دانلود پایان نامه با موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری و اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .فصل اول کلیاتالف – بیان مسأله و سوال های تحقیقحمایت از حقوق مالکیت فکری ، امری است که در دنیای کنونی اهمیت فوق العاده یافته و از ارکان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لکن حمایتی […]

تحقیق درمورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و وجه نقد حاصل از عملیات

رضایی و همکاران (1389) هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. دوره زمانی موردمطالعه، 1387-1381 و نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه حاکی از این است که اجزای سرمایه‌های فکری […]

مقاله درباره شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار

کنترلی شاخص هااندازه شرکتSIZEاهرم LEVدرصد سهام متعلق به مالکیت نهادیINSبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)OWNCONمجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. 3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و […]

مقاله درباره نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه عدم تقارن اطلاعات

همواره از طرف مراجع حرفهای مختلف، مقرراتی راجع به تهیه و افشا اطلاعات مالی تدوین شده است، با مطرح شدن فرضیه بازار کارآ، برخی از طرفداران این فرضیه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کلیه اطلاعات در قیمت اوراق بهادار منعکس و هزینه معاملات و تهیه اطلاعات صفر است. بدین ترتیب لزومی به […]

مقاله درباره استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,tABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری SIZE = اندازه شرکت […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

2-13. پیشینه موضوع تحقیقصاحبنظران و پژوهشگران متعددی به موضوع هموارسازی سود پرداخته اند. که در این قسمت تنها برخی از پژوهشهای انجام شده که تا حدی با هدف این پژوهش مرتبط تر می باشند، مورد مطالعه قرار می گیرند. 2-13-1. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور2-13-1-1. تحقیق براون و همکاران (1994)براون و همکارانش […]

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که […]

دانلود مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده

کریم جمال و چنگ تاون (2007) مطالعه‌ای با عنوان آیا مدیران از استراتژی اقلام تعهدی در مدیریت سود استفاده می‌کنند؟ انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در زمان هموارسازی سود بیشتر از هر زمانی مدیران با قدرت پیش‌بینی کم تمایل به استفاده از اقلام تعهدی در هموارسازی سود رو به بالا دارند در حالی که […]

تحقیق رایگان با موضوع نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و شرکتهای سرمایه گذاری

مدیریت مالی، در واقع تصمیمگیری و انتخاب راهکارهای تهیه در خصوص سرمایهگذاری وجوه در داراییها کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی شرکت است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهرهگیری از منابع متعدد صورت میگیرد درخصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی، عوامل متعددی موثر میباشند. یکی از مهمترین […]

بررسی بازارهای خرده فروشی بنزین در کانادا

سهمیه بندی شبکه ها در کانادا از دهه ۱۹۸۰ شروع شد. این سهمیه بندی به خاطر ظرفیت زیادتر از اندازه در بخش خرده فروشی صنعت بود. براساس تحقیق انجام شده به وسیله شرکت مشاوره اقتصادی گاردنر پینفولد و MJ اروین و همکاران در سپتامبر ۲۰۰۵، این سهمیه بندی سود زیادی از جهت افزایش فروش داشته. […]

درباره : روند تجاری‌سازی دانش

در خیلی از کشورای غربی اداره ای با عنوان دفاتر انتقال فناوری[۱]، جهت آسون کردن انتقال علم تجاری شده از دانشگاه ها به صنایع تأسیس شده. نقش کلی این دفاتر، حفاظت از دارایی های فکری دانشگاه و یافته های تحقیق های دانشگاهی و انتقال تجاری علم از راه واگذاری حق امتیاز اختراعات یا بقیه شکل […]

مقاله (پایان نامه) : مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

مهم ترین نتیجه کار تحقیق، «تولید ایده[۱]» است. اولین پرسشی که مطرح می شه آنست که «ایده» رو چیجوری باید تولید کرد؟ راه های زیادی واسه تحقق این هدف در بنگاه های اقتصادی هست. فرض کنیم که ما در صدد تولید کالای جدیدی هستیم که مثل اون در بازار وجود نداره. مراکز تحقیق و پیشرفت […]

مقاله درباره شرکت‌های پذیرفته شده و پیش بینی سود هر سهم

ABSIT = b0 + b1QD + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,t3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم ABSIT = b0 + b1QE + b2 SIZE +b3LEV+ b4 INS + b5 OWNCON +£i,t3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیقمتغیر‌های این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها شامل متغیر‌های مستقل، متغیرهای وابسته و متغیر‌های کنترلی […]

مقاله درباره ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و شرکت‌های پذیرفته شده

بهاتاچارای و همکاران(2012) با انجام تحقیقی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که با کاهش سود عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تامین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند […]

پایان نامه با موضوع معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مورد انتظار سهامدار

دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که تواناییهای متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند .طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند .زیرا، برخی از معاملهگران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است […]