نیافته؛ H7: هزینه زیرساختها: کل هزینه سالانه برای خدمات زیر ساختی به ازای هر فرد؛ H8: نسبت وام به نرخ اعتبارات: نرخ وامهای مسکن به کل وامها؛ این مقیاس فقط در سطح ملی می تواند اندازهگیری شود. این مقدار بیش…

Continue Reading

حال‌توسعه، نرخ‌های بالای بهره و در نتیجه شیوع بحران مالی در این کشورها بود (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰). بنابراین در این بازه زمانی سیاست حاکم، عبارت بود از سلب اختیار هرچه بیشتر از بخش دولتی و واگذاری وظایف…

Continue Reading

۲۰۰۸). ۲-۱-۱۶- سیاست های توانمندسازی۴۴ منظور از توانمندسازی بهبود چارچوب قانونگذاری، سازمانی و اقتصادی میباشد که در راستای موفقیت بخش مسکن همه عاملین را تشویق به مشارکت در بخش مذکور مینماید (Pugh, 1994a). کیوانی رویکرد توانمندسازی را مجموعهای از ابعاد…

Continue Reading

د مسکن و خدمات شهری میباشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود ۸۷۷ میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل…

Continue Reading

. توانمندسازی روانشناخنی توانمند سازی، قدرتمند سازی، کارآمدسازی، توان افزایی وتوانا سازی، اصطلاحاتی است که در برابر مفهوم empowerment در فارسی به کار رفته ودر طول چند سال مقبولیت سریع و فراینده ای پیدا کرده به طوری که بسیاری از…

Continue Reading

علل گرایش سازمان­ها به توانمندسازی محرک­های درونی و بیرونی متعددی سازمان­ها را بر توانمندسازی کارکنان­شان ترغیب نموده است. مهم­ترین محرک­های درونی عبارتند از: الف) بهره­وری هر گاه از کیفیت و بهره­وری سخن به میان می­آید، برنامه­های توان­افزایی در زمره اجزای…

Continue Reading

اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دسته بندی و شاخص‎هایی را برای اندازه گیری توسعه یافتگی در این جنبه ها تعریف می کنند : حوزه اجتماعی، شاخص هایی را مورد توجه قرار می…

Continue Reading

– در تحقیقی که توسط یحیی اسلامی و همکاران تحت عنوان «بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی » انجام شده به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار به عنوان یکی از متغیرهای مستقل…

Continue Reading

      مفهوم مدارس هوشمند در سال 1984، دیوید پرکینز و همکارانش در دانشگاه  هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه نمودند.…

Continue Reading

تجربه ایفرآیندهای تعامل، بین هوش و تجربه و بین دنیای درونی و دنیای بیرونی فرد است و شامل توانایی انجام دادن تکالیف آشنا به صورت خودکار و برخورد مؤثر با موقعیت های جدید می شود.آنچه را که اسپیرمن و ترستون…

Continue Reading

تبعیت از قوانین ابتکار فردی وظیفه شناسیابتکار فردیارائه پیشنهادهاتلاشهای فرانقش داوطلبانه اهدا شغلیفضیلت شهروندیفضیلت مدنیمشارکت سازمانیحمایت از سازمانخود بهبودیخود بهبودی2-2) رهبری خدمتگزار :2-2-1) مقدمه : طی دو دهه اخیر ، موضوع رهبری به یک حوزه جذاب و مهم در میان…

Continue Reading

چشم اندازقابلیت اعتماد توانمندسازیخدمت رسانی (Patterson , 2003). با توجه به همپوشانی زیادی که بین ابعاد شناخته شده رهبری خدمتگزار وجود دارد از 4 بعد شناخته شده نظریه پاترسون در زمینه رهبری خدمتگزار برای انجام این تحقیق استفاده می شود(جواهری…

Continue Reading

آیا سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است ؟ 1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق : جوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی…

Continue Reading

13- زارع، قاسم، حمیدی، مهرزاد، سجادی، سید نصرالله، رابطه بین عوامل روان شناختی توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال پنجم، جلد اول، شماره 9، بهار و تابستان، (1386)، 81-71 14-…

Continue Reading