مدیریت ریسک و رگرسیون خطی

جدول 8-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم غیر لستاندارد استاندارد آماره تی سطح معنی داری بتا خطای استاندارد بتامقدار ثابت -.286 .220 -1.303 .194مدیریت ریسک 1.130 .078 .701 14.428 .000سطح معنی داری آنوا 0.000 ضریب آر 0.701 آر تطبیقی 0.492معادله رگرسیون را نیز به صورت زیر می‌توان نوشت :منافع اجتماعی دریافت شده = -.286+ 1.130مدیریت ریسک […]

مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و بررسی فرضیه اصلی

جدول 10-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم غیر لستاندارد استاندارد آماره تی سطح معنی داری بتا خطای استاندارد بتامقدار ثابت -1.133 .111 -10.221 .000مدیریت ریسک 1.273 .040 .910 32.208 .000سطح معنی داری آنوا 0.000 ضریب آر 0.910 آر تطبیقی 0.828معادله رگرسیون را نیز به صورت زیر می‌توان نوشت :ارزش دریافت شده = -1.133+ 1.273مدیریت ریسک با […]

مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و توصیه ها و راهکارها

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهاد1-5- مقدمه در فصل پیشین یافتههای آماری حاصل از پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج فرضیات تحقیق نیز مشخص گردید. در این فصل با بررسی مفصلتر این یافتهها، فرضیات و روابط میان متغیرهای تحقیق تشریح و تفسیر می شوند. ساختار فصل حاضر به این صورت است که ابتدا مروری بر […]

مدیریت ریسک و رگرسیون خطی

متغیرها Test Value = 3 آماره تی درجه آزادی سطح معنی داری تفاوت میانگین در 95٪اطمینان کمینه بیشینهمدیریت ریسک -8.346 216 .000 -.22212 -.2746 -.1697منافع فردی -3.199 216 .002 -.11889 -.1921 -.0456منافع اجتماعی -3.439 216 .001 -.14747 -.2320 -.0630سهولت در ک شده -6.919 216 .000 -.30722 -.3947 -.2197ارزش دریافت شده -16.029 216 .000 -.59677 -.6702 […]

بیمه های به شرط حیات و فلسفه مدیریت ریسک

– انتقال ریسک استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن این که بخش دیگری ریسک را قبول کند. معمولاً به وسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی‌های انتقال ریسک با استفاده از بستن قرارداد است. در موارد دیگر این امر به واسطه قراردادهای کلامی ‌انجام می‌گیرد که ریسک را به بخشهای […]

فعالیتهای مدیریتی و اهداف مدیریت ریسک

2-13. اجزای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شامل هشت جزء به هم مرتبط است. اجزاء از راهی که مدیریت با آن یک بنگاه را اداره میکند برگرفته می شوند و با فرایند مدیریت یکپارچه هستند. این اجزاء عبارت اند از(ویلیامز و همکاران، 1382):محیط داخلی: محیط داخلی دربرگیرنده ی فضای یک سازمان است، و مبنایی را برای […]

مدیریت ریسک و عدم اطمینان

در اکثر تعاریفی که از ریسک شده است به‌ صورت روشن به دو جنبه آن، یعنی زیان و عدم اطمینان اشاره شده است. ولی سومین جنبه آن یعنی انتخاب، معمولاً به ‌صورت ضمنی مورد اشاره قرار می‌گیرد که منظور از انتخاب، چگونگی توجه نمودن به آن است. این سه شرط، پایه‌های اساسی ریسک و مبنایی […]

مدیریت ریسک سرمایه و فرایندهای داخلی

تصمیم گرفتن برای عدم ورود به بازار.شرایط در این مثال شامل روندهای جاری و عدم اطمینان نسبت به خدمات بانکداری آنلاین از جمله تعداد مشتریان بالقوه، آنچه که رقبا ممکن است انجام بدهند و شایستگی‌های اصلی سازمان در حال حاضر است. ترکیب هر فعالیت استراتژیک با روندهای جاری و عدم اطمینان، یک طیفی از پیامدها […]

مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و مدیریت دارایی و بدهی

فهرست اشکال شکل1-1.مدل مفهومی پژوهش (سان کیاگزانگ،2010) 11 شکل 2-1.ریسک سوداگرانه و خطرناک 17 شکل 2-3. انواع ریسک و میزان اولویت در رسیدگی 27 شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان 78 شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 79 شکل 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان 80 شکل 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل 81 شکل […]

مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و فراهم آوردن اطلاعات لازم

در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف […]

مدیریت دارایی و بدهی و ریسک غیر سیستماتیک

2-21. رابطه بین مدیریت ریسک و بیمهشرکت های بیمه گر ، ضمن آنکه در صدد راهبری فرآیندهای قیمت گذاری ، مدیریت دارایی و بدهی و بازاریابی خود حول محور تحلیل ریسک جامع می باشند ؛ به دنبال آن هستند تا به جای تدابیر ساده انگارانه مهار هزینه های غیر خسارات ، استراتژی های خود را […]

فعالیتهای مدیریتی و اجتناب از ریسک

شرایط پیامدها.4-1- محتوامحتوا یعنی زمینه، وضعیت یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص‌کننده فعالیتها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. به‌ عبارت دیگر محتوا، نمایی از تمامی ‌پیامدهای سنجیده شده را فراهم می‌سازد. بدون تعیین یک محتوای مناسب، به ‌طور قطع نمی‌توانید تعیین نمایید که کدامین فعالیتها، شرایط و پیامدها می‌بایست […]

پایان نامه درمورد رفتار سرمایه گذاران و رویکرد مدیریت مالی

2-8- تحلیل مالی رفتاری و تاریخچه آن از وقتی که اندیشمندان و فعالان حوزه بازار سهام اهمیت رفتار سرمایه گذاران در بورس و تأثیرات این رفتار بر فراز و فرودهای بازار سرمایه را درک کردند چندین دهه می گذرد اما کارهای تحقیقاتی و آکادمیک زیادی به نسبت ابعاد دیگر بازار هنوز صورت نگرفته است. تلفیق […]

پایان نامه رایگان با موضوع روش های اندازه گیری ریسک و متوسط قدر مطلق انحرافات

تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می‌شود به دو دسته تقسیم می‌کنند .: آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از […]

پایان نامه رایگان با موضوع ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک غیر سیستماتیک

ru :بازده سهام pt: قیمت سهم در پایان دوره tpt-1 : قیمت سهم در ابتدای دوره ی قبل یا پایان دوره t-1Dt : منافع حاصل از مالکیت سهام در دوره ی t به سهامدار تعلق گرفته است. منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آنها […]