در شکل 3-35 لبه های کناری ساختمانهای جلو، جایی که سرعت جریان باد افزایش می یابد، انرژی جنبشی هم تغییرات خود را نشان می دهد. شکل 3-36: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت شکل 3-36 هم بوضوح محلهای شدّت آشفتگی…

Continue Reading

جدول 4-4-8 آزمون فرضیه پنج نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.000 از 5 درصد کوچکتر ودرسطح 99 درصد تایید می شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.فصل پنجم نتیجه گیری…

Continue Reading

آموزش همواره به عنوان وسیل های مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار می گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل میدهد.بدین جهت به منظور تجهیز نیروی…

Continue Reading

-ضابط(1389)در پژوهش خودبا هدف بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) است. به این منظور پس از شناسائی عوامل موجد بهسازی نیروی انسانی و سپس شناسائی مولفه‌های ویژه هر یک از این…

Continue Reading

در سال 1988 مدیران 14 شرکت اروپایی در کنار یکدیگر جمع شده تا بنیادی را برای مدیریت کیفیت پایه گذاری کنند. متعاقب این امر در اکتبر سال 1989 در شهر مونتگراس چشم انداز، مأموریت و اهداف EFQM به طور رسمی…

Continue Reading

15- تحلیل ذی نفعان (2001)طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که :…

Continue Reading

البرایت و لوی (1995) خاطرنشان می‌سازند که افراد، صرفنظر از اینکه آیا در ساختار رسمی سازمان نیاز به انجام خودارزیابی هست یا نه، به ارزیابی عملکرد خویش می‌پردازند. بنابراین لازم است خودارزیابی به عنوان عنصری از فرآیند ارزیابی عملکرد معرفی…

Continue Reading

5- سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شدهدر این مرحله فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در ارتباط با هر شاخص مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچنین برای هر شاخص،…

Continue Reading