با توجه به محاسبه میانگین قدی و انحراف معیار آزمودنی ها، کودکانی انتخاب شدند که در دامنه یک انحراف معیار از میانگین قرار داشتند.سوابق ورزشی آزمودنی ها:از طریق سوالات پرسشنامه محقق ساخته کنترل شد. سلامت عمومی و عدم مشکل خاص…

Continue Reading

جدول1-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57نمودار 2-4: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در مولفه جابجایی کودکان با اختلال بینایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61نمودار 3-4: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در مولفه دستکاری کودکان…

Continue Reading

حرکت هسته اصلی زندگی و کانون مرکزی رشد کودک است. کودک با حرکت فعال میشود و به محیط واکنش نشان میدهد. حرکت ذات زندگی و نخستین وسیله کسب اطلاعات است. رشد حرکتی کودک در طول زندگی تغییر میکند. مهارتهای حرکتی…

Continue Reading

تمرین جاسازی استکان ها یا عروسک ها جهت رشد تشخیص اندازه.نخ کردن دانه های تسبیح بر طبق ترتیب رنگ یا اندازه در یک تصویر.از کودک بخواهید اشیاء یک اتاق که به اشکال مشخصی هستند شناسایی کنند، برای مثال، دایره ای…

Continue Reading

محدودیت‌های فردیویژگی‌های منحصربه‌فرد فیزیکی و روانی را شامل می‌شود که در راس بالای مثلث قرارگرفته‌اند. برای مثال قد، طول عضو، قدرت و انگیزش همگی می‌توانند شیوه حرکتی افراد را تحت تأثیر قرار دهند محدودیت‌های فردی ساختاری یا عملکردی هستند.محدودیت‌های ساختاری:…

Continue Reading

فعالیت ادراکی – حرکتی واژه ادارکی – حرکتی در دهه‌های 1960 تا 1970 رواج یافت تا اهمیت تاثیری که نشانه‌های حسی و فرایندهای ادراکی در فعالیت حرکتی دارند را نشان دهد. در معنای وسیع، عمل ادراکی – حرکتی عبارت است…

Continue Reading

مهارت های جابجایی شامل گروهی از مهارت های بنیادی هستند که به افراد امکان هدایت در فضا یا حرکت بدن از نقطه ای به نقطه دیگر را می دهند. دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سر خوردن، سکسکه رفتن…

Continue Reading

سیدعامری، م (1392). مبانی راهبردی رویدادهای ورزشی، انتشارات دانشگاه ارومیهشیری م (1391) موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای استان های آذربایجان غربی و شرقی و ارائه راهکارهای آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه…

Continue Reading

2) عدم کنترل تفاوت های بدنی، حرکتی و مهارتی، سطح فرهنگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و رشته تحصیلی آزمودنی ها.1-8 تعریف عملیاتی واژه ها خودپنداره بدنی: نوعی خودپنداره غیر تحصیلی که نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، توانایی ها و…

Continue Reading

1.1 مقدمه:خواب رفتاری فیزیولوژیک است که قسمتی از زندگی روزانه هر فرد را تشکیل می‌دهد و به عنوان روند مناسبی جهت بازیافت، تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و سیستمهای فیزیولوژیکی بدن مطرح میباشد و همین طور می‌تواند بر ساعت…

Continue Reading