پانال و شیپر (1999) نیز صورت‌های مالی را با کیفیت تلقی می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت و افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورت‌های مالی شفاف صورت‌هایی هستند که رویدادها و مبادلات، قضاوت‌ها و برآوردهای اساسی صورت‌های مالی…

Continue Reading

به ندرت اطلاعاتی را می‌توان تهیه کرد که کاملا مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یکی از محدودیت‌ها این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت‌های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل…

Continue Reading

همواره از طرف مراجع حرفهای مختلف، مقرراتی راجع به تهیه و افشا اطلاعات مالی تدوین شده است، با مطرح شدن فرضیه بازار کارآ، برخی از طرفداران این فرضیه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کلیه اطلاعات در قیمت…

Continue Reading

نظر هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی ایران این است که:«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه…

Continue Reading

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ارائه میگردد. در این فصل آمار توصیفی دادهها و نتایج آزمون فرضیهها نشان داده میشوند. نگارههای این فصل به تفصیل در پیوست تحقیق…

Continue Reading

دارابی و مرادلو (1390) در مقالهای اقدام به بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودهاند. این تحقیق رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را…

Continue Reading

سرمایهگذاران نهادی، مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند. براساس کتابها و مقالات موجود، بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و مواردی از این دست جزو سرمایهگذاران نهادی قلمداد میشوند. سرمایهگذاران نهادی با…

Continue Reading

ج ) تازگی : مراد از تازگی داشتن اختراع ، عنصری غیر از جدید و ابتکاری بودن آن است این شرط به معنای اعلان و افشاء نشدن اختراع قبل از تقاضای ثبت است توجیه این شرط آن است که به…

Continue Reading