پایان نامه با موضوع حاکمیت فناوری اطلاعات و اندازه گیری عملکرد

چگونه از حاکمیت فناوری اطلاعات پشتیبانی می کند؟COBIT
حاکمیت فناوری اطلاعات مسئولیت هیئت مدیره اجرایی است. حاکمیت فناوری اطلاعات یک بخش جدایی ناپذیر مدیریت سازمان ، شامل راهبردی و سازماندهی ساختار ها و فرایند ها است؛ تا اطمینان حاصل شود که فناوری اطلاعات سازمان ها ، هدف ها و استراتژی سازمان را پشتیبانی می کند و توسعه می دهد یا نه؟ حاکمیت فناوری اطلاعات معمولا ً در لایه های مختلف ، با گزارش دهی سرپرستان به مدیران به مدیران اجرایی و آنها نیز به هیئت مدیره ، انحراف از اهداف را مشخص می کنند و در جهت رفع آنها اقدامات و دستور کارهای لازم با تأیید مدیریت انجام میشود (مرتضی علاءالدینی 1388،40).
Widget not in any sidebars

نیازمندیها را برآورده می سازد ؟ (مرتضی علاءالدینی 1388،39) : COBITچگونه
با ویژگی های اصلی به وجود آمده است.COBITدر پاسخ به نیازمندیهای زیر چارچوب
نیازمندیهای کسب و کار عبارتند از :
اتحاد استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار
اطمینان دادن به ذینفعان که سازمان از یک استانداردی که ریسک ها را کاهش می دهد استفاده می کند.
مدل آبشاری از استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در سازمان
بدست آمدن ارزش و اعتبار از سرمایه گذاریها در فناوری اطلاعات
فراهم کردن ساختار های سازمانی که پیاده سازی استراتژی و اهداف را آسان می کنند.
ایجاد روابط مفید و موثر ما بین کسب و کار و فناوری اطلاعات و شرکاءخارجی
اندازه گیری عملکرد فناوری اطلاعات
با ویژگی های اصلی زیر به وجود آمده اند : COBITدر پاسخ به این نیازمندیها چارچوب
تمرکز بر کسب و کار / فرایند گرا / کنترل محور / قابل اندازه گیری
تمرکز بر کسب و کار
به گونه ایی تولید شده است کهCOBIT است. COBITتمرکز بر کسب و کار موضوع اصلی در
نه تنها توسط فراهم کنندگان خدمات فناوری اطلاعات ، کاربران و بازبینی کنندگان استفاده می شود بلکه به منظور هدایت جامع و فراگیر مالکان فرایند کسب و کار و مدیریت نیز به کار می رود.
برای اینکه سازمان به اهداف خویش دست یابد و پاسخگوی نیازمندیهای کسب و کار باشد ، نیازمند اطلاعات سازمانی است. بدین منظور لازم است که سازمان در منابع فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کند ، این منابع نیز توسط یک مجموعه استانداردی از فرایندهای فناوری اطلاعات ، مدیریت کنترل می شوند ، تا آنکه اطلاعات سازمانی را بدست آورند تا پاسخگوی نیازمندیهای کسب و کار باشند.
در قلباین اصل و قاعده قرار گرفته و تضمین می کند که نیازمندیهای کسب و کار پاسخ COBIT

پایان نامه با موضوع سیستمهای اطلاعاتی و روش های ارزیابی


Widget not in any sidebars

2-8. مبانی مدیریت امنیت اطلاعات
پرداختن به امنیت اطلاعات به معنی توجه به حفظ دارایی های اطلاعاتی سازمان است. اطلاعات و تجهیزات و تاسیسات مربوط به آن همانند سایر دارایی های مهم موسسه ، از جمله دارایی هایی است که برای دارنده آن دارای ارزش بوده و لازم است به صورت مناسبی حفاظت شود. مدیریت امنیت اطلاعات فرایندی است که براساس آن از اطلاعات در مقابل تهدیدات مختلف حفاظت خواهند شد ، به نحوی که ادامه فعالیت با حداکثر حفاظت ، کارآیی و بهره وری و بهره برداری از فرصت های عملیاتی ، اطمینان حاصل شود. مدل های مدیریتی مختلفی در زمینه حفظ امنیت و حفاظت اطلاعات وجود دارد. هر یک از این مدل ها از دیدگاه های مختلف نظامی ، اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژی به موضوع پرداخته و راه حل خود را ارائه می کنند. مدل های دیگری نیز وجود دارند که ترکیبی از عوامل اخیر را در نظر گرفته و به ارائه راه حل می پردازند. به عنوان مثال می
، سازمان همکاری های(DoD) توان از مدل های ارائه شده توسط وزارت دفاع ایالات متحده
اتحادیه اروپایی نام برد.برخی از این مدل ها(مدل های نظامی) (APEC)اقتصادی آسیا پاسفیک
بسیار جزیی نگر بوده و رویه های مختلفی را برای هر رسته از اطلاعات ثبت و اجرای آن را الزامی می دانند.
باتوجه به ساختار سازمانی ، نوع فعالیت و گستره جغرافیایی شبکه های تجاری ، مدلی مورد نیاز است که بتوان اولا ً براساس آن روشی کارآمد و قابل ارزیابی برای شناسایی تهدیدا و میزان زیان ناشی از آسیب های احتمالی تعریف نمود. ثانیا ً بر اساس ماهیت ،‌اصول و روش های پردازش و انتقال اطلاعات ، مکانیزم های کنترلی مورد نیاز را طراحی و ثالثا ً با شناسایی نیازهای امنیتی بستر قانونی مورد نیاز برای فعالیت فراهم آورد.
واجد کلیه شروط فوق می باشد. این مدل باISO مدل مدیریتی پیشنهاد شده در استاندارد سری 27001
تعریف امنیت و سیاست گذاری های مربوط به آن ،‌بحث در مورد ساختار سازمانی و نهاد امنیت و موارد دیگر از قبیل روش های ارزیابی ریسک ، ایجاد امنیت در نیروی انسانی ، امنیت فیزیکی ،‌کنترل دسترسی ، امنیت شبکه ها و انطباق با قوانین موضع و ممیزی امنیت ، مدل مدیریتی کارآیی را پیشنهاد می کند. (عبدالمجید ریاضی ، 20،1388).
‍COBIT 2-9. تاریخچه
) درسال 1998 با هدف پیشبرد مطالعاتwww.igti.org ( با نشانی اینترنتی ITGIموسسه
بین المللی در زمینه هدایت و کنترل فناوری اطلاعاتدر سازمان ها در ایالات متحده تأسیس گردیده است. بدین منظور و برای کمک به برآورده ساختن این هدف ،‌مؤسسه مذکور مبادرت به انتشار استاندارد ها و دستورالعمل هایی در قالب یک سری کتب و مقالات ، منابع الکترونیکی و مطالعات
است. نسخه های پیشین این چارچوبCOBITموردی نموده که یکی از این استاندارد ها چارچوب
، تاسیس شده در سال1967) ISACA توسط انجمن ممیزی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی (
نیز تحت حمایت آن قرار گرفتISACA، انجمنITGIمنتشر می شد که با تأسیس مؤسسه
است. در سال 1996ITGI و ISACA یک علامت تجاری ثبت شده برای COBIT. بدین ترتیب
در سالCOBIT برای بازبینی منتشر شد. دومین ویرایش ISACF توسط COBITاولین ویرایش
1998با اهداف کنترلی و مجموعه ای ابزار پشتیبانی بیشتر منتشر شد. در سال 2000 سومین ویرایش آن ، که شامل راهنمایی های مدیریت و چندین اهداف کنترلی جدید می باشد ،‌توسط منتشر شد.سرانجامITGI توسط COBIT منتشر شد. در دسامبر 2005 چهارمین ویرایش ITGI
به عنوان یک منبع آموزشی برای مدیران ارشد ITGI توسط COBIT در می 2007، 4،1
اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات و مشاغل کنترلی طراحی و ایجاد گردید.

پایان نامه با موضوع اطلاعات طبقه بندی شده و چیزی که شما می دانید


Widget not in any sidebars

متاسفانه امنیت فیزیکی یک عیب داشت. اگر پیامی در راه دزدیده می شد. اطلاعات داخل پیام توسط دشمنان مورد استفاده قرار می گرفت. این عیب در زمان ژولیوس سزار تشخیص داده شد. راه حل ، امنیت ارتباطات بود. ژولیوس سزار ، رمزنگاری را ایجاد کرد. این سیستم رمزنویسی به او اجازه می داد که پیام را بدون قابلیت بازخوانی توسط افراد ناشناس ، بفرستد. این روش تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. آلمان از دستگاهی بنام برای رمز در آوردن پیام های ارسالی یگان های نظامی ،استفاده می کرد.آلمان ها فکر می کردند تین دستگاه غیرقابل شکست است و در واقع اگر از آن درست استفاده می شد. قطعاً شکست آن خیلی سخت می شد. ولی کاربران در استفاده از آن اشتباه کردند و متحدین توانستند بعضی از پیام ها را بخوانند. (اریک میوالد،6،1385)
2-3-3. امنیت امواج
گذشته از اشتباهات در سیستم های کددهی، رمزنگاری خوب نیز منجر به سخت شدن کدشکنی می شود. پس تلاش هایی انجام شد تا راههایی دیگری جهت دریافت اطلاعاتی ک ه بصورت رمز شده فرستاده می شد. پیدا شود. در دهه 1950 متوجه شدند که دستیابی به پیام می تواند بوسیله مشاهده سیگنال های الکترونیکی که روی خطوط تلفن فرستاده می شود. میسر است. تمام دستگاه های الکترونیکی ، امواج الکترومغناطیسی تولید می کنند که شامل تلگراف ها و دستگاه های کد دهی می شود.دستگاه های رمزنگار پیام ها را دریافت ، تبدیل و نهایتاً از طریق خطوط تلفن همراه ارسال می کند. آنان فهمیدند که سیگنال های الکتریکی موجود بر روی خطوط تلفن ، پیام اصلی را نشان می دهند. این به معنای قابلیت بازیابی اطلاعات با امکانات خوب از طریق خطوط تلفنی می Tempest باشد. این مساله، یعنی امنیت امواج ، امریکا را مجبور کرد تا برنامه به نام ایجاد کند. این برنامه استاندارد هایی را برای امواج الکتریکی برای سیستم های رایانه ای مورد استفاده در محیط های خیلی حساس تعیین می کرد. هدف این برنامه کاهش امواج تولید شده ، به منظور جلوگیری از امکان جمع آوری اطلاعات می باشد. (اریک میوالد ، 8، 1385)
2-3-4. امنیت رایانه
در اوایل دهه 1970، دیوید بل و لئونارد لاژادولا مدلی برای استفاده های امنیتی بز رایانه ارائه دادند. این مدل بر مبنا نظر دولت در مورد طبقه بندی اطلاعات شکل گرفت. (طبقه بندی نشده ، محرمانه ، سری ، فوق سری) و سطوح مختلف دسترسی به اطلاعات تعیین شد. اگر شخصی اجازه دسترسی بالایی داشته باشد ، می تواند به فایل هایی با طبقه بندی پایین تر دست یابد. اگر سطح دسترسی و طبقه بندی مجاز پایین تر از طبقه بندی فایل باشد ، دسترسی ممنوع می شود. (اریک میوالد ،‌9،1385)
2-3-5. امنیت شبکه
یکی دیگر از مشکلات مربوط به امنیت رایانه ها ، عدم درک شبکه بود. هنگامی که رایانه ها با یکدیگر شبکه می شوند ،‌مشکلات جدید بروز می نماید و مشکلات قبلی هم تغییر می دهند. برای مثال ، ما چندین ارتباط داریم ، ولی نه بر روی شبکه های مح لی ،‌در شبکه های گسترده ، همچنین ما سرعتهای بالاتر و چندین اتصال به یک واسط ارتباطی معمولی داریم. رمزنگاری اختصاصی ممکن است دیگر پاسخگو نباشد (اریک میوالد، 10،1385).
2-3-6 امنیت اطلاعات
به نظر می رسد که هیچکدام از این راه حل ها به تنهایی نمی تواند حلال تمام مسائل امنیتی باشد. در واقع امنیت خوب تلفیقی از تمام این راه حل می باشد. حفاظت فیزیکی خوب برای حفاظت از دارایی های فیزیکی مانند کاغذ های ثبتی و سیستم ها موثر است. امنیت اطلاعات ارتباطات برای امنیت انتقال داده ها نیاز است. امنیت تشعشعات برای هنگامی الزامی است که دشمن دستگاه های خاص الکترونی کی برای دریافت اطلاعات از طریق تشعشعات رایانه ها در اختیار دارد. امنیت رایانه برای کنترل دسترسی به سیستم های رایانه ای لازم و امنیت شبکه برای کنترل امنیت شبکه های محلی لازم است. در مجموع همگی این موارد امنیت اطلاعات را تامین می کند (اریک میوالد 11،1385).
تعریف امنیت به عنوان یک فرایند نه یک محصول مقطعی
مسلماً نمی توان تنها به یک نوع خاص از امنیت برای محافظت از اطلاعات طازمان اکتفا نمود. همچنین برای حفاظت از سیستم های شبکه ای و رایانه ای خود نم توانید فقط به یک محصول بسنده کنید. متاسفانه بعضی از سازندگان ادعا می کنند که تولیدات آنها یک چنین خاصیتی دارد. حقیقت این است که محصول هیچگاه نمی تواند امنیتی کامل برای سازمان بهمراه داشته باشد. انواع مختلفی از محصولات برای حفاظت کامل از دارایی های اطلاعاتی سازمان مورد نیاز است (اریک میوالد،12،1385).
2-3-7. نرم افزار ضد ویروس
نرم افزار ضد ویروس بخش مهمی از یک برنامه امنیتی خوب می باشد. اگر این برنامه ها به خوبی مورد استفاده و تنظیم قرار گیرند ، باعث کاهش ریسک خطر برای شرکت ها می شوند. به هر حال برنامه های ضد ویروس مانع استفاده غیرمجاز کاربران از برنامه های سودمند نخواهند بود. همچنین مانع دستیابی افراد مغرض به فایل ها و اطلاعات خارج از طبقه بندی مجاز آنها نمی گردند (اریک میوالد ،‌12،1385).
2-3-8. کنترل های دستیابی
کلیه رایانه های یک سازمان باید امکان دسترسی محدود مطابق شناسه کاربران را داشته باشد. اگر کنترل دیترسی به خوبی اعمال شود ؛ می تواند مانع دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات طبقه بندی شده گردد. کنترل دسترسی ، افراد را در مقابل آسیب پذیری سیستم برای استفاده غیرمجاز محدود نمی کند. حتی سیستم های کنترل دسترسی که اجازه تنظیم سطح دسترسی ها را در یک سیستم سازمانی می دهد ، نیز نمی تواند چنین کاری بکند. برای یک سیستم ک
نترل دسترسی ، یک چنین حمله ای مانند تلاش یک مدیر بد اندیش برای دسترسی به اطلاعات در طبقه بندی خودش تلقی می شود (اریک میوالد ،‌13،1385).
2-3-9. دیواره های آتش
دیواره های آتش در واقع کنترل های دسترسی در شبکه می باشد که شبکه سازمان را از حمله افراد خارج از شبکه مصون می دارند. دیواره های آتش محصولات امنیتی هستند یعنی آنها روی مرز بین شبکه های داخلی و خارجی قرار می گیرند. اگر این دیواره های آتش درست تنظیم شوند ، به ابزاری الزامی برای امنیت مبدل می گردند. به هر حال دیواره های آتش هم نمی تواند جلوی استفاده غیرمجاز افراد دارای مجوز را بگیرد. مثلا اگر یک وب سرور اجازه دسترسی از خارج داشته باشد و در مقابل حملات نرم افزارهای وب سرور آسیب پذیر باشد ، کاری از دیواره های آتش بر نمی آید. همچنین دیواره آتش کاری در قبال کاربران داخلی انجام نمی تواند دهد ( اریک میوالد ،13،1385).
2-3-10. کارت های هوشمند
اعتبار دادن به یک شخص با استفاده از ترکیبی از آنچه شما می دانید ، آنچه شما دارد و یا آنچه شما هستید میسر است. بطور معمول ، کلمه عبور برای ورود یک شخص به رایانه و شناسایی او مورد استفاده قرار گرفته است. با گذشت زمان سازمان ها متوجه شدند که اعتماد صرف ، فقط به چیزی که شما می دانید ، بهترین راه برای معتبر دانستن افراد نیست. چرا که کلمات عبور می توانند حدس زده شوند یا شخص با نوشتن آن موجب انتشار آن شود. برای رفع این مساله ، امنیت بر مبنای آنچه شما دارید یا آنچه شما هستید به وجود آمد. کارت های هوشمند می توانند برای اعتبار دهی مورد استفاده قرار گیرند یعنی آنچه که شما دارید. به هر حال ، اگر این کارت ها دزدده شوند ، دارنده آن کارت می تواند خود را بجای صاحب اصلی جا بزند و از شبکه استفاده غیرمجاز بکند (اریک میوالد،13،1385).

مقاله رایگان درباره فعالیت های فوق برنامه و خودکارآمدی تحصیلی


Widget not in any sidebars

5-4. پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهاد مبتنی بر تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی
نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی تاثیر دارد. با توجه به ویژگی های فعالیت های مکمل و فوق برنامه آموزشی و پرورشی وضرورت استفاده از آنها در نظام آموزشی، می توان از آنها درجهت رشد همه جانبه فراگیران استفاده کرد. مدیران و مسئولان مدارس با تدوین برنامه های گوناگون، مدون وانعطاف پذیری راهکارها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جهت تقویت برنامه ی درسی وتوجه به استعدادهای خاص فراگیران با استفاده از ویژگی های محلی و منطقه ای ارائه دهند وبا پرورش خودکارآمدی تحصیلی زمینه تعمیق یادگیری درحیطه های شناختی ومهارتی را فراهم ساخته ودرنتیجه فراگیران رادر ابعاد مختلف جسمانی، روانی ، ذهنی، عاطفی، فرهنگی و . . . رشد دهند .
پیشنهاد مبتنی بر تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی
نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت های فوق برنامه تاثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نداشت. نبود انگیزه و علاقه در دانش آموزان منجر به عملکرد ضعیفتر در دانش آموزان خواهد شد، بنابراین با کاهش عواملی که موجب عملکرد تحصیلی ضعیف می شوند مانند افزایش انگیزه و علاقه به درس، تشویق دانش آموز و خواستن تکلیف در حد توان او، و مطالب فعالیت های فوق برنامه را به صورت جذاب طراحی و ارائه شود، می توان عملکرد تحصیلی را بهبود بخشید.
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی:
ـ پیشنهاد می شود که اجرای این تحقیق در سایر جوامع، ادارات دیگر و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر انجام گیرد.
با توجه به اینکه دیدگاه مدیران و دبیران بر انتخاب و اجرای فوق برنامه ها و کیفیت و کمیت آنها موثر است بهتر است دانش و نگرش این افراد نسبت به این فعالیت ها سنجیده شود.
انتخاب و طراحی فعالیت های فوق برنامه خود یک مهارت است که باید در طی دورههای آموزشی به مدیران، معاونین پرورشی و دبیران آموزش داده شود.
همه دانش آموزان باید امکان شرکت در فعالیت های فوق برنامه را داشته باشند.
پیشنهاد می شود تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر متغیرهای دیگری بررسی شود.
پیشنهاد می شود تاثیر فعالیت های فوق برنامه به صورت یک طرح تجربی که عملکرد افراد در قبل و بعد از فعالیت ارزیابی و بطور مستند نتایج مثبت فعالیت های فوق برنامه تعیین شود.
پیشنهاد می شود این پژوهش در مورد پسران و مقاطع تحصیلی دیگر هم صورت گیرد.
اجرای پژوهش های مشابه به طور وسیع در سطح کشور
نظرسنجی از مدیران، دبیران، دانش آموزان و اولیا در مورد چگونگی بهبود فعالیت های فوق برنامه
بررسی علل عدم توفیق و یا حتی عدم اجرای فعالیت های فوق برنامه در بعضی از مدارس
5-5. محدودیت های تحقیق
از جمله محدودیت‌هایی که لازم است در کاربرد نتایج حاصل از مطالعه حاضر مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به، موارد زیر اشاره کرد:
در هر تحقیق خصوصاً تحقیقات میدانی محقق با محدودیت هایی مواجه می گردد که تعدادی از این محدودیتها قابل کنترل بوده و محقق جهت حذف و یا کاهش اثرات آنها تدابیری می اندیشد. اما تعدادی دیگر نیز وجود دارد که غیر قابل کنترل میباشد. پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی به شرح زیر می باشد:
دشواری هماهنگی و دریافت اجازه از مدارس برای دسترسی به دانش آموزان و اطلاعات تحصیلی آنها

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و توصیف شاخص های دموگرافیک

نمودار 4-4-1 وضعیت خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان برحسب گروه
خلاصه فصل چهارم
Widget not in any sidebars

در این فصل ابتدا به توصیف شاخص های دموگرافیک 60 دانش آموز دختر در دو گروه پرداخته شد. سپس به آزمون فرضیات پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t مستقل و آزمون واریانس چندمتغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از این است که فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد. فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد. اما فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد.

5-1- مقدمه
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 1 شهرستان بندرعباس انجام گرفت. در این راستا یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی مطرح شد. در این قسمت یافته های تحقیق در مورد هر یک از فرضیه ها بررسی شده و نتایج بدست آمده با یافته های پژوهش های قبلی در رابطه با هر یک از فرضیات، که در فصل دوم تحقیق به آنها اشاره شد، مورد مقایسه قرار گرفت. سپس محقق بر اساس یافته های خود و یافته های پیشینیان دلایل شخصی تایید یا رد هر یک از فرضیات و سوالات را مطرح کرده است و در انتها پیشنهادهایی برای مسئولین و محققان بعدی ارائه و در پایان به محدودیت ها ی تحقیق اشاره شده است.
5-2. نتیجه گیری
بر اساس نتایج تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها از بین 60 دانش آموز مورد بررسی در دو گروه نشان داد، در مورد تحصیلات والدین دانش آموزان گروه با فوق برنامه نشان می دهد که 8 نفر(7/26 درصد) دارای تحصیلات زیر دیپلم، 10 نفر(3/33 درصد) این گروه دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم،8 نفر(7/26 درصد) لیسانس و4 نفر(7/26 درصد) دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند. در مورد والدین گروه دانش آموزان بدون فوق برنامه نیز 6 نفر(20 درصد) این گروه دارای تحصیلات زیر دیپلم، 6 نفر(20 درصد) آنها دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، 11 نفر(7/36 درصد) این گروه لیسانس و 7 نفر(3/23 درصد) آنها دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند.
تجزیه و تحلیل داد ها در مورد وضعیت شغلی والدین دانش آموزان گروه با فوق برنامه نشان می دهد که 23 نفر(7/76 درصد) کارمند، 7 نفر(3/23 درصد) دارای شغل آزاد بودند. در مورد والدین گروه دانش آموزان بدون فوق برنامه نیز 6 نفر(20 درصد) این گروه دارای تحصیلات زیر دیپلم، 6 نفر(20 درصد) آنها دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، 11 نفر(7/36 درصد) این گروه لیسانس و 7 نفر(3/23 درصد) آنها دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند.
همچنین وضعیت توصیفی متغیرها نشان داد که، میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان گروه با فعالیت فوق برنامه نشان می دهد که 5 نفر(7/16 درصد) دارای خودکارآمدی تحصیلی درسطح کم، 20 نفر(1/66 درصد) درسطح متوسط و 5 نفر(7/16 درصد) این گروه دارای خودکارآمدی تحصیلی درسطح زیاد بودند. همچنین در گروه بدون فعالیت فوق برنامه نیز 5 نفر(7/16 درصد) دارای خودکارآمدی تحصیلی درسطح کم، 22 نفر(4/73 درصد) درسطح متوسط و 3 نفر(9/9 درصد) دارای خودکارآمدی تحصیلی درسطح زیاد بودند. همچنین تجزیه و تحلیل میزان عملکرد تحصیلی در گروه دانش آموزان با فعالیت فوق برنامه نشان می دهد که، 30 نفر(100درصد) این گروه دارای عملکرد تحصیلی در سطح زیاد بودند. همچنین در گروه بدون فعالیت فوق برنامه 27نفر( 1/90 درصد) دارای عملکرد تحصیلی در سطح متوسط، و 3 نفر( 9/9 درصد) دارای عملکرد تحصیلی در سطح زیاد بودند.
بررسی وضعیت فرضیات تحقیق نشان داد، که بررسی اثر های بین گروهی نشان داد که عامل گروه تأثیر معنی داری بر خودکارآمدی تحصیلی 019/0= η2p، 03/0=P ،82/4=F(1,58) داشته است ولی تاثیر معنی داری بر عملکرد تحصیلی 006/0= η2p ،557/0=P ، 34/0=F(1,58) نشان نداده است، لذا می توان گفت که فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر نداشته است.
همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان می دهد که تفاوت در مقدار میانگین و انحراف معیار در دانش آموزان دارای فعالیت های فوق برنامه (18/19=M، 627/0=SD) و دانش آموزان بدون فعالیت های فوق برنامه (05/19=M، 09/1=SD) با مقدار (590/0=t) ودرجه آزادی (58=df) در سطح معنی داری 55/0 معنی دار نیست. در نتیجه می توان گفت که فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد.
اما تفاوت در مقدار میانگین و انحراف معیار در دانش آموزان دارای فعالیت های فوق برنامه (03/47=M، 64/4=SD) و دانش آموزان بدون فعالیت های فوق برنامه (20/44=M، 32/5=SD) با مقدار (196/2=t) ودرجه آزادی (58=df) در سطح معنی داری 03/0 معنی دار است. در نتیجه می توان گفت که فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.
5-3- بحث:
۵-3-۱- فرضیه اول تحقیق:
« فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.»
نتایج تحقیق حاکی از آن است که فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر داشته است. این یافته همسو با تحقیقاتی است که تاثیر مثبت فعالیت های فوق برنامه را برمتغیرهایی از جمله افزایش اعتماد به نفس، مهارت های اجتماعی و رفتاری دانش آموزان نیز می باشد، با پژوهش سینپ (2008)، در بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه عنوان می کند، که شرکت در فعالیت های فوق برنامه موجب کاهش فساد و پرشدن اوقات فراغت و تاثیر مثبت آنها بر سلامت جوانان می شود، سازگار می باشد.
۵-3-2- فرضیه دوم تحقیق:
« فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.»
نتایج تحقیق حاکی از آن است که فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر نداشته است، این یافته با نتایجی تحقیقات دیگری از جمله پژوهش ترابی(1385)، استوار( 1380)،کلیپ ( 2007)، زراعتی ایده لو(1388)، مارینا (2006)، بیسکر (2006) و دانیل ریز (2008) که در پژوهش های جداگانه در زمین
ه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند، و تاثیر مثبت فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی را گزارش کرده اند، ناهمخوان می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت که شاید سرپرستان و مربیان در طراحی برنامه های فوق برنامه به تحقق این اهداف این برنامه ها دقت کافی را نداشته اند، و اینکه دانش آموزان نقش و اهمیت اصلی در موفقیت این فعالیت ها ایفا می نمایند. بنابراین توجه به علائق و نیازهای دانش آموزان در تدوین برنامه ی فعالیت های فوق برنامه مهم به نظر می رسد.

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظریه ی یادگیری اجتماعی


Widget not in any sidebars

به دلیل اینکه مدارس کمی در شهرستان بندرعباس فعالیت های اجرا می شود بنابراین دسترسی به مدرسه ای که فعالیت مدنظر در آن اجرا و اجازه دسترسی به دانش آموزان را بدهد دشوار بود.
بازیگوشی و سهل انگاری دانش آموزان در پرکردن پرسشنامه
منابع
منابع فارسی:
اثنی عشر کهنوجی، غلامرضا،1383)، بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفتتحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان رفسنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی زرند.
احمدی، فاطمه،(1384)، یادگیری و فعالیت های مکمل و فوق برنامه، مجموعه مقالات برگزیده ی همایش تبیین جایگاه فعالیت های مکمل و فوق برنامه تهران: انتشارات رسانه تخصصی.
استوارابرقویی، فاطمه صغری،(1380)، بررسی رابطه بین فعالیت های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده تعلیم و تربیت تهران.
اسفندیاری، توران،(1387)، عوامل و زمینه های موثر در آموزش های غیر رسمی شهروندی، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
امیرتاش، علی محمد،(1383)، فوق برنامه و اوقات فراغت، با تاکید بر فعالیت های ورزشی در دانشگاه تربی معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان آن، فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 2(پیاپی 26)، ص 38-57.
امین زاده، احمد؛ سلطان زاده، فرید و صلواتی، 1388رسول،(1388). ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن BSC، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره 8، صص 67 تا 73.
برزگر بفرویی،کاظم؛ سعدی پور، اسماعیل،(1391)، مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خود نظم دهی فراشناختی و پردازش عمیق با عملرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان، فصلنامه تاز های علوم شناختی، سال 14، شماره 1. ص 53-66.
بهرامی، هادی؛ عباسیان فرد، مهرنوش،(1390)، خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی 88-89، مشاور مدرسه، دوره ششم، شماره 1، ص 3-7.
بیابانگرد، اسماعیل،(1378)، روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
بیرامی، منصور و بهادری، خسرو،(1389)، ارتباط شیوه های تربیتی والدین، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی، مجله علوم تربیتی، شماره 10، ص 7-21.
پارسا، عبدالله،(1385)، بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده در دوره های کارشناسی شیراز، دانشگاه شیراز.
پروین، لارنس و جان، اولیوربی،(1386)، شخصیت نظریه پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آبپز.
پورسعید، سید مسعود،(1388)، طراحی الگوی توسعه ی منابع انسانی کارآفرین براساس نظریه ی یادگیری اجتماعی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 3، ص 21-36.
پیری، موسی،(1388)، طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه ریزی درسی مدرسه محور، دانشگاه تربیت معلم تهران.
تاجیک اسمعیلی، عزیزالله،(1387)، بخش فوق برنامه الگوی نظری خرده نظام برنامه ریزی درسی و فناوری آموزشی از طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
ترابی، فاطمه،(1385)، بررسی رابطه فعالیت های فوق برنامه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده تعلیم و تربیت تهران.
جدیدی، هوشنگ؛ احمدیان، حمزه؛ یاراحمدی، یحیی و صالحی، رضا،(1389)، بررسی رابطه بین سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 11 در سال تحصیلی 87-88، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد سنندج.
خجسته مهر، رضا؛ عباس پور، ذبیح اله؛ کرایی، امین و کوچکی، رحیم،(1391)، تاثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان، مجله ی روان شناسی مدرسه، دوره ی 1، شماره 1، ص 27-45.
حافظی کتایون؛ سیاسی، حوری؛ شهنی ییلاق، مریم،(1388)، بررسی مدل علی عملکرد گذشته، باورهای معرفت شناختی، جهت گیری هدف، مهارت های خودتنظیمی، خودکارآمدی و عملکرد بعدی در درس ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهردلفان، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اهواز، ص 73-96.

مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و فعالیت های فوق برنامه

درتاج، فریبرز،(1383)، بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی، رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ذاعرابیان، احمد؛ خداپناهی، محمود؛ک، حیدری، محرم و صالح صدق پور،بهمن،(1383)، بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره 4، ص 360-370.
Widget not in any sidebars

زراعتی ایده لو، رقیه،(1388)، بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه: مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهرستان های استان تهران.
زینلی پور، حسین؛ زارعی، اقبال و زندی نیا، زهره،(1388)، خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی ، مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره 9، ص 13-28.
ساکی، رضا؛ قلی پورهفتخوانی، زهره؛ رضایی، منیره،( 1389)، بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم، شماره 3، ص 61-85.
سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا؛ عیوضی، مریم؛ میهمان دوست، زهرا،(1387)، تبیین چالش ها و راهکارهای بهره گیری از فعالیت های فوق برنامه مدارس جهت تربیت شهروندی دانش آموزان، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
سیف، دیبا؛ مرزوقی، رحمت الله،(1387)، رابطه ابعاد باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی در درس علوم تجربی، دانشور رفتار، شماره 33، ص 1-14.
سیف، علی اکبر،(1381)، روانشناسی پرورشی، روان شناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر،(1386)، روانشناسی پرورشی نوین: روان شناسی یادگیری و آموزش، ویرایش ششم، تهران: دوران.
شاوران، حمیدرضا؛ سلیمی، قربانعلی؛ همایی، رضا،(1387)، سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان براساس فرهنگ های چندگانه آنان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیست و نهم، شماره 1، ص 147-160.
شعاری نژاد، علی اکبر،(1382)، نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان، انتشارات اطلاعات، تهران: انتشارات پیام نور.
شفیعی، حسن و معتمدی، عبدالله،(1390)، تاثیر خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره هیجانی، مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 3، ص 261-267.
شکری، امید؛ دانشورپور، زهره؛ عسگری، اعظم،(13

مقاله رایگان درباره وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

4- نرمال بودن توزیع از آزمون مقایسه دو نمونه مستقل یعنی T مستقل و آزمون مانوا استفاده شده است، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 انجام گرفته است.
همچنین در مطالعات پژوهش علوم انسانی معمولا 05/0 به عنوان سطح معنا داری پذیرفته می شود، بنابراین در این تحقیق به احتمال بیش از 95 درصد رابطه بین متغیرها واقعی است و کمتر از 5 درصد احتمال دارد که ناشی از شانس باشد.
Widget not in any sidebars

خلاصه
در این فصل، به بحث در مورد روش پژوهش، یعنی معرفی جامعه آماری، روش نمونه گیری، تعداد نمونه نهایی، معرفی ابزار جمع آوری داده ها و در نهایت روش های نمره گذاری ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شد.

مقدمه
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته است. که نتایج آن به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق از یک پرسشنامه، که حاوی سؤالات مشخصات فردی و سؤالات مربوط به فرضیه های تحقیق و نمره معدل دانش آموزان جمع آوری گردید. با استفاده از جدول های فراوانی و نمودارهای ستونی وضعیت شاخص های دموگرافیک و فرضیات تحقیق ارائه گردید. سپس جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های T مستقل و آزمون مانوا استفاده خواهداستفاده شد.
4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروهها)
4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان
تجزیه و تحلیل داد ها در مورد تحصیلات والدین دانش آموزان گروه با فوق برنامه نشان می دهد که 8 نفر(7/26 درصد) دارای تحصیلات زیر دیپلم، 10 نفر(3/33 درصد) این گروه دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم،8 نفر(7/26 درصد) لیسانس و4 نفر(7/26 درصد) دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند. در مورد والدین گروه دانش آموزان بدون فوق برنامه نیز 6 نفر(20 درصد) این گروه دارای تحصیلات زیر دیپلم، 6 نفر(20 درصد) آنها دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، 11 نفر(7/36 درصد) این گروه لیسانس و 7 نفر(3/23 درصد) آنها دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بودند(جدول و نمودار4-1-1).
جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان بر حسب گروه
گروه متغیر
بدون فوق برنامه با فوق برنامه
درصد تعداد درصد تعداد
0/20 6 7/26 8 زیر دیپلم
تحصیلات
0/20 6 3/33
10 دیپلم و فوق دیپلم
7/36 11 7/26 8 لیسانس
3/23 7 3/13 4 فوق لیسانس و بالاتر

مقاله رایگان درباره عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی
Widget not in any sidebars

کارشناسان علوم مختلف راجع به تعلیم و تربیت و آثار مترتب بر آن از دیرباز سخن گفته، هریک به گونه ای دیدگاه های خود را بیان داشته اند زیرا در چند دهه اخیر پیشرفت و موفقیت های علمی قابل توجهی در پرتو سرمایه گذاری در زمینه تعلیم و تربیت و توجه وافر به فرآیند اهمیت و جایگاه آن صورت گرفته است.
از این طریق بسیاری از کشورها از مرحله توسعه نیافتگی عبور کرده، استانداردهای زندگی را به طور مداوم افزایش داده اند زیرا تربیت فرزندان سالم، جامعه سالم می خواهد، لذا در میان عناصر گوناگون تربیت و چگونگی درهم آمیزی این عناصر یعنی: مدرسه، خانه و جامعه برای دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده، نیاز به بررسی دقیق ارتباط بین آنان ملاحظه می شود.
مدرسه
مدارس از طریق منجر به تاثیراتی می شوند از جمله:
1. برقراری ارتباط بهتر
گاهی اوقات، خانواده ها از نحوه برخورد مسئولین مدرسه شکایت داشته، اظهار می دارند که آنها از موضع بالاتر صحبت می کنند. مسئولین مدرسه و دبیران باید در برقراری رابطه دو طرفه و روشن با خانواده ها تلاش کنند و به سخنان آنها گوش دهند. بهترین راه برای آشنایی والدین با قوانین مدرسه، توضیح دادن قوانین برای آنهاست.
امروزه در مدارس غیرانتفاعی و برخی مدارس که با مشارکت اولیا اداره می شوند و از سطح علمی بالایی برخوردارند، از کلاس های آموزش خانواده و مشاوره برای آشنایی اولیا با مدرسه استفاده می کنند.
2. تشویق والدین به همکاری با مدرسه
مدرسه می تواند با دادن مسئولیت بیشتر به خانواده ها و مشورت با آنها در مورد مسائل مهم توان تصمیم گیری خانواده را افزایش دهد. بسیاری از مدارس نیز با ارتقای کیفی پرسنل، مزایای همکاری خانه و مدرسه را افزایش می دهند. این ارتقا تکنیک های رابطه دو طرفه خانه و مدرسه را بهبود می بخشد.
مراجعه دیرهنگام اولیا به مدارس باعث عدم اعتماد دوطرف می شود و نتیجه این عدم اعتماد، ایجاد تنش میان مدرسه و خانه است. مدرسه در ابتدای سال تحصیلی با برقراری رابطه بهتر وارائه برنامه منسجم دیدار با اولیا در روشن نمودن مواضع خود و تبیین وظایف هر فرد به عنوان دبیر، والدین و دانش آموز در کاهش این تنش موثر است( عصاره، 1378).
2. جامعه
جامعه نیز می تواند با آموزش مهارت های فردی وارائه برنامه های تابستانی مناسب و کلاس های فوق برنامه این ارتباط را افزایش دهد. آموزش مهارت های والدین باید از سالهای جوانی آنها آغاز شود تا با شرکت در این کلاسها راههای برقراری رابطه با فرزندان خود را یاد بگیرند. برنامه های آموزش خانواده سبب پیوند خانواده با جامعه و فرزندان خویش می شود و گاهی اوقات والدین نقش معلم را در خانه ایفا می کنند. کلاس های تابستانی، کانون های فرهنگی و… موجبات تقویت روحیه دانش آموزان و درست گذراندن اوقات فراغت آنها را فراهم می سازند، البته این کلاسها باید مرتبط با آموزش های مدرسه باشد تا دانش آموزان هر آنچه را که به صورت تئوری فرا گرفته اند، تجربه کنند. این کلاسها برای دانش آموزان کم بضاعت و افرادی که توانایی خرید کامپیوتر و وسایل کمک آموزشی را ندارند، بسیار مفید است و بدین ترتیب دانش آموز کم بضاعت نیز در کنار دیگران رشد می کند و از ناهمگونی جامعه جلوگیری می شود( عصاره، 1378).
3. خانواده
خانواده به عنوان مهمترین رکن هر جامعه و اولین پایگاه تربیتی دانش آموزان، نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنها دارد. چند نمونه از روش های تربیتی و تحصیلی والدین به قرار زیر است؛
1. مشارکت در برنامه درسی دانش آموز
در جوامع امروزی والدین به دلیل تامین معیشت خانواده وقت لازم برای رسیدگی به فرزندان خود را ندارند و بهترین راه برای بهبود این موقعیت برنامه ریزی مدون، در نظر گرفتن وقت کافی و کنترل وضعیت تحصیلی فرزندان خویش می باشد. این برنامه نباید حجیم باشد، زیرا باعث خستگی دانش آموز و بی علاقگی وی به تحصیل می شود. یک برنامه کامل، برنامه ای است که علاوه بر بهره مندی از ساعات درسی، درصدی از فعالیت های فوق برنامه دانش آموز را نیز در بر گیرد.
2. بسیاری از دانش آموزان از کمبود خواب رنج می برند. از نظر عوام، دانش آموزی موفق وکوشا تلقی می شود که ساعات خواب خود را صرف درس خواندن کند ولی امروزه این امر مردود است زیرا خواب کافی یکی از عوامل موفقیت دانش آموز در فعالیت های درسی می باشد، پس والدین نباید فرزندان خود را به بی خوابی بیش از حد تشویق کنند(علمشاهی، 1388).
3. تغذیه مناسب در نحوه درس خواندن دانش آموز تاثیر بسزایی دارد. غذای کم انرژی و آماده، موجب خستگی مفرط دانش آموز و خواب آلودگی وی می شود. خوردن صبحانه کامل یک برنامه غذایی مناسب است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از دانش آموزان صبحانه نمی خورند، لذا در ساعات میانی روز توان فهم مسائل درسی را ندارند. خانواده باید از کودکی فرهنگ خوردن صبحانه را به فرزندان خود آموزش دهد. مواد غذایی مناسب برای وعده های غذایی دانش آموز متشکل از سبزیجات، میوه ها، انواع ویتامین ها و پروتئین هاست(علمشاهی، 1388).
4. اهمیت دادن به تکالیف فرزندان یکی از عوامل موفقیت دانش آموزان است. افزایش مهارت و سرعت فردی هر دانش آموز، مستلزم تمرین و تکلیف بیشتر است. بنابراین والدین باید وقت بیشتری را به نظارت و کنترل تکلیف فرزندان خویش ا
ختصاص دهند.
5. اهمیت دادن به فرزندان و ستایش اعمال نیک شان سبب افزایش اعتماد به نفس آنها می شود.
بسیاری از دانش آموزان، از والدین خود به خاطر عدم تشویق خویش شکایت دارند. آنها اظهار می دارند که والدینشان تنها معایب آنها را دیده به مهارت و محاسن آنها توجهی نمی کنند. خانواده ها باید کوچکترین موفقیت فرزندان خود را ستایش کنند و از اعمال قدرت بپرهیزند. موفقیت و یا تجربه حاصل از شکست برای او بسیار ارزشمند است.
6. آموزش ایجاد ارتباط صحیح به فرزندان: والدین باید قسمتی ازوقت خود را به شنیدن صحبت های فرزندان خویش اختصاص دهند و متلکم وحده نباشند. به فرزند خود اجازه دهند تا از اتفاقات مدرسه برایشان صحبت کند. این امر موجب ایجاد رابطه صادقانه میان والدین و فرزند شده، چنانچه دانش آموز در مدرسه با مشکلی مواجه شود، آن را دوستانه با خانواده مطرح کرده باعث بینش صحیح والدین نسبت به اوضاع می شود(علمشاهی، 1388).

مقاله رایگان درباره ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان و ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی

7. برخی از والدین با مقایسه فرزند خود با فرزندان فامیل و دوستان سبب آزار فرزند خود می شوند. والدین نباید از فرزندان خود توقع کارهای خارق العاده داشته باشند. هرکس توانایی و ظرفیت خاص خود را دارد. چنانچه دانش آموزی به اهداف مورد نظر خانواده دست نیابد، احساس سرخوردگی کرده، اعتماد به نفس خود را از دست می دهد.
Widget not in any sidebars

8. والدین باید با فرزندان خود صادق باشند. الگوی ابتدایی هر دانش آموز اولیای آن دانش آموز است. بنابراین والدین باید در اعمال و رفتار خود دقت کافی مبذول دارند و در کنار موفقیت ها تجربیات حاصل از شکست های خود را نیز در اختیار فرزندانشان قراردهند(علمشاهی، 1388).
2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی
به طور کلی هنگامی که افراد بر این باور باشند که قابلیت ها و توانایی های لازم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند، برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف نموده و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد. ادراک افراد از خود، بر تفکر، انگیزش، عملکرد و هیجانات فرد تاثیر می گذارد( پروین، 1374، ترجمه کدیور و جوادی). محققان گزارش کردند که باورهای خودکارآمدی به طور مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. خودکارآمدی هم چنین روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد( شانک، 1991).
خودکارآمدی روی انتخاب فعالیت ها، تلاش صرف شده، استقامت و پایداری در انجام تکالیف و دستاوردهای تکلیف، تاثیر می گذارد. هم چنین خودکارآمدی جزء عواملی است که در عملکرد تحصیلی نقش زیلدی دارد و دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در مقایسه با دانش آموزان دارای خودکارآمدی پایین به پیشرفت های بیشتری نایل می شوند( فراهانی و مرادی، 1380).
شواهد تجربی نشان می دهد که میان خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در انجام تکالیف مدرسه و آزمون های مربوط به نوشتن، نمرات بالایی داشته اند( تاکمن و سکنن ، 1990).
2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
کلیمنک (2007) در این زمینه می نویسد: محصلین را باید به شرکت در فوق برنامه ها تشویق کرد. فعالیت هایی مثل فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آنها فراهم می کند؛تاثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی دارد.
البته نباید ریسک زیادی در گیر شدن در فوق برنامه ها را فراموش کرد زیرا این خود موجب لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. بنابراین این ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه ضروری به نظر می رسد.
2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق
2-3-1. تحقیقات داخلی:
میکائیلی، افروز و قلیزاده(1391)، به بررسی ارتباط خودپنداره و فرسودگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شده است. در نمونه ای به تعداد 400 دانش آموز پایه سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج آن حاکی از این است که، بین خودپنداره تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چندمتغیری بی علاقگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی به عنوان قوی ترین پیش بینی عملکرد بودند.
یاراحمدی و مرادی(1391) به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند. این پژوهش در یک نمونه 560 نفری از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های استان کردستان صورت گرفته بود. آن ها در نتایج خود بیان داشتند که بین خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
گرکز و اسماعیلی(1391)، به بررسی عوامل تعیین کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری رشته حسابداری با استفاده از شبکه عصبی پرداختند. در یک پژوهش از نوع پیمایشی با نمونه ای به تعداد 450 دانشجو دانشگاههای آزاد رشته حسابداری تهران بوده است. نتایج نشان داد که در تعیین عملکرد تحصیلی دانشجویان متغیرهای علاق] نوع دیپلم و جنسیت از اهمیت بیشتری برخوردارند.
بهرامی و عباسیان فرد( 1390)، به بررسی رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی88-89 انجام شد. به این منظور 340 نفر از دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که، خودکارآمدی در چهار بعد خودرهبری، خودتنظیمی، خود تهییجی و خودباوری با انگیزه ی پیشرت رابطه دارد و در بعد خودسنجی، بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت، رابطه ای مشاهده نشد.
کرمی، زکیی، رحمان زاده وعلیخانی(1390) به بررسی نقش باورهای خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند و آنها را در نتایج خود بیان داشتند که بین باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
کاکابرآیی و افشارنیا(1389) به برررسی خود رابطه بین باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند و آن ها در نتایج خود بیان داشتند که بین خودکارآمدی عمومی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
ساکی، قلی پور هفتخوانی و رضایی(1389)، به بررسی رابطه
تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 شهر تهران پرداختند. این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از 125 نفر از معلمان مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 6 تهران انجام شده است. نتایج آن حاکی از این است که بین تعهد سازمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد مستمر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. بین تعهد هنجاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد.
عابدینی(1390) به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی براساس باورهای خودکارآمدی پرداخت، این پژوهش بر روی 500 نفردانش آموز دختر دبیرستان های شهر تهران صورت گرفته بود. وی در نتایج خود بیان داشت که خودکارآمدی به طور معناداری می تواند پیشرفت تحصیلی راپیش بینی کند و خودکارآمدی و شغل مادر پیش بینی کننده های معنادار برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند.
زراعتی ایده لو(1388) به بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه: مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهرستان های استان تهران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های استان تهران، فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های فوق برنامه مذهبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های فوق برنامه هنری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. فعالیت های فوق برنامه علمی پژوهشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. فعالیت های فوق برنامه مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد.
زینلی پور، زارعی و زندی نیا(1388) به بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی پرداختند. این پژوهش که در میان دانشجویان شهر بندرعباس صورت گرفته است. نتایج نشان داد که خودکارآمدی عمومی دختران بیشتر از پسران است. اما بین خودکارآمدی تحصیلی دختران و پسران تفاوت اندکی وجود داشت که معنی دار نیست. همچنین یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
سیف و مرزوقی(1387) به بررسی رابطه ابعاد معرفت شناختی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی در درس علوم تجربی پرداختند. این تحقیق که در میان 375 دانش آموز سال سوم راهنمایی شهرستان شیراز انجام شد. نتایج نشان داد که هر چه دانش آموزان ساختار دانش تجربی را منسجم تر و فرایند یادگیری را تدریجی و تجمعی تر بدانند، خودکارآمدی بیش تری را در حل مسائل، آزمون و کاربرد این درس تجربه می نمایند. افزون بر این، تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی، قوی ترین عامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است و ابعاد باورهای معرفت شناختی به طور عمده از طریق خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را در درس علوم تجربی پیش بینی می کنند.
شاوران، سلیمی و همایی(1387)، به بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان براساس فرهنگ های چندگانه آنان انجام شد. در یک پژوهش پیمایشی و با 296 آزمودنی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که، F مشاهده شده در سطح P<0>
1 2 3 4 5 67