2-3- حلقه تل‌کلاین حوزه نوین مطالعاتی به سرعت نزد همفکران کریستوا نظیر رولان بارت و فیلیپ سولرس مورد توجه قرار گرفت که در شکل گیری آن نیز بی تأثیر نبودند. آنها با بکارگیری توسعه و گسترش بینامتنیت آن را رسمیت…

Continue Reading

کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .فصل اول کلیاتالف – بیان مسأله و سوال های تحقیقحمایت از حقوق مالکیت فکری ، امری است که در دنیای کنونی اهمیت فوق العاده…

Continue Reading

وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی کرده و راهکارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین…

Continue Reading

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالیبه طور کلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل موثر بر ساختار سرمایه را تبیین می کنند. یکی از عواملی که براساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تاثیر دارد سودآوری شرکت ها…

Continue Reading

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50 فصل اول:مقدمه و کلیات طرح تحقیقفصل اول: مقدمه1-1. پیشگفتاردانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید…

Continue Reading

نگرش «توانایی انجام دادن» طرفنظر از توقعات نتایج مطلوب عملکرد دارند. توانمندی به معنی قادر بودن است و بیشتر به افزایش باور های کارکنان برای اجرای موفقیت آمیز شغل اشاره دارد تا به افزایش انتظارات آنان در مورد نتایج مطلوب…

Continue Reading

طریق کوپن یا کمکهای نقدی مستقیم یارانه داده میشود. بخش هشت برنامه HUD توسط سازمانهای مسکن ملی و محلی مطابق با قرارداد بسته شده با حکومت فدرال اجرا میشود. مطابق با برنامه بخش هشت به میزان اجاره برای خانوادههای با…

Continue Reading

روبهرو میشوند، دولتهای عضو اتحادیه اروپا از سیاستهای زیر برای ایجاد تعادل و کنترل تاثیرات منفی مشکلات آن استفاده میکنند: – اعطای کمکهای مالی اتحادیه اروپا برای تولید مسکن اجتماعی و برنامههای نوسازی؛ – برنامههای ملی اقدام علیه فقر و…

Continue Reading

رضایی و همکاران (1389) هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. دوره زمانی موردمطالعه، 1387-1381 و نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از…

Continue Reading

برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,tABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی…

Continue Reading

استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می‌باشند. استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاددانان (صالح و همکاران، 2005). 2-2-5- اهمیت سود تأثیر…

Continue Reading

معاملات سهام: در این پژوهش به سهام مبادله شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ حجم وتعداد سهام مبادله شده گفته میشود. نقدشوندگی سهام: قابلیت تبدیل اوراق بهادار به پول نقد (وبر عکس) با کمترین هزینه…

Continue Reading

در این پژوهش، تحلیل جامعی روی بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت در شرکت انتقال گاز ایران بین سالهای 1386 الی 1391 شرکت مورد مطالعه انجام گرفت. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، فرضیهها مورد…

Continue Reading

مدیریت مالی، در واقع تصمیمگیری و انتخاب راهکارهای تهیه در خصوص سرمایهگذاری وجوه در داراییها کسب بهترین ترکیب مالی به منظور افزایش ارزش کلی شرکت است. تامین مالی در واحدهای اقتصادی به طرق مختلف و با بهرهگیری از منابع متعدد…

Continue Reading

نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری(حاکمیت ) شرکتی نظام راهبری در هر کشوری تابعی از متغیر های داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به…

Continue Reading