در صورتی که نرخ مالیات عایدات سهام (tps) صفر باشد و مالیات بر عایدات بدهی (tps) و نرخ مالیات شرکت (T) مساوی باشد، مزیت مالیاتی بدهی صفر می شود. 0= ارزش فعلی معافیت مالیاتی اگر T=tps=tpd=0 نتایج پیشنهاد اول و…

Continue Reading

3. شرکت‌هایی که محصولات آن ها یکتاست، یا خدمات و قطعات پس از فروش نیاز دارند و شرکت‌هایی که محصولات آن ها از شهرت بالایی برخوردار است، از بدهی کمتری استفاده می کنند.4. شرکت هایی که تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند…

Continue Reading

شماره و عنوان نمایه صفحهنمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن 24نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص 25نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و…

Continue Reading

2-4- ساختار سرمایه و عملکرد مالیبه طور کلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل موثر بر ساختار سرمایه را تبیین می کنند. یکی از عواملی که براساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تاثیر دارد سودآوری شرکت ها…

Continue Reading

در صورتی که در جهت هدف های شرکت و متناسب با آن،ساختار سرمایه ای تعیین شده باشد، کاربرد این ساختار سرمایه هدف و ضرایب مربوط به آن برای محاسبه هزینه سرمایه،مناسبتر است. ضرایب نهاییدر استفاده از این روش،درصد مشارکت (وزن)…

Continue Reading

ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمهبا توجه به اهمیتی که قیمت سهام در ارزیابی سرمایهگذاران دارد، در این تحقیق، رابطه بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت (مقیاسی برای اندازهگیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت که در قیمت انعکاس یافته) و…

Continue Reading

مشکل اصلی:امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده…

Continue Reading

ارزیابی رابطه بین اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیقارزیابی رابطه بین روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیقسایر اهداف: بررسی تأثیر نماگرهای بازار بر همزمانی قیمت و محتوای…

Continue Reading

قلمرو پژوهشهر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی…

Continue Reading

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت 68 جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 68جدول (8-4): نتایج آزمون فرضیه اول 69جدول (9-4) : نتایج آزمون فرضیه دوم 70جدول (10- 4): نتایج آزمون فرضیه سوم 72جدول (19-4): نتایج آزمون فرضیه…

Continue Reading