بازاریابی اجتماعی و فناوری های نوین

سطح معنی داری 000/0
تعداد 365
با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و اعتماد می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 692/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .


Widget not in any sidebars

4-6-3)فرضیه سوم
عامل قابلیت دسترسی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
جدول 4-18 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قابلیت دسترسی
قابلیت دسترسی
تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی ضریب همبستگی اسپیرمن 686/0
سطح معنی داری 000/0
تعداد 365
با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قابلیت دسترسی می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 686/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .

4-6-4)فرضیه چهارم
عامل قیمت در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
جدول 4-19 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قیمت
قیمت
تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی ضریب همبستگی اسپیرمن 638/0
سطح معنی داری 000/0
تعداد 365
با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول فوق که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال به عدم وجود رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و قیمت می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 638/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .

4-6-5)فرضیه پنجم
عامل محصول در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
جدول 4-20 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین میزان استقبال از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و محصول

تاثیر آمیخته بازاریابی و آمیخته بازاریابی سبز


Widget not in any sidebars
5-4) نتایج آمار استنباطی
دراین پژوهش بخش استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال استفاده شده و به علت عدم پیروی داده ها از توزیع نرمال از آزمونهای ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید .که نتایج حاصل به صورت زیر میباشد:
5-4-1) نتایج به دست آمده از مولفه های در نظر گرفته شده در بازاریابی اجتماعی
باتوجه به اطلاعات جدول مشاهده می شود که متغیرهای بازاریابی اجتماعی که شامل اثر بخشی، اعتماد، قابلیت دسترسی، قیمت، محصول، تنوع و ترویج می باشد و نشانگر سطح استقبال فرد از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی است در جدول زیر آمده است:
جدول 5 -1منبع: یافتههای پژوهش
متغیرها تعداد میانگین انحراف معیار مقدار آماره z سطح معنی داری
اثر بخشی 365 57/3 568/0 190/2 000/0
اعتماد 365 42/3 811/0 855/1 002/0
قابلیت دسترسی 365 37/3 673/0 579/2 000/0
قیمت 365 55/3 822/0 597/2 000/0
محصول 365 59/3 878/0 568/3 000/0
تنوع محصولات 365 43/3 687/0 432/2 001/0
ترویج 365 71/3 714/0 069/2 000/0
5-5) نتایج آزمون فرضیه ها
5-5-1) نتایج آزمون فرضیه اوّل
بین اثربخشی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
با توجه به جدول (16-4) که سطح معنی داری داده شده برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال بر عدم وجود رابطه بین میزان عامل اثربخشی و استقبال مصرف کنندگان از بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی می باشد رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 630/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .
این فرضیه همراستا با تحقیق رعنایی کردشولی و همکاران در سال 1391 با عنوان “بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز) ” است،که مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و خرید سبز مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه ای طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. که عامل اثر بخشی را موثر و دارای رابطه مستقیم با بازاریابی اجتماعی تشخیص می دهد(رعنایی کردشولی،1391).

5-5-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم
بین اعتماد در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
با توجه به جدول (17-4) که سطح معنی داری داده شده برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 ( 05/0 > p ) با اطمینان 95 درصد فرض آماری که دال بر عدم وجود رابطه بین میزان عامل اعتماد در استقبال مصرف کنندگان از بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی می باشد، رد می شود ، لذا با توجه به مقدار و علامت ضریب همبستگی اسپیرمن داده شده در جدول فوق که برابر 692/0 می باشد این رابطه از نوع مستقیم و مثبت می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق تأیید می گردد .
در پژوهشی که توسط مرادی درباره تاثیر آمیخته بازاریابی بر استقبال مصرف کنندگان از شیر پگاه شیراز در سال 1392 صورت گرفت عامل اعتماد جزئی از عواملی بود که در بازاریابی اجتماعی موثر تشخیص داده شد و در آمیخته بازاریابی جهت استقبال مشتری از طرح مورد بررسی موثر واقع گشت که همراستا با این فرضیه می باشد.(مرادی ، 1392)

روش همبستگی اسپیرمن و بازاریابی اجتماعی


Widget not in any sidebars
که در این فرمول داریم
واریانس هر یک از سؤالات
واریانس کل پرسشنامه
3-12) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
با توجه به این که در این پژوهش از روش سلسله مراتبی استفاده گردیده به این منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماری SPSSاستفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در سطح توصیفی از فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و سایرآماره ها استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است .
3-12-1) آمار توصیفی
به منظور محاسبه فراوانی و نظر پاسخگویی برای هر یک از سئوالات از آمار توصیفی شده است همچنین از نمودارهای ستونی جهت نمایش چگونگی پراکنش نظرات استفاده شده است .
3-12-2) آمار استنباطی
در این پژوهش از ضریبهمبستگی اسپیرمن استفاده شده است که این ضریب روشی ناپارامتری است که همبستگی را بر اساس داده های رتبه ای مورد محاسبه قرار می دهد. روش ناپارامتری روشی است که در آن هیچ فرض خاصی وجود ندارد. در روش همبستگی اسپیرمن لازم نیست تا همه متغیرها دارای توزیع نرمال باشند به همین جهت در این پژوهش از آن استفاده شده است. از این روش می توان هم برای داده های نسبتی استفاده کرد هم داده های رتبه ای مانند داده های بدست آمده از طیف لیکرت یا طیف هفت عددی .به هر حال بکارگیری این روش مستلزم دارا بودن هیچگونه شرط خاصی نیست و از این جهت محدودیتی برای محقق ایجاد نمی کند ولی از جهت دیگر باید گفت که دقت این روش کمتر از روش پیرسون می باشد. این ضریب از رابطه زیر بدست می آید:

که در آن D نشان دهنده زوجهای مرتب تشکیل شده از دو متغیری که می خواهیم ضریب همبستگی آنها را حساب کنیم و n نشانگر تعدادزوجهای مرتب تشکیل شده می باشد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1)مقدمه
در این فصل به بررسی اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه و توصیف و تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها می پردازیم، که طی دو بخش به صورت آمار توصیفی که حاصل سوالات اولیه پرسش نامه است و بخش دوم آمار استنباطی مربوط به تحلیل حیطه های مختلف بازاریابی اجتماعی از جمله مؤلفه های ، اثربخشی، اعتماد، قابلیت دسترسی، قیمت، محصول، تنوع و ترویج از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن صورت گرفته است.

4-3) بخش اول : آمار توصیفی
4-3) توزیع فراوانی مولفه های مختلف پرسش نامه
در این قسمت به بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان به منظور بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه ، جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان را در هر سؤال ، به تفکیک هر یک از مؤلفه ها آورده و بررسی می نماییم .
4-3-1) توصیف متغیر اثربخشی
از سؤال1 تا 5 پرسشنامه موجود به بررسی عامل اثربخشی می پردازد طیف بکار رفته برای بررسی این سؤالات شامل گزینه های خیلی بد ، بد ، متوسط ، خوب و خیلی خوب می باشد .
جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه اثربخشی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی
سؤالات خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب بدون پاسخ
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

بازاریابی اجتماعی و فناوری های نوین

P = q = برآورده نسبت صفت 5/0
(2 = میزان خطای برآورد
(همان صفحه 135)
Widget not in any sidebars

روش دیگر نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگذارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد.

جدول 3-1 جدول مورگان
در این پژوهش، از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . تعداد نمونه با توجه به جدول تعداد 384 با در نظر گرفتن میزان خطای %5 انتخاب شده است.

3-9)پرسش نامه
در این پژوهش از پرسش نامه ای که شامل سئوالات متناسب با فرضیه های پژوهش است و در جدول آمده است استفاده گردیده و همچنین پرسش نامه توزیع شده در قسمت پیوست های رساله آمده است :
فرضیه شماره سؤال
عامل اثربخشی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 5-1
عامل اعتماد در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 9-6
عامل قابلیت دسترسی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 13-10
عامل قیمت در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 17-14
عامل محصول در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 21-18
عامل تنوع در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 25-22
عامل ترویج در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد. 30-26
جدول 3-2 فرضیه ها در پرسش نامه
در رابطه با پرسش نامه مربوط به رساله حاضر می توان اینگونه عنوان کرد که هر یک از فرضیه ها شامل تعدادی سوال متناسب با آن فرضیه ها است که با مطالعه مقالات علمی که موضوعات مشابه با کار ما و همچنین سایر پرسش نامه های علمی در رابطه با موضوع مورد پژوهش و اعمال تغییراتی زیر نظر اساتید و صاحب نظران در مجموع 30 سوال بسته با طیف پاسخ های 5 گزینه ای لیکرت شامل موارد؛خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم طراحی گردید که در نرم افزار مورد نظر هر یک دارای کد امتیازی مشخصی هستند که پس از توزیع پرسش نامه ها و جمع آوری نظرات به آنها می پردازیم.(اصل پرسش نامه در قسمت پیوست های رساله موجود است).
3-10) روایی ابزار اندازه گیری :
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را . ( هومن 1387 )برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که ( هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد . در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود ، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی ، آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند( سیف،1380: 38).
3-11) اعتبار پرسشنامه :
اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. بطور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه گیری غیر نظام دار می باشد. خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تأثیر می گذارند غیر قابل پیش بینی بوده و اعتبار تست را کاهش می دهد . مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسایل مشابه ) تحت شرایط مشابه دوبار اندازه گیری کنیم ، نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است . آنچه در این پژوهش جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تاکید برهمسانی درونی سئوالات بکار رفته ، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد . آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی یک مجموع را با هم منعکس می کند ، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشنامه هایی که یک مفهوم را می سنجد ، محاسبه می شود . هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک باشد سئوالات پایدارترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است(سکاران ،1390: 112).
در این پژوهش آلفای کرونباخ 816/0 می باشد. که میزان نسبتاً خوبی برای آلفای کرونباخ کلی پرسش نامه است.

فرآیند تصمیم گیری و فناوری های نوین


Widget not in any sidebars

تهیه گزارش پژوهش که در فصل پنجم همین رساله به آن پرداخته می شود.
3-3) روش گرد آوری داده ها
داده های پژوهش حاضر به صورت میدانی از مشتریان فروشگاه ها و به کمک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این پژوهش از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل و همراستا با یکدیگر استفاده شده است.
اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیه ها موثر بوده اند. این دسته از اطلاعات از طریق مصاحبه مقدماتی با دست اندر کاران تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی به دست آمده اند.
اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه از مشتریان به دست آمدند.
اطلاعاتی که از طریق منابع ثانویه (مقالات ، نشریات ،پایان نامه های مرتبط وکتاب ها )به دست آمدند.
3-4) ابزار اندازه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسشها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی. (خاکی،1382) در این پژوهش ابزاری که با استفاده از آن به سنجش واندازه گیری متغیر ها پرداخته می شود پرسشنامه است.
زمانی که قصد دارید گروه زیادی از افراد را در زمان کوتاهی مورد مطالعه قراردهید بهترین روش استفاده از پرسشنامه است. مزیت این روش کم هزینه بودن آن در مقایسه با مصاحبه است. به عبارت دیگر پرسشنامه ابزار نسبتاً قابل اعتمادی برای گرد آوری داده ها از گروه های بزرگ ،متنوّع ،متغیّر و پراکنده ی اجتماعی است. این روش برای بدست آوردن داده های عینی و کمّی ، همچنین در گرد آوری اطلاعات کیفی، مورد استفاده قرار می گیرد. (هوشمندیار،1388).
پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی ، منظم ، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (پژوهش بنیادی ، پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرآیند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها بطور عینی و معتبر ، مشاهده بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد. (خاکی، 1382)
3-5) مطالعات توصیفی
از آنجا که این پژوهش به صورت توصیفی است به توضیحاتی پیرامون پژوهش توصیفی می پردازیم،اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا، یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد . پژوهش توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می کند. (خاکی ،1382)
به عبارت بهتر مطالعه ی توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده ی مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی، صنعتی ونظایر آن. (سکاران،1390).

3-6) مطالعات تحلیلی
مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامد مورد نظر بررسی می کند و به کشف یک association یا ارتباط علمی می پردازد. این نوع مطالعات معمولا برای امتحان فرضیه های از پیش تعیین شده به کار می رود. مطالعاتی مثل مطالعات همگروهی، کارآزمایی های بالینی و یا مطالعات مورد-شاهدی از جمله مطالعات تحلیلی می باشد.
3-7) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشد. (حافظ نیا 1386). در این پژوهش ،جامعه آماری ما استفاده کنندگان تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی تولید شده در ایران می باشد.
3-8)حجم نمونه
نمونه عبارت است از:” تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ی ویژگیهای اصلی جامعه باشد . ( آذر و مومنی”آمار وکاربرد آن در مدیریت”).
روش تعیین حجم نمونه به شرح زیر می باشد :

n = مقدار حجم نمونه
= 1/96 جدول zمقدار
( = سطح معنی داری 05/0

بازاریابی محصولات کشاورزی و مفاهیم اساسی بازاریابی

کمربند ایمنی را ببندید، میوه و سبزیجات مصرف کنید، خودروی شخصی را فراموش کنید، از اتوبوس استفاده کنید، مواد بازیافتی را جدا کنید، مصرف انرژی را کاهش دهید. تمام این فعالیت ها نیاز به یک فرد یا جامعه دارند تا رفتاری را به منظور بهبود کیفیت زندگی آن فرد یا جامعه تغییر دهند. اگر مردم ایمن تر و سالم تر باشند تلاش کمتری روی سیستم های مراقبتی و بهداشتی انجام می دهند. اگر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند بزرگراه ها بند نمی آیند و هوا پاکیزه تر می ماند. اما برای وقوع این موارد، جامعه نیاز به کمک دارد. تمام مسائلی که در بالا اشاره شدند از جهاتی دارای مشابهت می باشند از جمله:
Widget not in any sidebars

• همگی از مسائل اجتماعی هستند که می توانند بر رفاه فردی و رفاه جامعه موثر باشند.
• مخاطبان آن یک فرد خاص نبوده و به عموم جامعه یا یک گروه از جامعه برمی گردد.
• تمامی مسائل فوق دارای جنبه رفتاری می باشند.
• برای دستیابی به اهداف فوق افراد باید رفتار خود را تغییر دهند و تغییر رفتار چیزی است که بازاریابی اجتماعی به دنبال آن است.
البته هزاران راه برای رسیدن به اهداف اجتماعی وجود دارد و بازاریابی اجتماعی شامل تمامی این شیوه های نمی باشد. تلاش در جهت دستیابی به اهداف اجتماعی می تواند در دو دسته تقسیم بندی شود : رفتاری و غیر رفتاری. به عنوان مثال، به منظور جلوگیری از تلفات جاده ای، یک راه، نصب کیسه هوا در خودروهاست(غیر رفتاری) و یک راه، ترغیب افراد به بستن کمربند ایمنی می باشد (رفتاری). راه حل های غیر رفتاری،گرایش به سمت فضای تکنولوژیکی دارند و از طرف دیگر راه حل های رفتاری، اغلب نیازمند بازاریابی اجتماعی هستند. متخصصین سلامت عمومی دریافته اند که مردم به آسانی رفتارهایشان را تغییر نمی دهند. در حقیقت مردم تمایل بیشتری برای پذیرفتن ایده های جدیدی دارند که دارای خصوصیات زیر می باشند:
دارای نتایج مرتبطی با گزینه های موجود باشد.
خیلی پیچیده نباشد.
با هنجارهای اجتماعی سازگار باشد.
افراد دیگری که آن را انجام می دهند قابل مشاهده باشند.
بنابراین اگر ما بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که تغییر رفتار به صورت آسان، مفرح و مردمی باشد، در این صورت برای ما آسانتر خواهد بود تا مردم را به انجام آن تشویق نماییم (امیری ،1391 :32).

2-4) ماهیت بازاریابی اجتماعی
بسیاری از مدیران بازاریابی سازمان ها، بازاریابی اجتماعی را به عنوان یکی از شاخه های دانش بازاریابی به شمار می آورند. آنها بر این عقیده اند که مبحث بازاریابی اجتماعی مانند مباحث دیگر بازاریابی نظیر رفتار مصرف کننده ، مدیریت توسعه محصولات جدید، قیمت گذاری، و فعالیت های ترفیعی و تشویقی باید در حوزه بازاریابی تجاری مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد. بنابراین، از نقطه نظر آنان حوزه مستقلی تحت عنوان بازاریابی اجتماعی وجود خارجی ندارد. این استدلال و نتیجه گیری شاید از آنجا ناشی می شود که بازاریابی اجتماعی کاربرد فنون بازاریابی تجاری برای تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی است و بازاریابان اجتماعی در درجه نخست اصول و مفروضات بازاریابی تجاری را می پذیرند و از دانش و تجربه کافی در زمینه بازاریابی تجاری برخوردارند. حقیقت امر این است که مطالعه بازاریابی اجتماعی به عنوان یکی از حوزه های وابسته به بازاریابی تجاری صحیح نیست، زیرا که بازاریابی اجتماعی حوزه مستقلی است که علیرغم شباهت های بسیار با بازاریابی تجاری، از نظر اهداف، مقاصد و سازماندهی تفاوت های بارز و چشمگیری با آن دارد. اگر وظایف و مسئولیت های بازاریابان اجتماعی را مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قراردهیم، مشاهده می کنیم که بازاریابی اجتماعی ریشه در جای دیگری دارد(سلیمانی،1388: 8).
درست است که ارتباط و وابستگی نزدیکی بین بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی وجود دارد و بازاریابی اجتماعی در واقع کاربرد اصول و رو ش های بازاریابی تجاری در اهداف و مقاصد اجتماعی است ، اما علیرغم این واقعیت می توان با قاطعیت اعلام کرد که بازاریابی تجاری و اجتماعی تفاوت ماهوی و ذاتی با یکدیگر دارند. می توان در تعریف بازاریابی تجاری گفت که فعالیتی انسانی در جهت ارضاء نیازهای افراد از طریق فرآیند مبادله است؛ اما بازاریابی اجتماعی تنها به تأمین نیازهای جسمانی و مادی شناخته شده افراد اکتفا نمی کند. در این حوزه علمی جدید کوشش می شود با استفاده از فنون بازاریابی تجاری راهکارها و بدیل های مناسبی برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی، پیشنهاد و اهداف و مقاصد اجتماعی نظیر ارتقاء سطح بهداشت و رفاه مشتری در جامعه ترویج داده شود. به بیان دیگر، بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نیازها و خواسته های افراد اجتماع را از طریق فرآیند مبادله مورد تأک ید قرار نمی دهد، بلکه هدف و مقصد بالاتری دارد و آن این است که بر رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر بگذارد. وظیفه بازاریابی اجتماعی این است که به جای ترغیب مشتریان به خرید بیشتر کالاها و خدمات تولیدی، این نکته را بیاموزند که مردم چه کالاهایی را باید بخرند و نیا زها و خواسته های اصلی آنها چیست(ﻭﻳﻨﺮﻳﭻ،1380 :22). بازاریابی اجتماعی خدمت به عموم مردم و مبنایی برای ارائه خدمات و امکانات رفاهی است. تکیه و اتکاء بازاریابی اجتماعی بر واقعیت ها و شواهد موجود در اجتماع است . بنابراین، می توان ادعا کرد که بازاریابی اجتماعی ریشه در واقعیت ومنطق دارد و روش ها، مفروضات و مفاهیم مطرح شده در آن پشتوانه منطقی و عقلایی دارند. از طرف دیگر، باید گفت که هرچند بازاریابی تجاری و اجتماعی ازنظر اهداف، وظایف، کارکردها و روش های مورد استفاده با یکدیگر تفاوت دارند، اما با این وجود آنها مکمل یکدیگرند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هدف ها، مقاصد، نیات، کارکردها، ابزارها و روش های بازاریابی اجتماعی تنها با بررسی و مطالعه بازاریابی تجاری به دست نمی آیند و باید به مطالعه و بررسی موشکافانه و هوشمندانه بازاریابی اجتماعی و ارائه راهکارها و بدیل های مناسب آن پرداخته شود. بازاریابی اجتماعی به پیشبرد اهداف اجتماعی و رفاهی و ارتقاء میزان رفاه مشتری و جامعه توجه دارد. برای تحقق و پیشبرد مقاصد و نیات اجتماعی لازم است، فنون، روش ها و حقایق عینی بسیاری را مورد توجه قرار دهیم . این حقایق و واقعیات انکارناپذیر، بخش قابل توجهی از دانش منطق را تشکیل می دهند. واقعیت این است که منطق همانند سایر حوزه های علمی، پایه و بنیان استوار و محکمی برای بازاریابی اجتماعی فراهم می سازد. بدیهی است که دانشی که بر شواهد و یافته های تجربی و عینی تکیه نماید ریشه در منطق دارد . البته بازاریابی اجتماعی و سایر رشته های مشابه آن نظیر علوم تربیتی، حقوق، بهداشت و… دارای پشتوانه و بنیان محکم منطقی و عقلایی هستند و در موقعیت های مختلف از منطق استفاده میکنند. آنها دارای یک نوع منطق کاربردی و عملی هستند، مانند تعدادی از رشته های مهندسی که برای حل مسائل خود از ریاضیات کاربردی استفاده می کنند.از یک سو، بازاریابی اجتماعی از علوم مختلفی مانند علوم تربیتی، علوم اجتماعی، بهداشت و از سوی دیگر از بازاریابی تجاری برای کامل نمودن روش ها، مفروضات و مفاهیم خود بهره می گیرد. هرچند بازاریابی اجتماعی تعداد قابل توجهی از مفروضات و مفاهیم خود را از رشته های دیگر اخذ کرده، اما با این وجود دارای شخصیت و هویت مستقلی است(واکر،1383: 63). امروزه می توان ارتباط و تعامل گسترده بین رشته ها را به آسانی مشاهده نمود و این ارتباط و تعامل در حال گسترش است. بنابراین، بازاریابی اجتماعی مانند سایر علوم ضمن حفظ ارتباط و تعامل خود با رشته های دیگر می کوشد که از روش ها، مفروضات، و مفاهیم علوم دیگر برای غنی تر ساختن روش ها مفروضات، و مفاهیم خود استفاده نماید. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که بازاریابی اجتماعی
ناگزیر است در انتخاب روش ها، مفروضات و مفا هیم رشته های دیگر نهایت دقت و وسواس را اعمال نماید. ضرورت این دقت و وسواس از این جا سرچشمه می گیرد که مفروضات و مفاهیم سایر حوزه های علمی به ندرت می تواند بدون حک و اصلاح و بازبینی مورد استفاده قرار گیرد. مثلا نظریه مسئولیت اجتماعی و قانونی شرکت ها را زمانی می توان در بازاریابی اجتماعی مورد تأکید قرار داد که با مقتضیات و ضروریات بازاریابی اجتماعی منطبق گردد. بازاریابی اجتماعی با تحقیقات بازار و استفاده از روش های آماری مانند انتخاب نمونه برای گردآوری، طبقه بندی، تحلیل اطلاعات و استفاده از آن در تصمیم گیری سروکار دارد. به همین دلیل، بازاریابان اجتماعی ناگزیرند به مطالعه و بررسی آمار بپردازند. آنها برای این که بتوانند فنون نمونه گیری در تحقیقات بازار را با نیازهای خود منطبق و هماهنگ سازند، مجبورند ماهیت و خصوصیات اطلاعات جمع آوری شده را مورد توجه و تأمل قرار دهند. ماهیت اطلاعات موردنیاز یک رشته علمی ممکن است با ماهیت اطلاعات مورد نیاز رشته های دیگر متفاوت باشد. بازاریابی اجتماعی باید در کنار بهره مند شدن از مفروضات و مفاهیم علوم دیگر، مفروضات و مفاهیم خود را به وجود آورد. این مفروضات ومفاهیم ایجاد شده باید با ماهیت و ذات بازاریابی اجتماعی هماهنگ باشد. اصل تأمین نیازهای اساسی یا اصل حمایت از منافع مصرف کننده می تواند به عنوان یک اصل خاص و منحصر به فرد بازاریابی اجتماعی تلقی شود و آن را به عنوان یک رشته مستقل و یکپارچه معرفی نماید. می توان چنین نتیجه گرفت که تطبیق و سازگاری مفروضات، مفاهیم و روش های به دست آمده از علوم دیگر در کنار ایجاد مفروضات و مفاهیم خاص بازاریابی اجتماعی می تواند آن را صاحب یک موقعیت ممتاز و برتر نماید(مقدمی ،١٣٨٢: 27).
2-5) مفاهیم اساسی بازاریابی
مفهوم بازاریابی اولین بار در قرن بیستم سازماندهی شد. وازه بازاریابی از دید افراد مختلف دارای تعاریف متفاوتی است، از نظر یک خانم خانه دار خرید نیازهای خانه است، ازدید بازرگان و تجار دستیابی به بازارهای خارجی برای فروش تولیدات کشورشان است واز دید یک کشاورز فروش محصولاتش می باشد. تمامی این تعاریف جنبه های گوناگون فرایند بازاریابی را بیان می کنند. شفرد و فوتول تعریف گستردهای را از بازاریابی محصولات کشاورزی ارائه کردهاند. به عقیده آنها بازاریابی محصولات کشاورزی عبارت است” از مطالعه کلیه عملیات و خدمات که از مرحله تصمیم گیری برای تولید تا زمانی که محصول به دست مصرف کننده برسد، روی محصول انجام میگیرد”به طور کلی بازاریابی عملی است که درآن نحوه رساندن خدمات ،کالا یا محصولات از تولید کننده به مصرف کننده بررسی شده و راهکارهایی ارائه می شود تا محصولات یا کالاها در زمان مناسب و در مکان مورد نظر و با هزینه های مطلوب به مصرف کننده برسد(حسابی نامتی،1384: 62). به نظر فیلیپ کاتلر، برجسته ترین صاحب نظر در این رشته ، بازاریابی عبارت است از مجموعه فعالیتهای انسان در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله(روستا، 1390: 68).
بازاریابی شامل مجموعه عملیاتی که بر روی محصول از زمانی که از مزرعه خارج شده تا به دست مصرف کننده برسد، می باشد. این عملیات شامل بسته بندی،درجه بندی، حمل و نقل و انبارداری،تبدیل و غیره می باشد که سه تغییر عمده هم روی محصولات صورت میگیرد: تغییر مکان، تغییر زمان استفاده از محصول وتغییر شکل. بعلاوه در طی مسیرها و حرکت محصول از مزرعه به خانه تغییر مالکیت نیز انجام میگیرد که وجه غیر فیزیکی فعالیتهای بازاریابی است( نجفی،1383: 18)
گاهی مفاهیم فروش و بازاریابی با یک دیگر اشتباه میشوند. مفهوم فروش از داخل به بیرون مینگرد، این مفهوم از تولید شروع میکند به محصولات و کالاهای موجود توجه دارد و به دنبال کسب فروش سود آور، تلاش های فروش و تبلیغات پیشبردی قابل ملاحضه ای را میطلبد. بر عکس مفهوم فروش، مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به داخل است. این مفهوم با یک بازار کاملا تعریف شده آغاز می شود و روی نیازهای مشتریان تاکید دارد. کلید فعالیتهای بازاریابی را هماهنگ می کند که به نحوی مشتریان را متاثر سازد و با تامین رضایت مشتریان سود میآفریند(فروزنده ،1379: 44).
بازاریابی دارای چند مفهوم اساسی می باشد:
نیاز: انسان دارای نیاز های پیچیده ای است که این نیازها شامل نیازهای فیزیکی، نیازهای اجتماعی،نیازهای شخصی و غیره است. وقتی نیازها تامین نشده باشد شخص در راه حل پیش رو به دنبال چیزی است که اول نیازها را تأمین کند و دوم تلاش کند که به نحوی نیاز را تعدیل کند و شدت آن را کاهش دهد.
خواسته: خواسته ها شکلی است که نیازهای انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود می گیرد.
تقاضا: مردم تقریباً دارای خواسته هایی نامحدوداند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند. خواسته ها زمانی که با قدرت خرید همراه باشند تبدیل به تقاضا می شود.
کالا: نیازها، خواسته ها و تقاضا ها ما را به سوی کالاهایی می کشاند که می توانند آنها را برآورده سازند. هر چیزی که بتوان برای جلب توجه، به دست آوردن، استفاده و یا مصرف در بازار عرضه کرد و توانایی تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقی می شود.
مبادله: مبادله عبارت است از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر در مقابل ارائه مابه ازایی به او. مبادله فقط از انواع رو
ش هایی است که مردم به وسیله آن کالای مطلوب خود را به دست میآورند.

مفهوم بازاریابی اجتماعی و تولیدات کارخانه ای

مصالح نوین ساختمانی، ساختمان های هوشمند و تجهیزات مرتبط، پیش ساخته، راه های بکارگیری فن آوری های نوین در بافت فرسوده، سیستم های سازه ای با رویکرد صنعتی، مصالح جدید در سبک سازی ساختمان از جمله فناوری های نوین در عرصه ساخت وساز به شمار می آید.
Widget not in any sidebars

سیستمها و فرایند صنعتی سازی ساختمان ناظر بر کلیه فعالیت های مرتبط با طراحی ، فناوری ها ، روش های ساخت و ساز و تولید کارخانه ای قطعات و اجزای ساختمانی است که با رعایت موازین علمی به طور انبوه و بر اساس استانداردهای مدولار و زنجیره ای و رعایت الزامات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و موازین توسعه پایدار انجام می گیرد. هدف از صنعتی سازی ساختمان بالا بردن سرعت تولید و افزایش سهم تولیدات کارخانه ای و کاهش سهم اجراء و تغییر آن به نصب و مونتاژ می باشد که از نتایج و آثار آن می توان به ؛ سبک سازی، مقاوم سازی ، صرفه جوئی در مصالح ، کاهش مصرف انرژی در دوران ساخت و بهره برداری ، کاهش دوره ساخت ودر نتیجه کاهش هزینه های ساخت و ساز و بهره برداری از ساختمان اشاره کرد.
1-5)اهداف پژوهش
– هدف کلی :
آگاهی از تاثیر بازاریابی اجتماعی در عرصه ی بکارگیری تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی
– هدف ویژه:
بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در پوشش بازاریابی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی با در نظر گرفتن عواملی چون اثر بخشی، اعتماد، قابلیت دسترسی، قیمت، محصول، تنوع و ترویج آن محصول در مسیر استقبال مشتریان از آن.
– هدف کاربردی :
تحلیل و بررسی بازنگری به بازاریابی اجتماعی و تاثیر اعمال آن بر میزان استقبال مشتریان از تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی. پس از انجام این پژوهش نتایج آن در اختیار سایر پژوهشگران قرار می گیرد و همچنین موسسات بازاریابی و تحقیقاتی، کارفرمایان ، تجار و مشتریان تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.
1-6) فرضیه های پژوهش
بین عامل اثر بخشی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل اعتماد در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل قابلیت دسترسی در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل قیمت در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل محصول در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل تنوع در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
بین عامل ترویج در بازاریابی اجتماعی تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی و استقبال مصرف کنندگان رابطه معناداری دارد.
1-8) اهمیت و ضرورت پژوهش
بازاریابی با زندگی امروز انسان ها در ارتباط است . ما با نیازهای بی شماری در زندگی روبه رو هستیم و این نیاز ها ما را به تلاش و تکاپو وادار می کنند و بازاریابی سعی دارد با کمترین تلاش این نیازها را برطرف سازد . در واقع، قانون دست نامرئی آدام اسمیت، یک بار دیگر، میدان داری می کند و تلاش های بازاریابی را که اصولاً با هدف کسب سود از سوی بنگاههای اقتصادی به عمل می آید، به ابزاری جهت برآوردن نیازهای افراد جامعه بدل می سازد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از منابع اصلی در هر کشور مطرح است به طوری که هر روزه شاهد دست آوردهای جدید علمی و صنعتی در زمینه مصالح ساختمانی و تکنولوژی های ساخت و ساز در کشور های مختلف هستیم و این به عرصه ای رقابت در جوامع علمی و صنعتی تبدیل شده است. اهمیت انجام این رساله در پاسخ گویی به این پرسش هاست ، یکی از مهم ترین آنها که در حیطه بازاریابی اجتماعی مطرح می شود این است که در عصر مشکلات زیست محیطی، عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز، وجود مصالح نامرغوب ساختمانی ، تخریب جنگلها و مراتع، رشد فزاینده جمعیت، تورم جهانی،عدم استفاده بهینه از فناوری ها و تجهیزات نوین ، نارضایتی مشتریان و عدم رعایت منافع بلندمدت خریدار آیا تکیه و اعتماد بی چون و چرا به بازاریابی محض خواهد توانست مشکلات فوق را از میان بردارد؟ پرسش دیگری که در مفهوم بازاریابی اجتماعی مطرح می شود، این است که اگر شرکتی نیازها و خواسته های فردی مشتریان را در کوتاه مدت تأمین نماید آیا در بلندمدت نیز قادر به تحقق این مهم خواهد بود؟ شرکت های ساختمانی که با تجهیزات نوین سر و کار دارند در ابتدا معتقد بودند هدف بازاریابی آنها در کوتاه مدت عبارت از کسب بازده بیشتر از سرمایه صاحبان سهام . اما آنها بعداً دریافتند که تأمین نیازها و خواسته های مشتریان و منافع جامعه در بلندمدت اهمیت فراوانی دارد. این امر منجر به تولد و ظهور بازاریابی اجتماعی شد و در حال حاضر بسیاری از شرکتها هنگام اتخاذ تصمیمات بازاریابی منافع جامعه را مورد توجه قرار می دهند. با تشریح روند تاریخی بازاریابی اجتماعی و جنبش های سـازمان یافتـه ای کـه زمینـه سـاز ظهور و پیدایش آن گردیده اند، به این نتیجه میرسیم که بازاریابی اجتماعی بعد از بازاریـابی تجاری متولد شده است. اگر محیط و جایگاه فعلی بازاریابی اجتمـاعی بـا محـیط و جایگـاه سابق آن مقایسه شود، مشاهده می گردد که تغیی
رات چشمگیری در دامنه و قلمرو آن اتفـاق افتاده است. به عبارت دیگر، بازاریابی اجتماعی کاربرد وسیع وهمه جانبهای یافته است. از نظر روش شناسی نیز میتـوان گفـت کـه بازاریـابی اجتمـاعی تغییـرات فراوانـی را در روشهای خود پذیرا بوده است . اما اگر در بـاره اهـداف و مقاصـد آن صـحبت کنـیم بایـد بگوئیم که تغییرات چندانی در اهداف و مقاصد آن مشاهده نمـی شـود. بازاریابـان اجتمـاعی ناگزیرند خود را با شرایط پیچیده فعلی هماهنگ و سـازگار سـازند. پـس شـرایط پیچیـده و دشوار امروز در کنار تحولات آینده، نیاز بازاریابان اجتماعی به تدوین یـک نظریـه منسـجم بازاریابی اجتماعی را ناگزیر و اجتناب ناپذیر ساخته است. این عوامل موجب شده اسـت تـا بازاریابی اجتماعی تنها به روش ها و فنون بازاریابی تجاری بسنده نکند و به بحث و اسـتدلال علمی و عقلایی بپردازد( خورشیدی ،١٣٨٢ :158). تجهیزات و فناوری های نوین ساختمانی از مباحثی است که توجه ویژه به بازاریابی آن، از بعد بازاریابی اجتماعی انجام نشده و طی مطالعات و پیگیری رساله های انجام شده و در دست انجام همین عامل نوآوری در این پژوهش محسوب می شود.
1-9) تعریف متغیرهای پژوهش
در این بخش مولفه های اصلی که در پرسش نامه برای سنجش بازاریابی اجتماعی برگزیده شده اند مورد تعریف قرار خواهند گرفت:
1-1-9)اثر بخشی :
عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازه گیری بهره وری دارد. اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود. پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود.
بهره وری = اثربخشی (اجرای کارهای درست ) + کارایی (اجرای درست کارها).
استراتژی الگوی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با محیط است(اورعی، ۱۳۷۸: 34).

پایان نامه با موضوع مدیریت ارتباطات و مدیریت ارتباط

با توجه به جدول 11-3-4 مقدار اماره آزمون قبل از استقرار سیستم 173‚1 با سطح معنی داری 13‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد. همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 427‚1 با سطح معنی داری 34‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد.
Widget not in any sidebars

جدول 12-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر امنیت منابع انسانی
سطح معنی داری آماره آزمون
25‚0 818‚0 قبل از استقرار سیستم
14‚0 925‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 12-3-4 مشاهده می شود مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 818‚0 سطح معنی داری 25‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد. همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 925‚0 با سطح معنی داری 14‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 13-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر امنیت فیزیکی و محیطی
سطح معنی داری آماره آزمون
47‚0 291‚1 قبل از استقرار سیستم
17‚0 917‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 13-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 291‚1 با سطح معنی داری 47‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 917‚0 با سطح معنی داری 17‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 14-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت ارتباطات و عملیات
سطح معنی داری آماره آزمون
48‚0 627‚0 قبل از استقرار سیستم
36‚0 738‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 14-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 627‚0 با سطح معنی داری 48‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 738‚0 با سطح معنی داری 36‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 15-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر کنترل دستی
سطح معنی داری آماره آزمون
14‚0 474‚0 قبل از استقرار سیستم

پایان نامه با موضوع کسب و کار و سیستم ها

26‚0 786‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 15-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 474‚0 با سطح معنی داری 14‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 786‚0 با سطح معنی داری 26‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
Widget not in any sidebars

جدول 16-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر استفاده، توسعه و نگهداری سیستم ها
سطح معنی داری آماره آزمون
22‚0 821‚0 قبل از استقرار سیستم
48‚0 634‚0 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 16-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 821‚0 با سطح معنی داری 22‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 634‚0 با سطح معنی داری 48‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 17-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت حوادث و امنیت ارتباطات
سطح معنی داری آماره آزمون
25‚0 02‚1 قبل از استقرار سیستم
18‚0 09‚1 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 17-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 02‚1 با سطح معنی داری 25‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 09‚1 با سطح معنی داری 18‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 18-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت تداوم کسب و کار
سطح معنی داری آماره آزمون
13‚0 993‚0 قبل از استقرار سیستم
19‚0 086‚1 بعد از استقرار سیستم
با توجه به جدول 18-3-4 مقدار آماره آزمون قبل از استقرار سیستم 993‚0 با سطح معنی داری 13‚0 می باشد از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95 % دارای توزیع نرمال می باشد . همچنین مقدار آماره آزمون برای بعد از استقرار سیستم 086‚1 با سطح معنی داری 19‚0 می باشد ، از آنجا که این مقدار بیشتر از 05‚0 بوده است بنابراین متغیر فوق با اطمینان 95% دارای توزیع نرمال می باشد.
جدول 19-3-4 بررسی نرمال بودن متغیر مطابقت با قوانین
سطح معنی داری آماره آزمون

پایان نامه با موضوع اطلاعات جمعیت شناختی و جداول مربوط به


Widget not in any sidebars

0 مشاهده میشود که سئوالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی , در صورت مقایسه با عدد 7
برخوردار هستند و هماهنگی سئوالات یکسان می باشد
3-7. آمار توصیفی
این تحقیق از جداول و برای نشان دادن توزیع فراوانی در هر جامعه استفاده شده است.
3-8. آمار استنباطی
در بخش مربوط به توصیف آماری داده ها و اطلاعات جداول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه جنسیت ، سن ، میزان تحصیلات، سمت سازمانی ، سابقه خدمتی و رشته تحصیلی بررسی گردیده است. در بخش بعدی استنباط آماری داده ها و اطلاعات نشان داده شده است. که در این قسمت داده ها و اطلاعات پرسشنامه برای بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات و تاثیر عوامل جنبی بر آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد. ابتدا به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته سپس جهت بررسی فرضیات
استفاده شده است .(Paired Sample t-test) زوجی t تحقیق از آزمون

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
داده های تحقیق
4- یافته های تحقیق
یافته ها و دستاوردهای تحقیق عبارت است از نتایج محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیانی دیگر ، تعبیر و تفسیر داده ها را یافته های تحقیق گویند. یافته ها و دستاوردهای تحقیق اطلاعات واقعی است که از فرآیند تحقیق علمی به دست آمده است.
از این رو داده های تحقیق که اطلاعات خام و غیر تجربی و تنها آماره های کمی هستند . باید با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق تفسیرو تعبیر شوند تا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند. در این مرحله اطلاعات و داده های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرار می گیرند. این فصل در دو بخش تهیه گردیده است : بخش اول مربوط به توصیف آماری داده ها و اطلاعات می باشد. که در این قسمت جداول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه جنسیت ،‌سن ، میزان تحصیلات،سمت سازمانی، سابقه خدمتی و رشته تحصیلی بررسی گردیده است.
بخش دوم به بررسی سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرهای مورد بررسی پرداخته شده است.
بخش سوم به استنباط آماری داده ها و اطلاعات می پردازیم که در این قسمت داده ها و اطلاعات پرسشنامه برای بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات و تأثیر عوامل جنبی بر آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد . ابتدا به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته سپس جهت بررسی
استفاده شده است.(Paired Sample t-test) زوجی t فرضیات تحقیق از آزمون
1-4- بررسی اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه

1 2 3 33