دانلود پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری و بازنشستگی

معایب فریلنسینگ برای یک فریلنسر / دورکار همه‌ی کارها از جمله حسابداری، بازاریابی، فروش، انجام پروژه، ارتباط با مشتری و … را خودتان باید انجام دهید. به دست آوردن کارفرمای کافی برای اینکه بتوانید از طریق فریلنسینگ، زندگیتان را تامین کنید ممکن است کمی زمان بر باشد. باید صبور باشید و با سابقه و حسن […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات

جدول(4-4)آزمون کلموگروف- اسمیرنوف دربانک ملت خطاحجم نمونه 331کلموگروف- اسمیرنوف Z 0.215مقدار احتمال (2-طرفه ) 0.160 در جدول فوق تعداد برابر 331 و مقدار آماره اسمیرنوف – کلموگرف برابر 0.215 است. مقدار p_value که در سطر آخر نشان داده شدهاست برابر 0.160 میباشد چون بزرگتر از سطح معناداری 0.05 است پس فرض نرمال بودن پذیرفته میشود.دراین […]

دانلود مقاله نتایج تجربی استنباطی و ارتباط با مشتری

نتایج حاصل از وضعیت تحصیلی بیانگر آنست که 22 درصد زیر دیپلم، 31 درصد دیپلم، 42 درصد لیسانس، 3 درصد لیسانس به بالاتر بودهاند. نتایج حاصل از مدت زمان استفاده از خدمات بانکی بیانگر آنست، کمتر از 5سال35 درصد، 5تا7 سال42 درصد، 7 تا 10 سال 19 درصد و بالای 10 سال 2 درصد بودهاست.5-2-2 […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتریان

فرضیه چهارم: تبلیغات جهت فرهنگ سازی هرچه استفاده بیشتر از سیستم ارتباط با مشتری جهت عدم مراجعه به بانک.فرضیه پنجم: امکان مشاوره در مورد تسهیلات یا امورحقوقی.فرضیه ششم: ایجاد برنامه آموزشی برای مشتریان و آگاهی از مزایای سیستم ارتباط با مشتری.فرضیه هفتم: استفاده ازاینترنت پرسرعت وتلفن بانک. پیشنهادها برای پژوهشیهای آتیبررسی تاثیر شهرت بانک نسبت […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از قبیل رسانههای گرم و رسانههای سرد (مکرلوهان،1964).ژان فرانسوالیوتار(1979)، فیلسوف فرانسوی، درکتاب خود با عنوان “موقعیت […]

دانلود مقاله پذیرش بانکداری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری

پیشینه خارجی“رکسها” و همکارانش تحقیقی با عنوان” بررسی تأثیر برنامه رابطهای بر پذیرش بانکداری الکترونیک” را در سال 2003 شکل دادند. . این تحقیق با استفاده از مدل TAM در بانک های سنگاپور انجام شد . نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اعتماد یکی از عوامل کلیدی بانکداری الکترونیک به شمار می رود . […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و صرفه جویی در هزینه ها

سیستم ارتباط با مشتری به دانش کاری مشتری محور و فرهنگ موثر پشتیبانی بخشهای بازاریابی و فروش و فرایندهای سرویسدهی نیاز دارد.مدیریت ارتباط با مشتری در یک نگاه نیاز به رهبری فناوری و فرهنگ صحیح دارد. دیوید سیمس در مقاله که توسط کرمجو منتشر شده است تعاریف زیر را برای سیستم ارتباط با مشتری ارائه […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و موسسات مالی و بانکها

توسعه تکنولوژی به سازمان اجازه دادهاست که از هر تماس مشتری بهترین استفاده بکنند. تکنولوژی جدید جمعآوری اطلاعات از دفاتر پسخوان (حسابداری، مدیریت خرید مواد، توزیع)را مدل ساخته است در مقایسه با تکنولوژی قبلی اطلاعات فروش و بازاریابی در دسترس بودند، مشتریان انتظار دارند که فوراً با کسی صحبت کنند که همه چیز را در […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و ارزیابی کیفیت خدمات

اصل متانت(عزیزیان،1389).2-2-2 استراتژی سیستم ارتباط با مشتریمنظور از این مرحله جمع آوری دادههای صحیح و ارسال آنها به مکان صحیح است. سیستم ارتباط با مشتری نیازمند خلق نوعی عرضهی خون اطلاعات است که در سراسر بانک جریان یافته و سیستم عملیاتی و تحلیلی را یکپارچه کند. برای نیل به اهداف سیستم ارتباط با مشتری و […]

دانلود مقاله موانع و محدودیت و ارتباط با مشتری

5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93 فهرست جداول عنوان صفحه (3-1)جامعه آماری و حجم نمونه بانک های مورد پژوهش……………….. …………………………………………………………………………………………………57(3-2)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….58(3-3)ضریب آلفای کرونباخ هرشش بانک مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………60(4-1) وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان دربانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………………………65(4-2)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان دربانک ملت……………………………………………………………………………………………………………………………..66(4-3)وضعیت مدت زمان استفاده از خدمات بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………………….67 (4-4) آزمون […]

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

(4-5) ضرایب رگرسیونی متغیرها در بانک ملت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71 (4-6) ضرایب استاندارد شده متغیرها در بانک ملت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 چکیده ارتباط با مشتری یک چالش رقابتی مهم در صنعت بانکداری است. بانکها نیازمند اطلاعاتی در مورد اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند و چه خواسته هایی از بانک دارند و چگونه باید آن را برآورده سازند را نیازمندند […]

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان

1-8-2 تعاریف عملیاتی:1-8-2-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری: سیستمی است که برنامه ها و خط مشی سازمان در جهت ارتباط با مشتریان بانک، آنان را ترغیب به استفاده از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به بانک میکند.1-8-2-2 روابط تجاری محور:ارتباطی ست میان بانک و مشتریان که دراین ارتباط به انتظارات خواسته های مشتریان توجه […]

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباط با مشتری

2-2-1-7 طبقه بندی برنامه های کاربردی سیستم ارتباط با مشتری…………………………………………… 31 2-2-1-8 مدیریت مدیسیستم ارتباط با مشتری در بانکداری…………………….. …………………………………… 34 2-2-1-9 جایگاه سیستم ارتباط با مشتری در نطام بانکداری ایران……… …………………………………… 36 2-2-2 استراتژی CRM………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………37 2-2-3 روابط تجاری محور………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 38 2-2-4 فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 43 2-2-5 مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… 44 2-2-6 […]

مدیریت ارتباط با مشتری و تصمیم گیری مشارکتی

2-1)مقدمهامروزه اندیشمندان و صاحبنظرا ن علوم مختلف علاقه مندند که درباره ماهیت دانش زیرمجموعه خود به مطالعه و تحقیق بپردازند و ماهیت دانش و حوزه علمی مورد علاقه خود را شناسایی و تعریف نمایند، ارتباط و تعامل آن را با علوم دیگر مورد توجه قرار داده و یک چارچوب نظری منسجم و یکپارچه برای دانش […]

دیدگاهای مدیریت ارتباط با مشتری:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

دیدگاهای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری تعاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان در زمینه های مشابه ارائه شده است  این تعاریف و مفاهیم تا حد زیادی شبیه به هم می باشند  در این بخش به منظور ایجاد دید روشن تر در مورد CRM به بیان دیدگاه های […]