شکل 2-2 سه مدل ارائه شده درمورد ارتباط بین ابعاد چندگانه خودپنداره بدنی و اجزای آمادگی جسمانی2-4 آمادگی جسمانی و خودپنداره بدنی همچنین مارش و همکاران به دنبال انجام بررسیها در مورد ماهیت چندبعدی خودپنداره بدنی و ساخت ابزارها و…

Continue Reading

از نظر اجتماعی دانش‌آموزانی که دارای توانائی‎های حرکتی خوب هستند، علاقمند به شرکت در فعالیت های مختلف، داشتن شهرت فروتنی، تدبیر و توجه و احساس مسئولیت و همکاری هستند.از نظر بهداشتی باتوجه به ارتباط تنگاتنگ فعالیتهای حرکتی و تربیت بدنی…

Continue Reading

کارایی دستگاه های تولید انرژی هوازی، به روش تمرین هوازی افزایش یافته و باعث افزایش استقامت قلبی-تنفسی می شود. شروع سبک و مداومت و پیشرفت تدریجی و اضافه بار (شدت، مدت و تکرار) از اصول تمرین های هوازی است (20).2-11…

Continue Reading

مطابق با “مدل روانشناختی مشارکت ورزشی” شرکت در فعالیت‌های بدنی سبب افزایش توانایی بدنی شده که دارای منافع روانی از جمله افزایش عزت نفس می‌شود. بدین صورت که عزت نفس تحت تاثیر تمرین و افزایش آمادگی، به میانجی گری ”…

Continue Reading

2) عدم کنترل تفاوت های بدنی، حرکتی و مهارتی، سطح فرهنگی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و رشته تحصیلی آزمودنی ها.1-8 تعریف عملیاتی واژه ها خودپنداره بدنی: نوعی خودپنداره غیر تحصیلی که نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، توانایی ها و…

Continue Reading

1.1 مقدمه:خواب رفتاری فیزیولوژیک است که قسمتی از زندگی روزانه هر فرد را تشکیل می‌دهد و به عنوان روند مناسبی جهت بازیافت، تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و سیستمهای فیزیولوژیکی بدن مطرح میباشد و همین طور می‌تواند بر ساعت…

Continue Reading

مهارتهای مقابله ای : مهارت های مقابله ای، فنونی هستند که افراد در مواجهه با رویدادهای تنش زا به کار می گیرند. توانایی کنترل و تسلط بر موقعیت می تواند در افزایش توانمندی مهارت های مقابله ای موثر باشد و…

Continue Reading

موادی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در موضوع آموزش و آموزش های ضمن خدمت: ماده 44 – مراکز و دوره های آموزشی نظامیان کادر ثابت به شرح زیر می باشد: الف – آموزشگاه نظامی . ب – دوره تخصصی…

Continue Reading

3-2-1:مدل آنیتا هارویکی از جامع‌ترین طبقه‌بندی‌ها در زمینه روانی – حرکتی تقسیم‌بندی خانم‌ هاروست. در این تقسیم‌بندی سطوح طبقه‌بندی به طور سلسله‌مراتب و زنجیره‌ای از پایین‌ترین سطح رفتار حرکتی قابل‌مشاهده تا بالاترین سطح رفتار حرکتی به طور پیوسته تنظیم شده…

Continue Reading

مبانی نظری1-2: حیطه¬های رشد انسان رشد شامل حوزه‌های شناختی، عاطفی، حرکتی و جسمانی است. این حوزه‌های رشدی باهم ارتباط تنگاتنگی دارند، و ما را قادر می‌سازند تا مطالعات خود را در مورد رشد انسان به طور مرتب سازمان‌دهی کنیم. حیطه…

Continue Reading

منابع انگلیسی 71فهرست جداول عنوان صفحه جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG، کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه تحقیق 49جدول 4-2- اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیر LDL 50جدول 4-3-…

Continue Reading

31شکل 2-4 مدل تمرینات بدنی و عزت نفس 32شکل2-5 راه حل بهنجار یک مدل گسترش یافته 33نمودار4-1 میانگین خودپنداره بدنی آزمودنی های گروههای تجربی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون59 فصل اول:طرح تحقیق1-1 مقدمه خود پنداره نقش تعیین…

Continue Reading

14*008/0 مهاجم07/029/008/034/014*001/0تفاوت زمان عکس العمل بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب به صورت نمودار مشاهده می‌شود (نمودار 4-5).نمودار 5.4: میانگین زمان عکس العمل بازیکنان آماتور فوتبال در…

Continue Reading

تمرین: تمرین سبب تغییرات فیزیولوژیکی در سیستمهای بدنی میشود. تاثیر تمرین روی پتانسیل بیهوازی عضلات مخطط توسط محققین بررسی شده است. مهمترین این تغییرات که شامل افزایش ظرفیت دستگاه فسفازن است، توسط دو تغییر اساسی ایجاد میگردد :الف: افزایش ذخایر…

Continue Reading

مقدمهدر این فصل به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده، که حاوی چکیده ای از مطالعه ای عمیق و وسیع از آنچه در باره موضوع تحقیق و موضوعاتی مشابه که در کتابها، مقالات، تحقیقات و پایان نامه ها وجود دارد. همچنین…

Continue Reading