بایگانی دسته: No category

دانلود پایان نامه ارشد درباره ایقاع، ایفای تعهدات، حقوق ایران، حقوق فرانسه

ص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه میشود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، تقسیم بندی، حقوق تجارت، ایقاع

از آن شده است.۹؟ از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی میشوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، تامین مالی، بازپرداخت، تسهیلات بانک

مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است. نتایج حاصل از بررسی شاخص‌های مسکن در طول برنامه های سوم و چهارم حاکی از آن است که تراکم خانوار در واحد... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، بخش خصوصی، نابرابری درآمد، نرخ رشد

مساحت متوسط زمین مسکونی تولید شده در دهه گذشته همواره بالاتر از توان تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بوده است و برای این قشر از جامعه مقرون‌به‌صرفه نمی‌باشد؛ • نابرابری درآمدی در... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، خط فقر مسکن، نظام بانکی، استاندارد

۲۱: نرخ خانه‌های خالی در مناطق شهری کشور در سال‌های۱۳۸۵الی ۱۳۹۰(درصد) ماخذ: (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲) همان‌طور که قبلا گفته شد کمبود مسکن به ازای یک خانوار در سال ۱۳۸۵ و... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، هزینه خانوار، خانوار شهری، قیمت مسکن

داشته است. نمودار ۸: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (نگارنده) یکی از مولفه‌های مهم در تولید مسکن، ارائه حق انتخاب در زمینه‌های مختلف از جمله قیمت‌های مختلف و... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، هزینه خانوار، نرخ رشد، مناطق شهری

خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) سال کل سرمایهگذاری ساختمانهای شروع شده ساختمانهای نیمهتمام ساختمانهای تکمیل... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مناطق شهری، مناطق روستایی، قیمت مسکن، بخش خصوصی

... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع خانوار شهری، هزینه خانوار، خانوار روستایی، قیمت مسکن

سال ۱,۵ درصد از قدرت خرید خانوار کاسته شده است (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲). جدول ۱۵: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد با موضوع نقاط شهری، ضریب جینی، مناطق شهری، رشد جمعیت

جمعیت در کل کشور روبه‌کاهش بوده که این امر خود ناشی از بالا رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و عواملی از این دست می‌باشد. جدول ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط... ادامه

منتشرشده در No category | دیدگاه‌تان را بنویسید: