مقاله درباره محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت و خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

پانال و شیپر (1999) نیز صورت‌های مالی را با کیفیت تلقی می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت و افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورت‌های مالی شفاف صورت‌هایی هستند که رویدادها و مبادلات، قضاوت‌ها و برآوردهای اساسی صورت‌های مالی و کاربردهای آنها را نشان دهد. شفافیت استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا نتایج و […]

مقاله درباره عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اطلاعات مالی

به ندرت اطلاعاتی را می‌توان تهیه کرد که کاملا مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یکی از محدودیت‌ها این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت‌های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس عموما هدف، […]

مقاله درباره نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه عدم تقارن اطلاعات

همواره از طرف مراجع حرفهای مختلف، مقرراتی راجع به تهیه و افشا اطلاعات مالی تدوین شده است، با مطرح شدن فرضیه بازار کارآ، برخی از طرفداران این فرضیه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کلیه اطلاعات در قیمت اوراق بهادار منعکس و هزینه معاملات و تهیه اطلاعات صفر است. بدین ترتیب لزومی به […]

مقاله درباره عدم تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات

نظر هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی ایران این است که:«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و […]

مقاله درباره حسابرس و بازرس قانونی و اعتماد سرمایه گذاران

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ارائه میگردد. در این فصل آمار توصیفی دادهها و نتایج آزمون فرضیهها نشان داده میشوند. نگارههای این فصل به تفصیل در پیوست تحقیق ارائه خواهد شد. فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق2-1) مقدمهدر حوزه اقتصاد موضوع تخصیص بهینه منابع […]

پایان نامه ارشد درباره بازده مورد انتظار سهامدار و شرکت پذیرفته شده در بورس

دارابی و مرادلو (1390) در مقالهای اقدام به بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودهاند. این تحقیق رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را بررسی نموده است. سود حسابداری، مهمترین منبع اطلاعاتی در تصمیمگیری استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکت […]

پایان نامه با موضوع درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

سرمایهگذاران نهادی، مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند. براساس کتابها و مقالات موجود، بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و مواردی از این دست جزو سرمایهگذاران نهادی قلمداد میشوند. سرمایهگذاران نهادی با استفاده از حق رأی در تصمیمگیریها و ساختار هیئت مدیرهی شرکت نفوذ میکنند و میتوانند […]

دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موافقت نامه ی تریپس

ج ) تازگی : مراد از تازگی داشتن اختراع ، عنصری غیر از جدید و ابتکاری بودن آن است این شرط به معنای اعلان و افشاء نشدن اختراع قبل از تقاضای ثبت است توجیه این شرط آن است که به واسطه ی اعطای حق اختراع نباید جامعه را از دسترسی بدان محروم نمود و آن […]