دانلود پایان نامه رفتارهای اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان

2-12- اخلاق حرفه ای: در تعریف اخلاق حرفه ای یا اخلاق کسب و کار عده ای آن را شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه دانسته اند. با توجه به این تعریف، هر حرفه و شغلی، اخلاق حرفه ای خاص خود را دارد که متفاوت از حرفه های دیگر است، مثلاً در حرفه […]

مقاله عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت شغلی کارکنان

این دسته از مشتریان را می‌توان در قالب رویکرد بازاریابی مشترک نیز قرار داد و با مشارکت آنها به ارائه خدمات آتی و تدوین راهبردهای مناسب بانک پرداخت.2-3-6- عوامل مؤثر بر وفاداریچنان که گفته شد عوامل وجود آورنده وفاداری مشتری و اهمیت آنها از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. در یک تقسیم بندی می‌توان […]

فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزشیابی عملکرد کارکنان

فرعی پنج) ارزیابی عملکردبر ماندگاری نیروی انسانی دانشکده شهید رجائی کاشان تاثیر دارد.نتایج آزمون آماری نشان دادارزیابی عملکرد در سطح 99 درصد بر ماندگاری نیروی انسانی تاثیر دارد. نتیجه این تحقیق با تحقیقات ضابط(1389)، فتح آبادی(1387)، سیدجوادین(1388) همخوانی دارد.نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد ارزیابی عملکرد در دانشکده فنی رجائی بر انگیزش، رضایت، آموزش […]

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت منابع انسانی

جدول 4-4-8 آزمون فرضیه پنج نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.000 از 5 درصد کوچکتر ودرسطح 99 درصد تایید می شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.فصل پنجم نتیجه گیری تحقیقمقدمهاین تحقیق با هدف شناسایی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در دانشکده شهید […]

مدیران و رهبران و عملکرد کارکنان

در این پژوهش متغیر وابسته شهرت و هویت سازمان بود و متغیر مستقل، اخلاق مداری کارکنان است. جامعه آماری تحقیق، سازمان استانداری یزد می باشد. تعداد جامعه آماری 283 نفر بودند که حجم نمونه آماری ، بر اساس فرمول کوکران 162نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود.—تحلیل داده های گردآوری شده […]

پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی

2-13 نقش هوش عاطفی در سازمانهابعضی از صاحبنظران بر این نظر هستند که امروزه هوش عاطفیبه سرعت مورد توجه شرکتها و سازمانها قرار گرفته است و اهمیت آن از توانایی های شناختی و دانش های تکنیکی بیشتر شده است.و دلیل این امر آن است که،مدیران دریافته اند که از این طریق پیوستگی درونی و تعادل […]

پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی

مدیریت به صورتی اجتناب ناپذیر با عوامل انسانی سروکار دارد.چه در محیط داخل سازمان که سلول اصلی تشکیل دهنده واحدها افراد می باشند چه در محیط خارج از سازمان که مدیریت با عوامل متعدد انسانی سروکار دارد.هوش عاطفی به عنوان توانایی درک احساسات و نیاز دیگران کمک بسیار کار سازیست،در جهت هدایت دیگران و در […]

مقاله رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

– در تحقیقی که توسط یحیی اسلامی و همکاران تحت عنوان «بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی » انجام شده به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی گراهام می پردازد. این پژوهش در شعب بانک ملت تهران […]

مقاله تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

ویژگی های شغلی ویژگی های سازمانی رفتار رهبری پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده اند، بر دو محور متمرکز هستند، نخست اینکه، این عامل به عنوان زیربنای رضایت کارکنان، تعهد و ادراک از عدالت تلقی می شود، و دوم اینکه محققان، ارتباط معنادار آن را با رفتار شهروندی سازمانی […]

مقاله ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

– فضیلت مدنی، میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی را ارتقا می دهد. – کارکنان برخوردار از مؤلفه تکریم و تواضع از ایجاد مشکل برای یکدیگر اجتناب کرده و به نوعی از ایجاد بحران در سازمان پیشگیری می کنند، این دو عامل در افزایش بهره وری اداری اثر گذار خواهند بود. 2- رشد و […]

اندازه‌گیری رضایت شغلی و مدل پنج عاملی شخصیت

مونت ، آلیس و جانسون (2006) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه‌ بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتارهای شغلی ضد تولید دریافتند که توافق رابطه مستقیم با رفتارهای ضد تولید میان فردی داشت. وجدانی بودن رابطه مستقیمی با رفتارهای شغلی ضد تولید سازمانی داشت و رضایت شغلی رابطه مستقیمی هم با رفتارهای شغلی ضد تولید میان […]

مقاله درباره روش های اندازه گیری و رضایت مندی مشتریان

برای اینکه یک شغل مکانیزه شود، تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری لازم است. چنانچه فعالیتی مکرر یا پرهزینه نباشد، مکانیزه کردن آن سودی ندارد. بررسیها نشان داده است که جابجایی مواد بین 10 تا 90 درصد کل هزینه نیروی کار کارخانه را تشکیل می دهد. ابزارهای مکانیکی کار یدی در مورد جابه جائی مواد، مفید […]

خودکارآمدی کارکنان، رفتارهای انحرافی

5-2- بحث و نتیجه گیریدر این بخش تلاش می شود ابتدا به طور مختصر نتایج حاصل از سؤالات عمومی آورده شود و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ارائه گردد و با ادبیات موجود در این زمینه، مقایسه شود.5- 2- 1- نتایج مرتبط با سؤالات عمومینتایج حاصل از سؤالات عمومی که مربوط به ویژگی […]

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:نقش خشنودی شغلی

نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل ارتباط بین ترک شغل و خشنودی شغلی یکی از مفاهیمی است که به صورت گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است. برای مثال، بلودرن [1] و موبلی[2] (1982) به این نتیجه رسیدندکه بین خشنودی شغلی و ترک شغلی رابطه منفی وجود دارد و احتمال بیشتری وجوددارد، شاغلینی که […]

رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی

رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی: متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرآیندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان آنها پی برده اند. چنین توجهی به عدالت در سازمان ها امر غیر منتظره ای نیست، چون ادعا شده است که عدالت اولین عامل سلامتی […]