسبی جهت کنترل پیشرفت آن‌ها توسعه یابد. برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان ممکن است به مجموعه‌ی کاملاً جدیدی از فرایندهای عملیاتی نیاز باشد. توسعه‌ی محصولات و خدمات جدید، تولید، خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرایندهای تولیدی نمونه‌هایی از این قبیل فرایندها هستند.
2- 4- 2- 4. منظر یادگیری و رشد
چگونه می‌توان به اهداف بلندپروازانه‌ی تعیین شده در وجوه فرایند داخلی، مشتری و در نهایت سهام‌داران جامه‌ی عمل پوشاند؟ پاسخ به این سؤال در اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر یادگیری و رشد نهفته است در واقع این اهداف و سنجه‌ها توانمندسازهای اهداف تعیین شده در سه منظر دیگرند. آن‌ها زیربنا و بنیانی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن هستند. وقتی ما اهداف و سنجه‌های مربوط به وجوه مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین کردیم، بلافاصله متوجه شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی این مهارت‌ها و قابلیت‌ها خواهیم شد. اهداف منظر یادگیری و رشد می‌بایست در جهت پر کردن و پوشاندن این شکاف‌ها و فاصله‌ها تعیین شوند و سنجه‌های مناسبی برای کنترل پیشرفت آن‌ها توسعه یابد؛ سنجه‌هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، برنامه‌های آموزشی کارکنان، مهارت کارکنان و… انتخاب شوند.
قبلاً گفته شد که وظیفه‌ی کارت امتیازی متوازن، ترجمه‌ی استراتژی‌های سازمان به مجموعه‌ای شاخص‌های عملکردی است؛ اما سؤال اساسی این است که چگونه کارت امتیازی متوازن باعث ارتباط و ترجمه‌ی استراتژی‌های سازمان به شاخص‌های عملکرد می‌شود؟ در جواب این پرسش باید گفت که مؤلفه‌ای که کارت امتیازی متوازن برای این مهم به کار می‌گیرد، روابط علت و معلولی میان سطوح مختلف کارت امتیازی متوازن است. استراتژی از مجموع‌های فرضیه‌های علی و معلولی تشکیل شده است.درصورت اجرای فرایند BSC به شکل صحیح، یک مجموعه روابط علی و معلولی میان تعدادی عوامل در لایه های مختلف به منظور شناخت عوامل کلیدی موفقیت سازمان به دست خواهد آمد[18]
2- 4- 3. روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
در سال‌های پایانی دهه‌ی 1980 بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها از پیاده سازی استراتژی‌های خود ناامید شده بودند. در تحقیقی که در سال 1982 انجام شد و نتایج آن در مجله‌ی فورچونمنتشر گردیده بود، مشخص شده بود که فقط 10 درصد استراتژی‌هایی که به خوبی فرموله شده‌اند، در عمل با موفقیت پیاده می‌شوند. در چنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آن‌ها را در تحقق استراتژی‌هایشان یاری دهد و روش ارزیابی متوازن به عنوان ابزار نیرومند در این زمینه مطرح شد.
2- 4- 4. چرا استراتژی‌ها در عمل پیاده نمی‌شوند؟
فرموله کردن و تدوین استراتژی شاید یکی از بحث‌انگیزترین مقوله‌های مدیریت کسب و کار در چند دهه‌ی گذشته بوده است. برای سال‌ها، تدوین یک استراتژی برنده به عنوان متمایز کننده کلیدی جهت موفقیت سازمان‌ها تلقی می‌شد. مدیران، مشاوران و اساتید مدیریت با اعتقاد به همین موضوع، طی چند دهه‌ی گذشته همه‌ی تلاش خود را صرف برپایی مکاتب متنوعی برای تدوین استراتژی کرده‌اند.
فارغ از تفاوت‌هایی که هر یک از این مکاتب به چگونگی تبلور استراتژی در سازمان‌ها قائل هستند، باید قبول کرد که رمز بقا و موفقیت سازمان‌ها در جریان پرالتهاب و پر از تحول امروزی، هشیاری مدیران و رهبران این سازمان‌ها در اتخاذ مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای سازمان خود بوده است.ولی مسأله مهم‌تر در فرآیند مدیریت استراتژیک، موضوع پیاده سازی استراتژی است.
در سال 1999 مجله Fortune طی مقاله‌ای ادعا کرد که 70 درصد دلیل شکست مدیران ارشد اجرایی (CDO) در آمریکا، نه به خاطر ضعف آن‌ها در فرموله کردن استراتژی بلکه عدم موفقیت آن‌ها در پیاده سازی استراتژی‌هایشان بوده است. چرا پیاده سازی استراتژی تا این حد مشکل است؟ محققین دلایل ناکامی‌سازمان‌ها در اجرای ا
ستراتژی‌هایشان را به چهار نوع محدودیت یا مانع نسبت داده‌اند که در شکل‌زیر نشان داده شده است. [19]
شکل2-11.موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی
2- 4- 4- 1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی
در عصر صنعتی، به کار گیری موثر و کارای دارایی‌های فیزیکی یک شرکت، مهم‌ترین عامل موفقیت و کسب سود بوده است. امروزه دانش و مهارت و قابلیت کارکنان، بزرگ‌ترین سرمایه سازمان‌ها برای رسیدن به موفقیت است. اگر کارکنان یک سازمان که بزرگ‌ترین عامل ارزش آفرینی آن هستند، استراتژی‌های سازمان را به درستی نفهمند، چگونه می‌توان انتظار داشت که به تحقق آن کمک کنند؟ استفاده از ساز و کارهای مناسب جهت برقراری ارتباط و انتقال استراتژی به همه‌ی افراد سازمان، کلید موفقیت در پیاده سازی استراتژی است.
2- 4- 4- 2. مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان با استراتژی
فرموله کردن استراتژی جزو وظایف و اختیارات مدیریت ارشد سازمان است، ولی پیاده سازی آن بدون کمک مدیران میانی و کارکنان واحدهای مختلف سازمان امکان پذیر نیست. همه کارکنان سازمان باید منافع مادی و سرنوشت کاری خود را در گرو تحقق استراتژی‌های سازمان بیابند. اگر اجرای استراتژی فقط برای مدیریت ارشد سازمان شهرت و دستاورد مالی به همراه داشته باشد و سطوح دیگر مدیریت و بقیه‌ی کارکنان از آن بی بهره شوند، قطعاً انگیزه کافی برای حمایت از استراتژی به وجود نخواهد آمد. طراحی و اجرای نظام‌های جبران خدمت متصل به معیارهای ارزیابی استراتژی، می‌تواند ساز و کار مناسب جهت ایجاد هم‌سویی بیشتر کارکنان با استراتژی را فراهم سازد. [20]
2- 4- 4- 3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
تدوین استراتژی جزو اختیارات مدیریت ارشد است، ولی پیاده سازی آن نیز بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان‌ها ممکن نخواهد شد. مدیران ارشد با نشان دادن حمایت صریح خود و ایجاد دغدغه در همه هرم سازمانی نسبت به اجرای استراتژی، فرآیند پیاده سازی استراتژی را تقویت می‌کنند. برگزاری جلسات بازنگری استراتژی نمونه ایاز اقدامات مدیریت ارشد جهت نشان دادن تعهد خود نسبت به اجرای استراتژی است.

دانلود مقاله الگوی حداکثر کردن سود و الگوی حداقل کردن سود

نحوه جمع‌آوری داده‌ها:
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، صورت گرفته است.
Widget not in any sidebars

روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها:
از آنجایی که هدف این تحقیق، مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آن‌ها می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌گردد.
2-3-1 الگوی کسب آرامش:
این الگو که مخرب‌ترین نوع مدیریت سود است به مدیریت هروئین شهرت یافته است و زمانی اعمال می‌گردد که به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آن‌ها احتمال برکناری وجود داشته باشد، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک‌شده،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و… سود سال جاری را برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد، وجه قسمیه مدیریت هروئین بدین دلیل است که این شیوه از مدیریت سود، همانند استفاده از هروئین برای بار اول خوشایند است لیکن بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد. زمانی که عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید دروغ بودن سود ارائه شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهم شرکت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار شرکت لطمه می‌زند.
2-3-2 الگوی حداکثر کردن سود:
این شیوه از مدیریت سود که تقریباً پایه الگوی اول می‌باشد در مورد طرح‌های پاداش مدیریت کاربرد دارد. در این الگو تلاش مدیریت بر آن است که جهت دستیابی به پاداش بیشتر، سود را افزایش دهد. البته بایستی توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود جهت کاهش سود تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی قرار دارند، ممکن است یک چنین الگویی را انتخاب کنند. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال‌شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.
2-3-3 الگوی حداقل کردن سود:
این الگو در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.
2-3-4 الگوی هموارسازی سود:
این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه‌های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف
برنامه‌های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و… متفاوت باشد. بنابراین در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای مت
ناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.
2-5 ساختار تحقیق:
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:
فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.
فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه‌ی نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.
فصل چهارم یافته‌های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.
فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته‌های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه‌شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.
1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال 1377 تا 1388 یک دوره 5 ساله می‌باشد.
1-6 روش تحقیق:

پایان نامه درمورد نوسازی و بهسازی و بافت های فرسوده

ب- مشارکت در تامین مالی هزینه انجام طرح ها
Widget not in any sidebars

ج- مشارکت در تامین نیروی انسانی
از این نظر مشارکت مردم در فرآیند برنامه ریزی و طراحی در زمره الگوی نخست قرار می گیرد.
به عبارتی وقتی سخن از مشارکت مردم در تهیه طرح ها و برنامه های شهری به میان می آید منظور مشارکت مردم در تعیین هدفها ، گرفتن تصمیمات و از میان برداشتن موانع و مشکلات است . ضروری مشارکت مردم در فرآیند برنامه ریزی و تهیه طرح های ساماندهی ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده به ماهیت این طرح ها باز می گردد . طرح های ساماندهی بافت فرسوده در زمره طرح های تفصیلی ویژه ای اس که می باید بر اساس اصول و مبانی حاکم بر فرآیند طراحی شهری تهیه و اجرا گردد . از مهمترین سازه ها وویژگی های اینگونه طرح ها ، بررسی و تعیین دقیق سرنوشت آن هاست. و اینکه تا چه حد می توان مردم را در برنامه ریزی و تهیه طرح ها مشارکت داد به ظرفیت مردم در تعمیم سازی در خصوص مسائل و مشکلات بافت مورد مطالعه بر می گردد. سه عامل فرهنگ مردم ، میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریتی مشارکتی ، قواعد و قوانین حاکم بر زندگی مردم ،در توفیق یا عدم توفیق مشارکت مردم موثرند. عامل نخست (فرهنگ مردم ) از یک سو به میزان اطلاع و آگاهی آن ها از موضوعات و از سوی دیگر میزان اعتقاد به مقوله مشارکت ، اعتقاد به موفقیت در انجام امور در صورت بهره گیری ازروش های مشارکتی و با به تاثیر گذاری اعمال ودیدگاههای ایشان در روند برنامه ریزی و تهیه طرح است. (ربانی ، 1387)
در صورت فراهم بودن شرایط در حوزه های ( ساختار ، جهت گیری و ماهیت فعالیت ) موفقیت مدیریتی مشارکتی بیش از پیش افزایش می یابد:
الف – ساختار : هر چقدر محدوده مورد مطالعه طرح ساماندهی در اندازه کوچکتری سازمان یابد ، امکان بهره گیری از مدیریت مشارکتی در آن افزایش می یابد .
ب- جهت گیری : انتخاب یک مجموعه هماهنگ از مشارکت کنندگان با نوع نگرش و شیوه عملکرد همسو و علاقمندی هماهنگ ، به ارتقاء نتایج مشارکت کمک شایانی خواهد کرد.
ج- ماهیت فعالیت : پرهیز از فعالیت های محرمانه ، بسیار تخصصی و پیچیده و یا در مقابل
فعالیتهای پیش پا افتاده ، انگیزه مشارکت را افزایش خواهد داد.
شناخت سومین عامل ( قواعد حاکم بر زندگی مردم ) شامل احکام اخلاقی ، رسوم و قوانین و نحوه تعامل و بهره گیری از آن ها بر نحوه مشارکت موثر خواهد بود. ( موسوی ، 1387 )
انواع مشارکت
افزایش توجه و تاکید مجامع بین المللی به نقش مشارکت در امر برنامه ریزی ، دامنه ی تحقیقات و بررسی های مربوط به فرآیند مشارکت و ابعاد و سطوح مختلف آن در زمینه های مختلف را نیز گسترش داده است. از میان اقدامات صورت گرفته در این خصوص و جمع بندی دیدگاه ه و نظرات پژوهشگران در این زمینه ، می توان به انواع مشارکت با ویژگی های متفاوت اشاره کرد :
پایین ترین سطح ؛ عضویت ظاهری ، این نوع مشارکت فقط گونه ای ظاهر فریبی است که نمایندگی و عضویت مردم در هیات های رسمی که انتخابی نیستند و قدرتی هم ندارند ، اعمال می شود.
پذیرش بی چون و چرا ؛ مشارکتی غیرفعال این مشارکت با اعلام تصمیم از سوی یک مقام اداری صورت می گیرد ، بدون این که به نظر افراد شرکت کننده توجهی شود.
مشارکت از طریق مشاوره ؛ از طریق مورد مشاوره قرار دادن اجتماعات و یا درخواست پاسخ به پرسشها از سوی آنان صورت می گیرد . چنین فرآیندی از مشاوره هیچ سهمی را در تصمیم گیری واگذار می کند و متخصصان امر ، هیچ تعهدی ندارند که دیدگاه های افراد رادر کار خود دخالت دهند.
مشارکت به دلیل انگیزه مادی ؛ اجتمات کمک خود را در زمینه ی منابع مورد نیاز در مقابل محرک مادی در اختیار می گذارند، در حالی که وقتی محرک های مادی دیگر مورد پیدا نمی کند، افراد معمولاً هیچگونه انگیزه ای برای ادامه کار ندارند.
مشارکت کارکردی ؛ مشارکت به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف برنامه قلمداد می شود و افراد در تحقق اهداف از پیش تعیین شده مشارکت دارند ، در واقع پس از تصمیمات اصلی که توسط افراد خارج از اجتماعات گرفته می شود ، در تصمیم گیری ها دخالت داده می شوند
مشارکت تعاملی ؛ افرا در فرآیند آن در تجزیه و تحلیل ، توسعه ی برنامه ی کاری و تشکیل و توسعه موسسات محلی ، مشارکت می ورزند . مشارکت نه فقط به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف ، بلکه به مثابه ی حقی برای اجتماعات محلی شناخته می شود . افراد . گره ها بر روی تصمیمات محلی کنترل دارندوبنابراین در حفظ ساختارها و یا برنامه ها نقش دارند.
تحرک خود جوش ( اقدام جمعی ) ؛ افراد به طورمستقل از نهادهای خارجی برای تغییر سیستم ها عملی می کنند . آن ها برای تجهیز منابع و روش های فنی مورد نیاز با سازمان های مربوط ارتباط دارند و درباره ی نحوه ی استفاده از منابع ، اطلاعات دارند . چنین حرکت خودجوشی می تواند اقتدار آفرین داشته باشد.
( نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده ی شهری ، مجله
دانش نما –سال شانزدهم – شماره 158- 160 ، ص 70 )
ایده شهرسازی مشارکتی :
” مشارکت عبارتند از دخالت موثر اعضای یک گروه یا جامعه در تمامی فعالیت ها و تصمیم گیری‌ها که به کل گره و جامعه مربوط می شود. ” ( احمدی ، 1380 ص 40 )
مشارکت عمومی در شهرسازی ابزاری است که بوسیله آن اعضای جامعه قادر به شرکت کردن در تدوین سیاست ها و طرحهایی می گردد که برای محیط زندگی آنها تاثیر می گذارند . هر گاه شهروندان یک شهر بتوانند در تدوین سیاست ها ، طرحها و برنامه هایی که برای شهر آنها تهیه می شود شرکت کنند ، مشاکت شهروندان در شهرسازی صورت گرفته است.
عوامل ظهور ایده شهرسازی مشارکتی :

تحقیق رایگان با موضوع مخارج سرمایه ای و صورت سود و زیان


Widget not in any sidebars
ساعی معتقد است که یک فرضیه خوب باید دارای معیارهای زیر باشد:
1- فرضیهها باید با نظریههای انتخاب شده مرتبط باشند.
2- فرضیهها باید دقیق، روشن، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی، فرضیهها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمونپذیر نباشند.
3- فرضیهها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیرقابل اندازهگیری در فرضیه استفاده شود.
4- فرضیهها باید قابلیت پذیرفتن گزارههای مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینیاند، داشته باشند (ساعی، 1381، 13-12).
در پژوهش حاضر براساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده در بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران فرضیههای زیر طراحی شده است:
فرضیه اصلی اول: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران تاثیر دارد.
فرضیههای فرعی منبعث از فرضیه اصلی اول:
1. نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بربازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.
2. نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.
3. نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده سالانه دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.
فرضیه اصلی دوم: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت داراییها تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی منبعث از فرضیه اصلی دوم:
1. نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه ای بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.
2. نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.
3. نسبت تعداد کارکنان به دارایی ها بر بازده بلند مدت دارایی های شرکت انتقال گاز تاثیر دارد.

3- 5- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی گفته میشود که میتوان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشاندهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است(دلاور، 1388، 58). سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای به منظور تامین گزینه های استراتژیکی شرکت لازم و ضروری است. نسبت فروش به مخارج سرمایه ای و نسبت فروش به دارایی ها، معیارهای کارایی شرکت در استفاده از دارایی های سرما یه ای در تولید درآمد هستند، در حالی که نسبت کارکنان به دارایی ها استفاده از منابع شرکت توسط کارکنان شرکت را اندازه گیری می نماید. در این پژوهش، استراتژی مدیریت هزینه را با استفاده از 3 معیار (نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای، نسبت تعداد کارکنان به ارزش دفتری داراییها، نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها) بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی (بازده سالانه داراییها و بازده بلندمدت داراییها شاخصی بعنوان عملکرد مالی) تحت عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند؛ متغیرهای مستقل و وابسته از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت انتقال گاز ایران قابل استخراج میباشد.
نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای (متغیر مستقل): این نسبت بعنوان یکی از متغیرهای مستقل بوده که از تقسیم فروش خالص به مخارج سرمایه ای که از بدست میآید.
نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی ها (متغیر مستقل): این نسبت از تقسیم فروش خالص شرکت به خالص ارزش دفتری داراییها که از صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت قابل استخراج است بدست میآید.
نسبت تعداد کارکنان به ارزش دفتری داراییها (متغیر مستقل): به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بوده که از تقسیم تعداد کل کارکنان در سالهای دوره پژوهش به ارزش دفتری داراییها محاسبه گردید.
بازده سالانه داراییها (متغیر وابسته): این متغیر از طریق رابطه ذیل محاسبه گردید (جهانخانی و پارساییان، 1374).
کل داراییها / سود خالص = بازده سالانه داراییها
بازده بلند مدت داراییها (متغیر وابسته): این متغیر از طریق رابطه ذیل محاسبه گردید (یعقوبنژاد، 1382، 253).
( 2 / داراییهای سال بعد + داراییهای سال جاری) / سود خالص = بازده بلندمدت داراییها
3- 6- جامعه آماری پژوهش

تحقیق رایگان با موضوع استراتژی مدیریت و استراتژی رقابتی


Widget not in any sidebars
اطلاعات مدیریت هزینه در قیمتگذاری محصولات، تصمیمگیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به منظور دستیابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با توجه به شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانالهای توزیع محصولات شرکت استفاده میشود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است (رهنمای رودپشتی، 1387، 56).
بطور کلی شرکتها چه کوچک و چه بزرگ از اطلاعات مدیریت هزینه استفاده میکنند. اما میزان اتکای آنها به این اطلاعات بستگی به ماهیت استراتژی رقابتی شرکت دارد. بسیاری از شرکتها رقابت خود را برمبنای ارائه کالا و خدمات با کمترین بهای تمام شده انجام میدهند. در این گونه شرکتها مدیریت هزینه امری حیاتی محسوب میشود. برخی شرکتها رقابت خود را بر مبنای پیشرو بودن در امر تولید و ارائه محصولات برتر و متمایز قرار میدهند. از این رو در این شرکتها موضوع مهم، حفظ رهبری بازار از طریق توسعه محصولات و بازاریابی بهتر است. نقش مدیریت هزینه، پشتیبانی از استراتژی شرکت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی است که بواسطه این اطلاعات بتوان در توسعه محصولات و بازاریابی آنها موفق بود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین استراتژی مدیریت هزینه میتواند بر روی عملکرد بلندمدت شرکت بیتاثیر نباشد که در پژوهش حاضر در جستجوی این اثرگذاری خواهیم بود تا نقش استراتژی مدیریت هزینه بیشتر ملموس شود.
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش
در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء هزینه به کار برده میشود( عالیور، 1383).
همچنین عملکرد مالی از جمله اطلاعات بااهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهش های زیادی درباره ی عملکرد مالی انجام شده است. عملکرد مالی به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثر بخشی مدیریت و وسیله ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیری ها، همواره مورد استفادهی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. بر همین اساس، پژوهشگران بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکتها را شناسایی کنند. لذا در این پژوهش ما به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران میپردازیم که این پژوهش از این بعد دارای اهمیت خاص بوده، بنابراین، با توجه به مطالب فوق میتوان به ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش حاضر پی برد.
1-5- اهداف پژوهش
هر پژوهش با مسئلهای شروع میشود و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایهگذاری میشود بنابراین، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر میباشد.
1-5-1- اهداف علمی پژوهش
کمک به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی
بهبود روشهای مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت انتقال گاز ایران
تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش
با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، نتایج این پژوهش میتواند جهت کلیه ذینفعان اصلی شرکت انتقال گاز شامل ذینفعان درونی و برونی شرکت مفید واقع شود و میتواند به ایشان در امر تصمیمگیری، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی
سهامداران و سرمایه گذاران
مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت
1-6- پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران چه تاثیری دارد؟ که در راستای این پرسش، پرسشهای فرعی زیر طراحی شده است:
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بربازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
1-7- تبیین فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران تاثیر دارد.

تحقیق رایگان با موضوع استراتژی و مدیریت و مدیریت راهبردی


Widget not in any sidebars

1-5-1- اهداف علمی پژوهش…………………………………………………………………….7
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………..8
1-6- پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………………..8
1-7- تبیین فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………9
1-8- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………………….10
1-9- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..10
1-10- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………..10
1-11- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………11
1-12- روش و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات………………………………………………………..11
1-13- روش تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………..11
1-14- تعریف مفاهیم، واژهها اختصاصی و متغیرهای پژوهش………………………………………….12
1-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………13
1-16- ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………16
2-2-1- هزینه و سود…………………………………………………………………………………….16
2-2-2- مدیریت راهبردی هزینه و مدیریت سنتی هزینه………………………………………………17
2-2-3- مدیریت استراتژی و مدیریت هزینه استراتژیک……………………………………………..19
2-2-2- هزینهیابی هدف…………………………………………………………………………………..20
2-2-3- هزینهیابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………. 22
2-2-4- هزینهیابی کایزن…………………………………………………………………………………24
2-2-5- هزینهیابی چرخه عمر…………………………………………………………………………..26
2-2-6- مهندسی ارزش…………………………………………………………………………………..27
2-3- مفهوم عملکرد مالی……………………………………………………………………………………28

پایان نامه ارشد روانشناسی : استراتژی مدیریت

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخودار بوده و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است. توانمندسازی روشی نوین برای بقای سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. در استراتژی مدیریت کیفیت جامع اگر به توانمندسازی کارکنان توجه نشود محکوم به شکست است. بهبود مستمر (کارلوس) هنگامی که کارکنان اطلاعات لازم را در اختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند مهارت ها و توانایی هایشان را به کار گیرند. توانمندسازی یعنی به کارگیری دانش و افزایش انگیزش کارکنان از سوی مدیریت است که در نهایت سازمان به راحتی به اهدافش می رسد و در نهایت نتیجه گیری از این تحقیق: توانمندسازی را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. سازمان هایی که تمایل به اجرای توانمندسازی دارند باید کاملاً با مفهوم آن آشنا باشند، توانمندسازی مانند یک مداد یا خودکار نیست که بتوان آن را از دست مدیران گرفته به کارکنان سپرد. بلکه فرایندی است که نیازمند نگرشی روشن و پویا دارد که در آن زمینه مشارکت جویی و یادگیری مستمر برای کارکنان و مدیران فراهم می گردد و برای موفقیت آن باید آئین نامه ها و روش های مناسب تهیه و تدوین کرد. این پژوهش نشان می دهد با اجرای فرایند توانمندسازی و استمرار آموزش کارکنان می تواند به آسانی به اهداف سازمان دست یافت. از مزایای توانمندسازی می توان به افزایش (سود کیفیت، رضایتمندی مشتری، احساس تعلق و مالکیت کارکنان نسبت به سازمان، بهبود شرایط کار و کاهش هزینه ها، ضایعات، فشار عصبی، سوانح، نظارت مستقیم سرپرست) اشاره کرد (به نقل از قوشچی، 1383).
دکسون (1996) در تحقیقی که به عنوان (استراتژی توانمندسازی و کارآفرینی) انجام داده است، پنج گزینه را لازمه است

پایان نامه درباره گزارشگری مالی/تعریف کیفیت سود

“برخی کیفیت سود را به ثبات[1] سودآوری مربوط دانسته اند (ویژگی های سری های زمانی سود). ثبات به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سطح سودآوری فعلی در بلند مدت است، به عبارت دیگر سطح سودآوری فعلی نمایشگرخوبی از سود های آتی باشد. برخی کیفیت سود را به ارائه صحیح وقایع و معاملات اقتصادی تعبیر نموده اند و برخی دیگر سعی در تعریف کیفیت سود از طریق بررسی روابط بین اقلام تعهدی[2] و جریان وجوه نقد[3] داشته اند.”(هرمنز،2006)
دراین قسمت تعدادی از تعاریف ارائه شده از مفهوم کیفیت سود بصورت اجمالی مورد اشاره قرار می گیرد:
شیپر و وینسنت (2003) کیفیت سود را براساس سود هیکسی تعریف نموده اند، به عبارت دقیق تر از نظر آن ها هر چقدر سود ارائه شده به سود هیکسی نزدیکتر باشد، سود مذکور با کیفیت تر است. هاج نیز در همین حوزه فکری حرکت نموده و کیفیت سود را براساس میزان نزدیک بودن سود گزارش شده به سود واقعی تعریف نموده است. ولک (1989) نیز سودی را باکیفیت می داند که منطبق برسود واقعی شرکت باشد. چن وهمکاران (2004) کیفیت سودرا براساس توانایی سود گزارش شده در انعکاس توانایی های عملیاتی واحد تجاری تعریف نموده اند.
میکیل و همکاران کیفیت سود را براساس میزان توانایی سود های گذشته در پیش بینی جریان های نقدی آتی تعریف نموده اند. ریچاردسون و همکاران (2001) کیفیت سود را براساس میزان پایداری سودهای فعلی در دوره های آتی تعریف نموده اند.
روسین وهمکاران نیز اظهار می دارند، سودی که با ثبات تر باشد، باکیفیت تر است. بودی وهمکاران کیفیت سود را بدین صورت تعریف می نمایند: آن اندازه ای که انتظار داریم  سطح سود گزارش شده فعلی دردوره های آتی، استمراریابد. ویلیامز، ثبات و پایداری[4] (به منبع ایجاد سود مستمر و غیرمستمر اشاره دارد) ومدیریت سود را به عنوان عوامل تعیین کننده کیفیت سود معرفی نموده است .
کرشنهیتر و ملومد سودی را با کیفیت دانسته اند که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکتر باشد.
وایت و همکاران کیفیت سود را براساس میزان محافظه کاری بکار رفته در محاسبه سود تعریف نموده اند (محافظه کاری به معنی استفاده از آن دسته از روش های حسابداری است که مانع بیش از واقع گزارش شدن سود می گردد) و معتقدند، استفاده از روش های حسابداری محافظه کارانه منجر به ایجاد سود با کیفیت تر می شود (احتمالا به علت جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن سطح سود آوری).
برنستاین (1993) سه عامل احتیاط مدیریت و حسابداران درانتخاب اصول حسابداری، منظور کردن ذخیره کافی برای حفظ و افزایش سطح سودآوری فعلی و در نهایت چرخه های اقتصادی را مؤثر برکیفیت سود می داند.
درسال های اخیر اقلام تعهدی بعنوان یکی از مهم ترین نشانگرهای کیفیت سود مورد توجه قرارگرفته است.
اسلوئن (1996) اثبات کرد شرکت هایی که سودی بیش از وجوه نقد عملیاتی گزارش کرده اند (حجم بالای اقلام تعهدی )، در سالهای آتی با کاهش در سود عملیاتی مواجه خواهند شد. بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای بیان کیفیت سود است.
[1] . Persistence
[2] . Accruals
[3] . Cash flows
[4] . Sustainability
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

1 2 3 12