منبع مقاله درمورد حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

جامعه، برقراری عدالت، دفع و رفع حداکثری تزلزل و هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص و …، همه و همه می توانند موجه نتیجه اتخاذ شده باشند. پر واضح است که اگر اعلام اراده در ایقاعات ضرورت نداشته باشد اهداف مذکور تا چه حد دچار خدشه خواهد شد. افزون بر این ارج نهادن به […]

منبع مقاله درمورد جهان خارج، عقد نکاح

و193 قانون مدنی به خوبی اجمال ماده را برطرف می_ نماید. در ماده 191 از عبارت “چیزی” استفاده شده است که نیازی به ذکر ندارد که این واژه شامل اشارات و اعمال نیز می شود. ماده 193 نیز انعقاد معاملات را به هر مبرزی و از جمله اشاره و عمل تجویز نموده است مگر در […]

منبع مقاله درمورد جهان خارج

نحوی از انحاء قابل شناسایی باشد، به نظر ما درست است. چه اینکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقی نیز گفته اند علمی اجتماعی است. جقوق به عقیده برخی عبارت از قوانین اجتماعی است110. یعنی مقراراتی است که بر روابط اجتماعی در یک جامعه حکومت می‌کند111. بدین لحاظ حقوق در زمره علوم اجتماعی قرار می‌گیرد112 که […]