خرید پایان نامه : تاریخچه گروه درمانی

تاریخچه گروه درمانی

در آغاز قرن بیستم، بیماری سل یک بیماری اپیدمیک بود. جوزف پرات[۱] انترن بیمارستان ایالتی بوستون در پی پاسخ به این سوال که آیا بیماران وقتی فرصت ارتباط و تبادل نظرات برآیند آیا می توانند تسکینی برای آلام خودشان فراهم سازند. در نتیجه او در بخش بیماران، کلاس های کنترل فکر راه انداخت. در این کلاس ها با مشارکت بیماران گام های چگونگی مقابله با بیماری را آموزش داد و خیلی زود تحت تاثیر قدرت مولفه های تعاملی گروه قرار گرفت. پرات پیشگام و پیش بینی کننده بسیاری از مولفه های است که در رویکردهای معاصر گروه درمانی دیده می شود. پرات از درمان گروهی برای بسیاری از جمعیت های بیمار استفاده کرد از جمله سرطان پستان، سندرم مثانه تحریک پذیر، مشکلات قلبی، لوپوس و غیره. او اولین نمونه از گروه درمانی متجانس یعنی افرادی که به واسطه مشکل واحدی دور هم جمع می شوند، راه انداخت (زینت،۱۳۹۱).

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

در دهه اول قرن بیست ال کودی مارش[۲] چارچوب درمان گروهی را برای جمعیت های روانپزشکی به کاربرد برد. رویکرد وی، چند بعدی بود و در آن از سخنرانی، هنر، موسیقی و رقص بهره می جست. مارش متوجه شد در گروه درمانی فرآیند هایی چون رفتارهای نوع دوستانه، یافتن پایه مشترک در افکار و احساسات گروه، تجربه پذیرش و لذت شکل می گیرد که همگی تسکین دهنده رنج اعضا می باشد. جمله مشهور «گروه افراد را بیمارکرده و گروه آن ها را درمان خواهد کرد»، از اوست (ساراسون و ساراسون،۱۹۹۰، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی،۱۳۸۷).

در دهه بعدی یعنی از ۱۹۱۹ به بعد ادوار لازل[۳] از رویکرد گروهی به منظور درمان افراد اسکیزوفرنیک و دو قطبی در بیمارستان الیزابت شهر واشنگتن استفاده کرد. او از مفاهیم روانکاوانه در درمان بهره می جست و معتقد بود اگر بیماران دریابند که علایمشان فهم پذیر است آن نشانه ها احتمالاً فروکاهش یافت (ملکی،۱۳۹۱).

مک دوگال[۴] روانشناس امریکایی، در دهه سوم قرن ۲۰ به حیات ذهنی جمعی علاقمندی نشان داد و معتقد بود در گروه های بزرگ، عملکرد اعضا به سطوح بدوی تر نزول می کند، اما او میان گروه های سازمان یافته و بدون سازمان تمایز قائل بود. گروه های سازمان یافته ظرفیت برای کار دارند و مانند گروه های سازمان نایافته تحت سلطه حیات تکانه ای خودشان قرار نمی گیرند . این تمایز مورد قبول و نظرورزی متفکران بعدی قرار گرفت و این سوال دنبال می شد که آیا حیات گروهی، خطرناک است یا نوید بخش. تعیین و تعریف فروید از نقش همانند سازی و همدلی درباره ایجاد تغییر، در دیدگاه گروه درمانی، بسیار تاثیر گذار بود (هافتن، کرک، سالکووسکیس و کلارک[۵]،۲۰۰۷، ترجمه قاسم زاده،۱۳۹۲).

تریگنت بارو[۶] برای نخستین بار گروه های تجربه ای را با دانشجویان، بیماران و همکاران به راه انداخت. بنا به عقیده او در گروه درمانی فرآیندی به راه می افتد. که به واسطه آن اعضا از تصاویر و ماسک های روزمره خود آزاد می شوند. بارو نخستین نظریه پردازی است که از اصطلاح «گروه به مثابه یک کل» استفاده کرد. یعنی نخستین شخصی است که پدیدارهای گروهی فراسوی رفتارها و واکنش های هرعضو خاص را تشخیص داد (ملکی،۱۳۹۱).

در دوره گسترش پس از جنگ، گروه درمانی رشد و گسترش یافت افرادی که در این حوزه نقش داشتند عبارتنداز: بیون[۷] نظریه پرداز بریتانیایی که زندگی ناهشیار گروه را از ورای لنز نظریه ارتباط موضوعی. ملانی کلاین مورد بررسی قرار داد. فرضیه پایه مبنی بر این است که الگو یا فرهنگ های گروه. به مثابه یک کل بر نیازهای ناهشیارشان استوار است. بیون معتقد بود که درمانگر باید از لحاظ تفسیری نه به افراد بلکه به پویایی های گروه به مثابه یک کل توجه کند. لوین[۸] یک فرانظریه از زندگی گروهی ارائه داد. سایر نظریه پردازان اشاره کرده بودند که کل حیات گروهی، حاصل تجمع مشارکت کنندگان خاص است. موضع لوین این بود که گروه، ویژگی هایی را حائز است که فراتر از ویژگی های هر فرد است. اصطلاح پویایی های گروهی را لوین اولین بار به کار برد. نهضت بهداشت روانی جامعه نگر در دهه ۶۰ میلادی بر استفاده وسیعتر گروه درمانی اثر گذاشت. در دهه ۶۰، پانصد مرکز بهداشت روانی شکل گرفت که به ارائه خدمات بهداشتی می پرداختند. مدل های درمان های کوتاه مدت در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی شکل گرفتند. عمومیت مداخلات شناختی- رفتاری افزایش یافت. روند دیگر که شکل گرفت این بود که درمانگران مسئولیت یافتند تا مفید بودن خدمات درمانی شان را نشان دهند. در نتیجه شیوه های ارزیابی مداخلات درمانی دقیق تر شد. در دهه های ۸۰ و ۹۰، دیگر کسی نمی پرسید آیا گروه درمانی موثر است بلکه می پرسیدند آیا رویکرد x در مورد این مشکل در این چارچوب زمانی و در این موقعیت، موثر است. رویکردهای شناختی– رفتاری، در اکثر تحقیقات اعتبار وسیعتری نسبت به رویکردهای بین فردی نشان دادند. اقتباس و تاثیر پذیری دیدگاه ها از هم بیشتر شد. آموزش و تربیت، تمرکز بیشتر یافت و تاکید بر آموزش مستمر صورت گرفت به وجود حقوقی و اخلاق حرفه ای نیز توجه بیشتر شد. مداخله در بحران به شکل گروهی نیز شکل گرفت (هافتن، کرک، سالکووسکیس و کلارک،۲۰۰۷، ترجمه قاسم زاده،۱۳۹۲).

تعریف گروه درمانی

     گروه درمانی یک شیوه درمانی است که گروه کوچکی از اعضا و یک یا چند درمانگر دارای تخصص در گروه درمانی شامل می شود. گروه درمانی به منظور ارتقای رشد روانی و کاهش مشکلات روانی صورت می گیرد. این اهداف از طریق اکتشاف شناختی و عاطفی تعاملات میان اعضا و بین اعضا و درمانگر حاصل می شود. سه مولفه در این تعریف حاضر است:

۱- گروه درمانی به منظور ارتقای رشد روانی و تسکین مشکلات روانشناختی طراحی می شود. این وجه گروه درمانی را از گروه خودیاری و گروه حمایتی تمایز می دهد. گروه درمانی به دنبال تغییر روانشناختی است در حالیکه گروه های خود یاری و حمایتی هدف محدودتر یاری رساندن به اعضا جهت مقابله با مشکلات بلافصل شان را دنبال می کند. البته همه گروه ها در کاهش دادن رنج شریکند.

۲- هدف فوق از طریق کاوش های شناختی و عاطفی تعاملات میان اعضا و میان اعضا و درمانگر صورت می گیرد. سخنرانی یک روانشناس درباره مشکلی و بعد اظهار نظر اعضا ممکن است درمانگرانه باشد اما گروه درمانی نیست. در گروه درمانی اعضا با هم و با درمانگر تعامل برقرار می کنند یا از این فرصت برخوردارند و این تعامل کانون مطالعه قرار می گیرد.

۳- گروه درمانگر باید یک متخصص بهداشت روانی و ماهر در مداخله درمانی گروهی و فردی باشد. گرچه این درمان آثار مثبت به دنبال می آورد و موثر است اما مانند سایر ابزارهای قوی می تواند پیامدهای منفی روی برخی مشارکت کنندگان بگذارد. در یک مطالعه که روی درمانگران مبتدی انجام گرفت، اثرات نامطلوب ۱۰ درصد گزارش شده است. آشنایی عمیق با سایکو پاتولوژی و اثرات آن در گروه و آشنایی با شیوه مداخله مناسب، مورد نیاز است (بک،۲۰۰۶، ترجمه محمدی، کهن و جوشقانی،۱۳۹۱).

[۱]- Joseph Pratt

[۲]Cody Marsh

[۳]- Edward  Lazell

[۴]- McDougall

[۵]- Haften & Cerc & Sacooscis & Celark

[۶]- Trigant Burrow

[۷]- bion

[۸]- lewin

پایان نامه روانشناسی درباره : باورهای فراشناختی و آشفتگی های روانی

باورهای فراشناختی و آشفتگی های روانی

انسان از دیر باز به مطالعه و بررسی روح و روان خویش علاقه مند بوده است. این کنجکاوی خصوصاً هنگام آشفتگی های روحی افزایش می یافته و در واقع همین اشتیاق به مسائل روانی بوده که منجر به پیدایش و شکل گیری دانش روانشناسی گردیده و تقریباً با همۀ جنبه های زندگی انسان ارتباط پیدا کرده است. در علم روانشناسی تئوری ها و نظریات گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها دیدگاه عقلانی – عاطفی آلبرت الیس است. این روانشناس می گوید، انسان فقط انسان است نه فرشته و نه شیطان و محدودیت های جسمی و روانی ممکن است تا حدودی بر او غلبه کند. انسان موجودی «عقلانی و منطقی» و در عین حال «غیرمنطقی و غیرعقلانی» است (نادری، ۱۳۹۲).

تفکر غیرعقلانی انسان از یادگیری های غیرمنطقی اولیه اش ریشه می گیرد. زیرا از لحاظ بیولوژیکی آمادگی پذیرش آن را دارد و این طرز تفکر یا باور غیر منطقی است. بنابراین تا هنگامی که تفکرات غیرمنطقی وجود دارد هیجانات شدید و رفتارهای غیرمنطقی مستلزم آگاهی او از خصوصیات فکری یا باورهای غیرمنطقی به شرح زیر است:

الف) باور غیرمنطقی با واقعیت هماهنگی ندارد و مبتنی بر ظن و گمان است.

ب) باور غیرمنطقی با شواهد عینی تأئید نمی شود و فرد در صدد آزمایش آن نیست.

ج) باور غیرمنطقی یا به شکل اطلاعات و یا به صورت تصمیم گیری و یا به صورت تصمیم گیری و نتیجه نادرست است.

د) باور غیرمنطقی با «اجبار» و «الزام»، همراه است که در این صورت خشک و انعطاف ناپذیر به نظر می رسد (فلاحی،۱۳۹۲). اما فکر یا باور فراشناختی غیرمنطقی دارای ویژگی  هایی به این شرح است:

الف) باورمنطقی با واقعیت هماهنگی دارد.

ب) باورمنطقی به وسیلۀ شواهد عینی و بیرونی تأئید می شود.

ج) باور منطقی به صورت شرطی یا نسبی است و قطعیت و مطلق گرایی در آن وجود ندارد.

د) باور منطقی ممکن است با عبارت «بهتر است…..» یا «مناسبتر است…..» و یا «خوب است که…» شروع شود. بنابراین هنگامی که حادثه یا رویدادی برای ما رخ می دهد و احساس اضطراب و پریشانی می کنیم بهتر است کمی مکث کنیم و بکوشیم افکار و باورهایمان را در خصوص آن حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و هر نشخوار فکری یا باوری را که در آن اجبار وجود دارد شناسایی کرده و بکوشیم تا به جای آن، فکر یا باورمنطقی قرار دهیم (تقی پور، ۱۳۸۷).

باورها حالتی دو قطبی دارند و تجربه های افراد را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌کنند. شما خیلی سریع می توانید در ذهن خود حدس بزنید که یک رویداد آزاردهنده یا خوشایند، دردناک یا لذت بخش، خوب یا بد است. این که می توانید با آن رویداد مقابله کنید یا خیر؟ قهر کردن دوست تان می تواند برای شما یک تهدید محسوب شود و شما را عصبانی کند، یا فرصتی برای تجدید رفتار و دلجویی از او فراهم کند. همان طور که رشد می کنید، فهرست های ذهنی از این وقایع تهیه می کنید، یعنی تجربیاتی جدید به هر دو سوی مثبت و منفی می افزایید. این ها در حقیقت الگوهایی هستند که تجربه های بعدی را با آن ها مقایسه می کنید. برای مثال اگر پدرتان همیشه شما را برای کند یاد گرفتن سرزنش می کرد، الان هم اگر در یادگیری موضوعی کند باشید، انتظار سرزنش دارید یا خودتان را سرزنش می کنید (آزادی، ۱۳۹۳).

این قبیل تجربه ها می تواند در شکل گیری باورهایی مثل این که «اگر اشتباه کنم، حسابی افتضاح می شود»، که شاید یکی از باورهای اصلی  باشد، نقش مهمی دارند. در ذهن انسان ها باورهای بسیار زیادی وجود دارد. به جرات می توان گفت درباره هر چیزی که با آن آشنایی داریم، باوری هم به آن داریم. برای مثال ممکن است اصلا اهل فوتبال نباشید ولی حتما در مورد آن باور یا اعتقادی دارید. آنچه برای ما اهمیت دارد باورهایمان درباره خودمان است که تعیین کننده حالات ذاتی و تصمیم گیری‌های ما هستند. البته همه این باورها ناکارآمد نیستند. مثلا اعتقاد به این که «من هم حق اشتباه دارم» خیلی از مواقع می تواند به بهداشت روانی ما کمک زیادی کند (یوسفی،۱۳۸۹).

دو چهرگی در باورها

ما معمولاً باورهای غیر منطقی را جزء آن دسته از باورها به شمار می آوریم که یا به طور مستقیم همراه با بازتابهایی نظیر، اندوه، افسردگی و خشم ظاهر می شوند یا به صورت درونی و لحظه ای تظاهر می کنند و حاصل آنها عدم تحرک و بی علاقگی به کار و فعالیت است. باورهای منطقی را جزء آن دسته از باورهایی می­دانیم که بازتاب آنها به شکل منطقی ظاهر می شود. هر فردی در زندگی خود در زمانهای مختلف با یکی از این دو نوع باور مواجه می شود. در روش روان درمانی عقلانی – هیجانی، به این نکته توجه می­شود که باورهای غیرمنطقی جای خود را به باورمنطقی بدهند و برای این منظور سعی بر آن است که در رفتار شخص، همواره اندیشه و منطق به جای احساس نقش پیدا می کند، یعنی مجالی برای هیجان باقی نماند (الیس و جیمزنال۱۹۹۰؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲).

خصوصیات باورهای فراشناختی

۱- افکار و باورهای فراشناختی با واقعیات موجود هماهنگ و هم جهت نیستند.
۲- باورهای فراشناختی توسط شواهد عینی تایید نمی شوند و فرد در صدد آزمایش آنها نیست.

۳- باورهای فراشناختی به شکل اطلاعات و یا به شکل تصمیم و تصمیم گیری نادرست است.

۲۴- باورهای فراشناختی با اجبار و الزام و وظیفه است، خشک و انعطاف ناپذیر هستند.
۵- باورهای فراشناختی باعث حالتهای آشفته و ناراحت کننده در فرد می شود و در نهایت منجر به اضطراب، افسردگی و احساس گناه می شود (یوسفی،۱۳۸۹)

ایده اصلی این نظریه باورهای معیوب در مورد شناخت است که فراشناخت را تشکیل می دهند،چنین باورهایی به ایجاد الگویی از تفکر منجر می شوند که نگرانی، نشخوار فکری، تثبیت تهدید و افکار غیر قابل کنترل برآن تسلط دارد (فلاحی،۱۳۹۲).

پایان نامه روانشناسی با موضوع : نظریه تغییر درمان الیس

تفاوت های جنسیتی در باورهای فراشناختی

بر اساس یافته های پژوهشی زنان بیش از مردان گرایش به نشخوار فکری دارند. در نظریه سبک های پاسخ، تفاوت های جنسیتی در گرایش به نشخوار فکری به عنوان واسطه ای برای تفاوت های جنسیتی در افسردگی در نظر گرفته می شود. یعنی، با کنترل تفاوت های جنسیتی در نشخوار فکری، تفاوت های جنسیتی در افسردگی معنادار نبوده است. دلایل تفاوت های جنسیتی در نشخوار فکری ممکن است فراوان باشد. برای نمونه، مشخص شده است که زنان نسبت به مردان، استرس بیشتری را گزارش می کنند. از قبیل، درآمد پایین و نارضایتی در ازدواج. این تفاوت های جنسیتی، در تجربه استرس مزمن، می تواند تا اندازه ای در بروز تفاوت های جنسیتی در نشخوار فکری سهم داشته باشد. همچنین زنان بیش از مردان احتمال دارد که قربانی حوادث تروماتیک، از قبیل، سوء استفاده جنسی قرار بگیرند . باید در نظر داشت، بر پایه یافته های پژوهشی، با کنترل سطح افسردگی، سابقه استرس های عمده در زندگی با گرایش به نشخوار فکری رابطه دارد. نولن هوکسما و جکسن[۱] (۱۹۹۳) سه مؤلفه ای را پیشنهاد می کنند که می تواند در بروز تفاوت های جنسیتی در نشخو ار فکری سهیم باشد:

پایان نامه

اول: باورهای زنان نسبت به هیجانات منفی و مشکل در کنترل این هیجانات است که با نشخوار فکری ارتباط دارد. زنان اعتقاد دارند، هیجانات منفی شدیدتر از آن هستند که بتوان آن ها را کنترل کرد. همچنین زنان ممکن است اعتقاد داشته باشند هیجانات شدید در آنها در مقایسه با مردان، بیشتر به عواملی بستگی دارد، که از کنترل پذیری کمتری برخوردارند (آزادی، ۱۳۹۳).

دوم: زنان بیشتر احتمال دارد، احساسات خود را مسئول وضعیت هیجانی روابط شان بدانند و تمام بار حفظ روابط مثبت با دیگران را، به دوش بکشند . این باور، با افزایش در نشخوار فکری، رابطه دارد . مسئولیت احساسات در تعیین وضعیت هیجانی روابط به این منجر می شود که زنان به کوچکترین تغییری در روابط، حساس و همیشه برای بروز مشکل گوش به زنگ باشند، همیشه مراقب نظرات و رفتارهای دیگران باشند، همیشه به این فکر کنند که چگونه می توانند دیگران را خوشحال کنند. در این شرایط، زنان همواره نسبت به وضعیت هیجانی خود گوش به زنگ هستند و از آن به عنوان دماسنجی، برای اندازه گیری کیفیت روابط خود، استفاده می کنند . این وضعیت در بروز نشخوار فکری سهیم است.

سوم: زنان بیش از مردان، احساس می کنند در مورد حوادث مهم زندگی شان، از کنترل کمتری برخوردارند و باید توجه داشت که افراد با احساس کنترل کمتر، نشخوار فکری بیشتری را گزارش می کنند. احساس کنترل پایین سهم عمده ای از تفاوت های جنسیتی در افسردگی را به عهده دارد. این سه مولفه در کنار یکدیگر، نقش میانجی را در تفاوت های جنسیتی در افسردگی به عهده دارند (کاپلان، سادوک و سادوک،۲۰۰۳، ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضاعی،۱۳۸۲).

انواع باورهای فراشناختی

الیس[۲] (۱۹۸۶) اضطراب و اختلالات رفتاری را زاده تفکر خیالی و بی معنی انسان می داند به همین دلیل وجود چند اعتقاد را در ذهن خود غیرمنطقی می داند. باورها شامل:

۱- انتظار تأئید از دیگران

یکی از باورهای غیر منطق «تأئید دیگران» است. یعنی شما بر این باورید که به تأئید و حمایت دیگران نیاز دارید. و در واقع می خواهید که همه شما را دوست بدارند و مورد پذیرش و احترام قرار دهند. این باور غیر منطقی می تواند به دلایل مختلف برای انسان مشکلاتی فراهم کند. مثلاً چون شخص نمی داند که آیا خواهد توانست مورد تأئید قرار گیرد یا نه، دچار ناراحتی و نگرانی می شود. حال اگر هم تأئید دیگران را به دست آورد و بعد نگران خواهد بود که مبادا آن را از دست بدهد و این نگرانی روی عملکرد او و زندگی آینده اثر بد می گذارد. مورد تأئید همه قرار گرفتن، خواسته ای غیر قابل دسترسی است زیرا کارها و گفته های ما را معمولاً عده ای رد می کنند، و برخی هم نسبت به آن بی تفاوت می مانند. بنابراین بهتر است راه صحیح زندگی خود را ادامه دهید و بدانید که گرچه تأئید دیگران باعث رضایت و خشنودی انسان می­شود ولی امری ضروری و الزامی نیست. این تصور غیر عقلانی است، زیرا چنین هدفی غیر قابل دسترسی است و اگر فردی به دنبال چنین خواسته ای باشد کمتر خود رهبر و بیشتر ناامنی و مضطرب و ناقض خویش خواهد بود. این مطلوب است که انسان مورد محبت و دوستی قرار گیرد، ولی در عین حال فرد منطقی و عقلانی، هیچ گاه علایق و خواسته هایش را قربانی چنین هدفی نمی کند (شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۳).

۲- زیاده از خود انتظار داشتن

اعتقاد به این که لازمۀ احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت شدید است. این تصور نیز امکان پذیر نیست و تلاش وسواسی در راه کسب آن، فرد را به اضطراب و بیماری روانی مبتلا می کند و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می دهد. در این مورد شما بر این باورید که باید حتماً فردی موفق باشید، باید به همۀ اهدافتان دست یابید و باید در هر کاری صلاحیت و توانایی لازم را داشته باشید تا آن را در سطحی بالا و با موفقیت کامل انجام دهید. این یک باور غیر منطقی است که می تواند بر زندگی انسان اثر منفی بگذارد، به ویژه هنگامی که شخص با شکستی مواجه شود. بعضی افراد وقتی با شکست روبه رو می شوند احساس می کنند که فرد نالایقی هستند و این تصور نادرست و غیر منطقی از لحاظ جسمی و روانی آنان را بیمار می کند. بنابراین لازم است هنگام شکست و ناکامی در زندگی، از قضاوت دربارۀ خود اجتناب کنید. اگر هم در موردی لازم دیدید که دربارۀ رفتار خود قضاوت کنید و نهایتاً آن را نادرست یا ناشایست تشخیص دادید فقط سعی کنید که به اصلاح آن بپردازید (تقی پور،۱۳۸۷).

۳– سرزنش کردن

اعتقاد به اینکه گروهی از مردم شرور و بد ذات هستند و باید به شدت تنبیه شوند. سرزنش کردن از باورهای غیر منطقی است که شما دربارۀ خود یا دیگران دارید و معتقدید که اگر عمل اشتباهی انجام دهید باید حتماً سرزنش یا حتی مجازات شوید. این باور می تواند مشکلاتی به بار آورد. اما قبل از هر چیز باید بدانیم که انسان موجود کاملی نیست و فطرتاً جایز الخطاست. لذا هر فردی ممکن است دچار اشتباه شود یا کار غلطی انجام دهد و چون لازمۀ این باور غیر منطقی این است که فرد خطا کار باید سرزنش و مجازات شود، همین باور نادرست شما را نسبت به خودتان یا دیگران خشمگین می کند و حتی در مورد خود دچار احساس گناه و افسردگی هم می شوید. اما باید دانست که این نوع احساس تند و خشم آلود نمی تنواند اشتباهات را تصحیح و خطاها را جبران کند و اصولاً سرزنش کردن مسأله را حل نمی کند بلکه به دنبال آن باشیم که چه کنیم تا در دچار چنین اشتباهی نشویم (جورج و کریستیانی[۳]،۱۹۹۳، ترجمه فلاحی و حاجی لو،۱۳۸۱).

۴- واکنش به ناکامی

اعتقاد به این که اگر وقایع و حوادث آن طور نباشند که فرد می خواهد، نهایت بیچارگی و فاجعه است. واکنش به ناکامی نوعی باور غیرمنطقی است که وقتی کارها آن طور که باید پیش نمی رود و یا مطابق میل شما انجام نمی گیرد و یا مردم بر خلاف آنچه که مورد نظر شماست رفتار می کند، دچار آشفتگی می شوید. گرفتار شدن به آشفتگی یک باور «باور» است که یقیناً غیر منطقی است. سرچشمۀ فرضیۀ ناکامی ـ پرخاشگری طرز فکر غیر عاقلانۀ واکنش به ناکامی است. وقتی به شدت ناکام می شوید و یا در حق تو  بی­ عدالتی می شود و طردت می کنند باید احساس کنید خیلی افتضاح شد و فاجعۀ هولناکی رخ داده است. این طرز تفکر غلطی است. چرا که اولاً دلیلی وجود ندارد که وقایع و حوادث باید متفاوت با آن چیزی باشند که طبیعتاً هستند. دوم حزن و اندوه شدید، تنها موجب تغییر موقعیت نمی شود بلکه اغلب اوقات آن را بدتر نیز می کند. سوم اینکه اگر یافتن هر نوع چاره ای در موقعیت موجود غیر ممکن است تنها راه چاره آن است که آن را بپذیریم و نهایتا اگر فرد موقعیت را آنطوری که می خواهد و در صدد است تعبیر و تفسیر نکند، محرومیت به اختلالات عاطفی منجر نخواهد شد.

۵- بی مسئولیتی عاطفی (کنترل هیجانی)

بر اساس این باور غیر منطقی تصور می کنید که خوشی ها و ناخوشی ها متأثر از عوامل بیرونی و خارج از کنترل انسان است و به همین دلیل چون اعمال دیگران یا حواد ث روزمره دنیا را مسئول ناراحتی های خود می دانید معتقدید که اگر دیگران تغییر کنند یا حادثه ای رخ ندهد احساس راحتی خواهید کرد که چنین باوری می تواند آثار سویی بر جسم و روح انسان بگذارد که یکی از آنها آشفتگی هیجانی است. اگر فردی بپذیرد که اختلالات و عواطف نتیجۀ احساسات و ارزشیابی ها و تلقین فرد به خودش است در این صورت کنترل و تغییر آنها ساده و امکان پذیر خواهد بود. فرد عاقل  باهوش می داند که بخش اعظم ناراحتی از درون او ناشی می شود (آزادی، ۱۳۹۳).

۶- نگرانی نسبت به مشکلات آینده (توام با اضطراب)

اعتقاد داشتن به افکار غیر منطقی که همواره باید نسبت به وقوع احتمالی برخی رخدادها در آینده احساس نگرانی کنیم و یا به عبارتی باید به هرچیزی که خطرناک و ترس آور به نظر می رسد مشغولیت ذهنی پیدا کرد و در مورد آن مضطرب شد. این تفکر غیر عقلانی است زیرا ناراحتی و اضطراب زیاد، اول: مانع ارزشیابی عین حوادث خطرناک و ترس آور می شود. دوم: اگر اتفاقی بیفتد مانع از مقابلۀ منطقی با آن می شود. سوم: به ظهور خطر کمک می کند. چهارم: امکان وقوع آن بیش از حد افزایش می یابد. پنجم: در اغلب موارد نمی توان از وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی جلوگیری کرد. ششم: موجب بدتر شدن حوادث و وقایعی خواهد شد. فرد عقلانی می داند که خطرهای بالقوه به آن اندازه ای که انسان از آنها می ترسد وحشتناک نیستند و اضطراب نه تنها از وقوع آنها جلوگیری نخواهد کرد و بلکه باعث افزایش آن خواهد شد (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۳).

۷- اجتناب از رویارویی با مسائل (مشکلات)

یک باور غیر منطقی دیگر دوری جستن از مشکلات است. شما پیش خود فکر می کنید دوری گزیدن از مسائل زندگی و شانه خالی کردن از مسئولیت ها خیلی آسان تر و صحیح تر از رو به رو شدن و درگیر شدن با آنهاست. لذا به دنبال چیزهایی هستید که مسأله ساز نباشد. این تفکر غیر عقلانی است، زیرا دوری و اجتناب از یک کار، سخت تر و درناک تر از انجام آن است و به مشکلات خود می تواند مشکل آفرین باشد زیرا طفره رفتن از کارهای ظاهراً سخت و ناخوشایند رفته رفته در ضمیر ناخودآگاه شما اثر پایداری می­گذارد و موجب می شود بعدها رو به رو شدن با هر کاری برایتان مشکل و ناخوشایند باشد. اگر فرد تسلیم شود و دوری را بپذیرد، بر خلاف این ضرب المثل عمل کرده است که «نابرده رنج گنج میسر نمی شود» (الیس و هارپر[۴]۱۹۹۰، ترجمه فیروز بخت،۱۳۸۱).

۸- وابستگی

وابستگی یکی از باورهای غیرمنطقی در زندگی انسانهاست. شما اعتقاد دارید که همواره باید فردی قوی تر از خودتان در کنار شما باشد و در همۀ امور به او تکیه کنید. وابستگی به این شدت می تواند مضر و فلج کننده باشد. ما در تمام مراحل زندگی روزمرۀ خود احتیاج به کمک دیگران داریم، اما این دلیل نمی شود که وابستگی به دیگران بیش از حد متعارف یعنی از دست دادن استقلال، و عدم استقلال یعنی لذت نبردن از زندگی و یا به عبارتی گم کردن زندگی. یک فرد متکی به دیگران ممکن است در زندگی خود احساس آرامش کاذبی بکند زیرا لازمۀ وابستگی این است که اول: همیشه سپاسگزار دیگران باشد. دوم: با دور شدن شخص حمایت کننده، این حمایت ها اجبارا قطع می شود و فرد وابسته، تنها و در تنگنا می ماند. بنابراین بهتر است سعی کنید روی پای خودتان بایستید و شخصاً تصمیم بگیرید. البته هر کاری ممکن است با شکست یا پیروزی همراه باشد. یقیناً عدم موفقیت ناگوار است ولی از ارزش فردی شما به عنوان یک انسان فعال نمی کاهد (پرویزی، ۱۳۸۹).

۹- درماندگی نسبت به تغییر

اعتقاد فرد به این که تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و اثر گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمی توان نادیده انگاشت. این عقیده غیر عقلانی است. فرد عقلانی در عین حال که گذشته را مهم می شمارد، می تواند با برسی رفتار گذشته و مورد سوال قرار دادن عقاید و باورهای ناراحت کنندۀ گذشته اش به تغییر رفتار کنونی خویش اقدام کند. فرد سالم بیش از آنچه که به گذشته توجه دارد به حال و وضعیت موجود توجه می کند اگر چه ممکن است گذشته، حال را تحت تأثیر قرار دهد ولی ضرورتاً تعیین کنندۀ آن نیست، بلکه افراد از تأثیر فرض گذشته، حال را تحت تأثیر قرار دهد ولی ضرورتاً تعیین کنندۀ آن نیست، بلکه افراد از تأثیر فرض گذشته، حال را تحت تأثیر قرار می دهند (جورج و کریستیانی،۱۹۹۳، ترجمه فلاحی و حاجیلو، ۱۳۸۱).

۱۰- کمال طلبی (کمال گرایی)

بر اساس این باور غیر منطقی، شما فکر می کنید که برای هر مشکلی همیشه یک راه حل کامل وجود دارد. بنابراین اگر به آن راه حل اجتماعی دست نیابید آن را فاجعه ای وحشتناک تلقی خواهید کرد. این عقیده غیر عقلانی است، به این دلیل که اولاً: هیچگاه چنین راه حل کاملی وجود ندارد. ثانیاً: نتایجی که فرد را از قصور در پیدا کردن چنین راه حلی تصور می کند غیر واقعی است و تأکید بر پیدا کردن چنین راه  حل­های ناقص تری منجر خواهد شد. فرد عقلانی می کوشد تا حتی الامکان راه حل های متعددی را برای مشکل خویش بیابد و از بین آن ها بهترین و عملی ترین را انتخاب کند. اعتقاد بته کمال مطلق در زندگی روزمره بر خلاف واقعیت است زیرا در دنیای مادی چیزی به نام قطعیت، کمال یا حقیقت محض وجود ندارد.

 

 

۱۱- نگرانی افراطی نسبت به مشکلات دیگران

اعتقاد فرد به این که انسان باید در مقابل مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملاً برآشفته و محزون شود. چنین تصوری هم نادرست است. زیرا مشکل دیگران به ما ربطی ندارد و بنابراین نباید شدیداً نگران آنها باشیم حتی اگر مشکل آنها به ما نیز مربوط باشد چگونگی برداشت ما از مشکل است که ما را ناراحت می کند (شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۳).

[۱]- Jacsen

[۲]- Elies

[۳]- Jorj & Ceristani

[۴]- Harper

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع نظریه تغییر درمان الیس

نظریه تغییر درمان الیس

در نظریۀ درمانی- عقلانی- رفتاری سطوح متفاوتی از تغییر وجود دارد. براساس این نظریه ممتازترین و با دوامترین تغییراتی که افراد می توانند ایجاد کنند، درگیر شدن در بازسازی فلسفی باورهای غیر منطقی است. تغییر در این سطوح می تواند خاص و عام باشد. تغییر فلسفی خاص ره این معنی است که شخص خواسته های مطلق غیر منطقی اش (بایدها و اجبارها) دربارۀ موقعیت ها و شرایط را تغییر دهد. تغییر فلسفی عام به این معنی است که افراد را به پژوهش و قبول یک نگرش کلی نسبت به حوادث زندگی وادار می­ کند. دابسون (۱۹۸۸) عقیده دارد که برای ایجاد و تغییر فلسفی چه در سطح عام یا خاص افراد نیاز به اجرای اصول زیر دارند:

۱- آن ها باید درک کنند که تا حد زیادی اختلالات روانشناختی خود را خودشان ایجاد می کنند و اینکه شرایط محیطی می تواند در ایجاد مشکلات سهیم باشد ولی عموماً شرایط محیطی ملاحظات ثانویه در فرآیند تغییر هستند : تغییر اختلالات را دارند.

۲- باید کاملاً درک کنند که آنها توانایی تغییر اختلالات را دارند.

۳- دریابند که اختلالات عاطفی و رفتاری بطور وسیعی از باورهای منطقی مطلق نشأت می گیرند.

۴- باورهای غیر منطقی خود را نمایان ساخته و بین آنها و باورهای منطقی تفاوت و تمییز قائل شوند.

۵- باورهای غیر منطقی را با بهره گرفتن از روش های علمی، منطقی و تجربی به مبارزه بطلبند.

۶- جهت درونی کردن باورهای جدید با بهره گرفتن از روش های تغییر شناختی و عاطفی غیرمنطقی را ادامه داده و از روش های چند گانه تغییر برای آرام کردن زندگیشان استفاده کنند (الیس و هارپ؛ ترجمه فیروز بخت،۱۳۸۱).

هر چند پریشانی های روانی از طریق اثرات ترکیبی عواملی نظیر تمایلات زیستی و تجربه های زندگی شخص حاصل می آیند، مع هذا، این نوع پریشانی ها به واسطۀ خود تلقینی یا خود آموزی او، ادامه می یابد. الیس معتقد است که کودکان نسبت به بزرگسالان از توانایی کمتری برای ارزیابی عینی خود و محیط اطرافشان برخوردار هستند و بنابرین آمادگی لازم برای درونی ساختن نگرشهای انتقادی والدین خویش را دارند. او می­گوید، حتی در موارد استثنایی که والدین یک کودک فاقد نگرش های انتقادی هستند کوکان نگرش های انتقادی و مبتنی بر کمال گرایی را از دیگرانی که با آنها در تماس اند، یعنی از آموزگاران، همبستگان، و وسایل ارتباط جمعی می آموزند (بهادری، ۱۳۹۳).

به هر حال، کودکان نه تنها به دلیل نگرش هایی که والدینشان نسبت به آنان دارند، دچار پریشانی هیجانی می شوند، بلکه به دلیل تمایل خود آنان برای جدی گرفتن، درونی ساختن و جاودانی ساختن این نگرش ها، چنین پریشانی هایی را پیدا می کنند. در نظریۀ درمان عقلانی برانگیزنده، گفته می شود که هر چند کودکان همراه با رشد و بزرگتر شدن یاد می گیرند که با بعضی از فرض های قبلی خود به نبرد بپردازند، اما همزمان با آن، خویشتن را با خود تلفیقی، خود آموزی و خود تبلیغی، گرفتار فرض های غیر منطقی دیگر می کنند. همین خود تبلیغی است که باعث می­شود اعتقادهای غیر منطقی اصلی در شخص پایدار باقی بماند (ساعتچی، ۱۳۸۹).

درمانگری عقلانی، هیجانی و رفتاری الیس بر فرض های متعددی بنا شده است که می توان آن را در عبارات زیر طبقه بندی کرد:

۱ـ تفکر، احساس و رفتار مداوماً در تعامل با یکدیگر و تحت نفوذ یکدیگر قرار می گیرند.

۲ـ اختلال های هیجانی از تعامل پیچیده عوامل زیست شناختی و محیطی ایجاد می شود.

۳ـ انسان تحت تأثیر اشخاص و اشیاء پیرامون خود است و آنها نیز به طور عمدی افراد پیرامون خود را متأثر می سازند. افراد در واکنش به تأثیرات نظامی که در آن زندگی می کنند تصمیم می گیرند یا انتخاب می کنند که خود را تخریب کنند یا نکنند.

۴ـ افراد خویشتن را از نظر شناختی، عاطفی و رفتاری تخریب می کنند.

۵ـ وقتی وقایع ناگوار اتفاق می افتد، افراد تمایل دارند دربارۀ آنها باورهای غیر منطقی تولید کنند که برجستگی آنها مطلق بودن و تفکر جزمی نگرانه است.

۶ـ وقایع ناگوار به خودی خود به عنوان علت اختلال هیجانی قرار نمی گیرند، بلکه باورهای غیر منطقی به مشکلات شخصیتی منجر می شوند.

۷ـ اغلب افراد تمایل عجیبی به ایجاد و هیجان های مخرب و حفظ خود در این شرایط دارند بنابراین در می­یابند که واقعاً غیر ممکن است که از نظر روانی سالم و خوب باقی بمانند.

۸ـ هنگامی که مردم به روش خود تخریب گرانه عمل نمی کنند، توانایی آگاه شدن از شیوه های تفکر و نظام باورهای خود و تأثیر منفی آنها را دارند. با این آگاهی آنها ظرفییت مباحثه دربارۀ افکار غیرمنطقی و تغییر آنها را به باورهای منطقی را در می یابند و می توانند با تغییر این باورها دربارۀ وقایع خاص، احساسات نامتناسب و رفتارهای خود تخریب گرانه را تغییر دهند.

۹ـ وقتی باورهای غیرمنطقی کشف شد، می توان آنها را با روش های روشن سازی، چگونگی ترکیب جنبه­ های شناخت، عواطف و رفتارهای خنثی کرد. درمان منطقی – هیجانی، اعتقاد دارد که در واقع همۀ مشکلات جدی هیجانی انسان مستقیماً ناشی از افکار جادویی، تخیلی و از نظر تجربی فاقد اعتبار است. بر طبق نظریه درمان منطقی – هیجانی مهم نیست که چه مقدار در وراثت فرد نقص وجود داشته باشد و یا تجربیات او از ضربه های اولیه و یا بعدی زندگی چگونه باشد، علت اصلی که او اکنون واکنش بیشتری یا کمتری نسبت به محرک آزارنده نشان می دهد، این است که اکنون دارای عقاید متعصب، غیرمنطقی و تجربه نشده ای است (شیلینگ،۱۹۹۰، ترجمه آرین،۱۳۸۵).

باورهای فراشناختی مثبت ومنفی

مدل فراشناختی دو نوع باور فراشناختی را شناسایی کرده است: باورهای فراشناختی مثبت، باورهایی هستند که به فواید و سودمندی های درگیر شدن در فعالیت های شناختی خاص مانند نگرانی، نشخوار فکری[۱]، پایش تهدید[۲] و… مربوط می شوند مانند (نگرانی درباره آینده به من کمک می کند تا از خطر اجتناب کنم). باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری،  اهمیت و خطرناک بودن افکار و تجربه های شناختی مربوط می شوند. مثلأ اگر افکار خصمانه ای داشته باشم، ممکن است بر خلاف میل خود به آنها عمل کنم (ولز[۳]،۲۰۰۹).

باورهای فراشناختی پیش بینی کننده ی تجربه احساسات منفی، مانند اضطراب و افسردگی هستند، همچنین پژوهش ها نشان می دهند که باورهای فراشناختی مثبت و منفی ممکن است سبب تداوم نگرانی شوند (پورنامداریان و همکاران،۱۳۹۰) .

دررویکرد فراشناختی، باورهای فراشناختی، کلید و راهنمایی است که شیوه پاسخدهی افراد به افکار منفی، باورها، علائم و  هیجان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و نیروی محرکه ای در پس الگوی تفکر مسموم (سندرم شناختی- توجهی) است که به رنج روانی و هیجانی می انجامد. نظریه فراشناختی بر این اصل استوار است که بر خلاف شباهت های بنیادی در سازوکارهای آسیب شناختی اختلال های روانشناختی مختلف، هر اختلال محتوای خاص خود را در سطوح شناختی و فراشناختی دارد (ولز،۲۰۰۹).

اختلالات روانی زمانی به وجود می آیند، که سبک تفکر و سازگاری فرد بی اختیار به تأکید و  تقویت پاسخ های هیجانی پیش می رود که بیشتر از همه ناشی از تکرار تفکر (نشخوار فکری ونگرانی) است (اسکریج [۴]،۲۰۱۰، به نقل از آهنی،۱۳۹۲).

در این رابطه شوارزوکلور[۵] (۱۹۹۸) بیان می کنند که مردم احساساتشان را به عنوان اطلاعاتی برای ارزیابی ها و قضاوت ها به کار می گیرند، بنایراین ارزیابی های منفی باعث نابسامانی روانی و نداشتن عملکرد صحیح می شود. برطبق نظریه فراشناخت در اختلال روانشناختی، فراشناخت ها مؤلفه های حساسی در پیش بینی و ایجاد علائم روانشناختی هستند (یلماز و  همکاران[۶]،۲۰۱۱، به نقل از آهنی،۱۳۹۲).

دانلود مقاله و پایان نامه

الگوهای باورهای فراشناختی

الگوی سندرم شناختی- توجهی (CAS)

رویکرد فراشناختی بر این باور است، که افراد به این دلیل در دام ناراحتی های هیجانی گرفتار می شوند که فراشناخت های آنها به الگوی خاصی از پاسخ دهی به تجربه های درونی منجر می شود که موجب تداوم هیجان منفی و  تقویت باورهای منفی می شود. این الگو نشانگان شناختی – توجهی (CAS)[7] خوانده می شود که شامل نگرانی، نشخوار فکری، توجه تثبیت شده و راهبرهای خودتنظیمی یا رفتارهای مقابله ای ناسازگارانه است (یلماز و  همکاران[۸]، ۲۰۱۴).

الگوی ولز و پاپاجیورجیو

پاپاجیورجیو[۹] و ولز (۲۰۰۴)، یک الگوی‏ فراشناخت بالینی را در مورد نشخوار ذهنی و افسردگی پیشنهاد کرده‏اند. آن‏ها معتقدند که باورهای فراشناختی مثبت در مورد نشخوار ذهنی منجر به ابقای آن می‏شود. به عبارت‏ دیگر، وقتی نشخوار ذهنی به کار می‏افتد، ابتدا فرد آن را به عنوان یک فرایند کنترل‏ناپذیر و آسیب‏زننده ارزیابی می‏کند. این امر منجر به پیامدهای بین فردی و اجتماعی شده و در نهایت‏ باعث به کار افتادن باورهای فراشناختی منفی در مورد نشخوار ذهنی به افسردگی می‏شود. دستور العمل نشخوار ذهنی در افراد افسرده، باعث افت خلق و حل مسئله در این افراد شده و دستور العمل پرت‏ کردن حواس نیز خلق و حل مسئله آن‏ها را بهبود نمی بخشد. وقتی باورهای نامعقول به سراغ ما می آیند ما دچار پیامد های بد هیجانی می شویم (مانند افسردگی،خشم،اضطراب) و این پیامد هیجانی بد، در ادراک ما اخلال ایجاد می کند و در چنین مواقعی شاهد برخی افکار ثابت، نشخوار ذهنی مستمر و وارسی های مکرر می شویم. با توجه به این مسئله می توانیم بگوییم پیامد های هیجانی منفی در صورت کنترل نشدن بر نظام فکری ما تاثیر گذاشته و باعث ایجاد پیامد های هیجانی بدتر در ما می شوند.سبک های هیجانی متفاوت، موجب می شودکه ما نشخوار ذهنی رابرای پاسخ به اضطراب وافسردگی انتخاب کنیم. ظهور نظریه های شناختی در آسیب شناسی روانی به افزایش علاقه به ویژگی های شناخت و تنظیم آن منجر گردیده است. ولز و ماتئوس نظریه ی کنش اجرایی خود نظم بخش [۱۰] اولین نظری های است که نقش فراشناخت را در سبب شناسی و تداوم اختلالات روانی مفهوم سازی کرده است.  بر اساس نظریه ی کنش اجرایی خودنظم بخش اختلالات روان شناختی وقتی تداوم می یابند که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر درجاماندگی، نگرانی، نشخوارذهنی، پایش تهدید، اجتناب و سرکوبی فکر، اصلاح خودباورهای ناکارآمد را با شکست مواجه می سازد و دسترسی به اطلاعات منفی در مورد خود را افزایش می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت بر اساس این نظریه، اختلال روانی فعالیت یک سندرم کلی شناختی توجهی است که از دانش فراشناختی فرد ناشی می شود و در موقعیت های مشکل زا فعال شده و پردازش می شود (عاشوری، ۱۳۸۸).

پایان نامه

ولز (۲۰۰۹) نخستین بار با ترکیب رویکرد طرحواره و پردازش اطلاعات، الگوی فراشناختی را بر مبنای مدل عملکرد اجرای خود تنظیمی (S-REF)[11]، برای تبیین و درمان اختلالات هیجانی معرفی کرد. ایده اصلی این نظریه باورهای معیوب در مورد شناخت است که فراشناخت را تشکیل می دهند،  چنین باورهایی به ایجاد الگویی از تفکر منجر می شوند که نگرانی، نشخوار فکری ،تثبیت تهدید و افکارغیر قابل کنترل بر آن تسلط دارد (هالجین، ویتبورن،۲۰۰۳؛ ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۰).

نظریه سبک های پاسخ

در نظریه سبک های پاسخ چنین استدلال شده است که سبک پاسخی نشخواری، در مقایسه با سبک پاسخی منحرف کننده حواس، با افزایش در خلق افسرده رابطه دارد. اثر پاسخ های نشخواری بر خلق غمگین و اختلال افسردگی با بهره گرفتن از مقیاس پاسخ های نشخواری هوکسما و مارو[۱۲] (۱۹۹۱) به فراوانی از سوی پژوهشگران مختلف نشان داده شده است (وونگ[۱۳]،۲۰۰۷، به نقل از آهنی،۱۳۹۲).

سبک پاسخی نشخواری، نمی تواند پیش بینی کننده مطمئنی برای طول مدت اختلال افسردگی عمده باشد. به هر حال با توجه به پیشینه قابل توجه پژوهشی، این دیدگاه که نشخوار فکری می تواند پیش بینی کننده مهمی برای علائم افسردگی و اختلال افسردگی باشد، دیدگاه نیرومند تری است (باقری نژاد و همکاران، ۱۳۸۹).

[۱]- rumination

[۲]- threat monitoring

[۳]- Velz

[۴]- Scragg

[۵]- Schwar&color

[۶]- Yilmaz et al

[۷]- cognitive attention syndrome

[۸]- Yilmaz et al

[۹]- Papa Jior Jior

[۱۰]- Self-Regulatory Executive Function Mode

[۱۱]- self-regulatory function model

[۱۲]- Hoksma & Maro

[۱۳]- Wong

رزرو اینترنتی بلیط هواپیما و هتل یا خرید حضوری از آژانس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اما هنوز عده ای معتقدند که بلیط هواپیما را باید به صورت حضوری خرید و دلایلی نیز برای آن می آورند. دلایلی مانند امکان کلاه برداری و یا سخت کار کردن با اینترنت عموما از سوی این افراد مطرح می شود.

 اما کدام مناسب تر است؟ در این مقاله به بررسی خرید اینترنتی و حضوری بلیط هواپیما می پردازیم.

چرا بلیط هواپیما را اینترنتی بخریم؟

رزرو بلیط هواپیما به صورت اینترنتی، بسیار ساده تر از خرید حضوری است. در آن بدون اتلاف وقت در ترافیک و در هر ساعتی از شبانه روز و حتی روزهای تعطیل می توان بلیط تهیه کرد.

 زمانی که به صورت اینترنتی خرید می کنید، به راحتی می توانید قیمت های مختلف سایت ها را تنها در چند دقیقه مقایسه کنید. ساعت پروازی را بدون نیاز به انتظار برای پاسخگویی کانتر آن چک کنید. البته این بدان معنی نیست که نمی توانید از کارشناسان پشتیبانی بگیرید!

در خرید اینترنتی بلیط هواپیما همیشه بخشی به نام کال سنتر و یا پشتیبانی وجود دارد که نقطه قوت آن نسبت به خرید حضوری بلیط از آژانس هاست. چرا که در هر ساعتی از شبانه روز پاسخگوی شما خواهند بود و مانند خرید حضوری بلیط تنها به ساعات خاصی محدود نمی شوند.

در خریدهای اینترنتی پشتیبانی تا انتهای خرید شما صورت می گیرد و افرادی که عموما با هواپیما سفر می کنند، می دانند که زمان کنسلی بلیط در میزان جریمه ای که ایرلاین تعیین می کند بسیار اهمیت دارد. در خرید اینترنتی زمانی که نیاز به کنسلی بلیط نیز دارید، نیازی به طی کردن مسافت تا آژانس و اعلام آن نیست. مسافران به راحتی و تنها در چند دقیقه میتوانند بلیط هواپیما https://www.safarme.com/ را کنسل کنند.

رزرو اینترنتی هتل

یکی از مواردی که جزو مزایای رزرو اینترنتی هتل نسبت به رزرو سنتی از آژانس هاست، مشاهده و مقایسه اتاق های هتل ها در چند دقیقه می باشد. مسافرین می توانند قبل از رزرو هتل به راحتی عکس ها، نظرات سایرین، کیفیت و قیمت هتل ها را مقایسه کنند و سپس اقدام به خرید کنند.

در حالت اینترنتی تعداد هتل هایی که می توانند انتخاب کنند بیشتر از تعداد پیشنهادی آژانس هاست و این مزیت دیگر رزرو هتل به صورت آنلاین است.

در رزرو آنلاین هتل، مانند خرید بلیط کارشناسان پشتیبانی لازم را انجام می دهند و هیچ محدودیت زمانی مانند خرید حضوری وجود ندارد و در هر ساعت از شبانه روز می توان رزرو هتل را انجام داد.

کنسلی هتل نیز با سرعت بیشتری در خرید های اینترنتی صورت می گیرد و نیازی به حضور دوباره در آژانس نیست.

خرید تلفنی بلیط هواپیما و رزرو هتل در کنار رزرو اینترنتی

از آنجایی که ممکن است عده ای در خرید اینترنتی بلیط هواپیما و رزرو هتل، مشکل داشته باشند و به هر دلیلی از جمله نداشتن اینترنت یا توانایی کار با کامپیوتر، تعدد کارها و نداشتن وقت کافی و … سایت سفرمی در کنار فروش اینترنتی بلیط هواپیما و هتل، رزرو تلفنی را اضافه کرده است. علاوه بر این ممکن است برخی از مردم به جای خواندن مشخصات یک اتاق و یا یک پرواز علاقمند به توضیح شنیدن و هم صحبتی با مشاوران باشند و فرصت خرید حضوری از آژانس ها را نداشته باشند. از این رو طرح رزرو تلفنی علاوه بر اینکه مشکلات خرید حضوری از آژانس ها را ندارد تمام ویژگی های یک خرید حضوری را در بر دارد. این طرح هم به صورت 24 ساعته در خدمت مسافران سفرمی قرار می گیرد.

معایب خرید اینترنتی

با توجه به زیاد شدن سایت های اینترنتی فروش بلیط، انتخاب سایتی مناسب و معتبر که قیمت مناسبی ارایه دهد کمی دشوار است.

به همین دلیل گاها خریداران بلیط با کلاهبرداران اینترنتی و یا قیمت های متفاوت سایت سردرگم می شوند. به همین دلیل هنوز عده زیادی خرید اینترنتی بلیط هواپیما را انجام نمی دهند.

نکاتی که باید در هنگام خرید اینترنتی به آن توجه کنید

عموم سایت های معتبر با بیشتر ایرلاین های داخلی و ایرلاین های خارجی فعال در کشور همکار دارند. و قیمت های روی سایت به صورت مستمر به روز رسانی می شود.

سایت های معتبر دارای نماد الکترونیکی هستند.

پاسخگویی سریع به مخازبین خود دارند.

بهترین روش اصلاح ، تیغ یا ماشین اصلاح؟                                                

تراشیدن ریش یکی از مهمترین مسایل آرایشی آقایان به حساب می آید اما اگر می خواهید پوست خوب و چهره ای زیبا داشته باشید، حتی با روشهای گوناگون اصلاح صورت، باید مراقب پوست خود باشید و از آسیب رسانی به آن جلوگیری کنید. انتخاب یک روش مناسب برای اصلاح صورت به  ۳ عامل اصلی از قبیل: هزینه، نوع کارکرد و نتیجه حاصل از آن بستگی دارد. تیغ زدن موها تاثیری بر ضخیم شدن و افزایش رشد موها ندارد، اما موجب می شود موی شما در حال استراحت به فاز فعال برود. پس تفاوتی ندارد که از تیغ استفاده می کنید یا ماشین اصلاح صورت ، مطلبی که اهمیت دارد در نظر گرفتن نوع پوست شما متناسب با با یکی از این دو روش می باشد.

استفاده از تیغ به سال ها قبل برمی گردد و امروزه هم اصلاح صورت با تیغ یکی از کارهای روزمره برای برخی آقایان است و هیچ چیز مانند صورتی صاف و اصلاح شده ، به آن ها اعتماد به نفس شروع یک روز کاری را نمی دهد. شاید تیغ اصلاح قدیمی‌ترین و حتی پرطرفدارترین وسیله‌ی اصلاح صورت باشد اما نمی‌توان گفت بهترین وسیله است.

 

 

هرچند که تیغ ها، اصلاح های کوتاه تر و تیز تری را تحویل می دهند اما مکانیزم برش مو توسط ریش تراش های الکتریکی در طول سال ها دچار تغییرات بزرگی شده است و هم چنان شرکت های تولید کننده ماشین اصلاح برای تکنولوژی های مخصوص در طراحی تیغه رقابتی‌تنگاتنگ دارند. فیلیپس با طراحی اولین ریش‌تراش چرخشی، ابداعی بزرگ برای اصلاح موهای صورت از ته داشت که تا امروز این نوع طراحی با موفقیت ادامه داشته است .

مرتب کردن موهای صورت یک کار همیشگی و وقت گیر برای آقایان است بنابراین همیشه به دنبال راهی آسان تر برای انجام این کار هستند . ماشین های اصلاح راحت و خوش دستند و علاوه بر سرعت کار اصلاح و یک دست شدن آن ، به راحتی خط های دلخواه در صورت را بدون گرانی بابت خراش صورت را برای شما ایجاد می کنند. به همین دلیل مردان بیشتر و بیشتری به دلیل سهولت استفاده و سرعت عمل ، تصمیم به استفاده از آن ها می گیرند.

درست است که اختلاف زیادی بین قیمت یک تیغ اصلاح با  قیمت یک ماشین اصلاح  وجود دارد اما ویژگی های متقاعد کننده خوبی برای خرید دارند . فراموش نکنید که استفاده از ماشین اصلاح هم چند روز در میان و با فاصله باشد تا پوست صورت کمی استراحت کرده و شاداب بماند.

جهت مشاهده لوازم برقی و پیرایش به فروشگاه مراجعه فرمائید

 

 

 

 

نمونه هایی از وب سایت های برتر

    

 نکاتی در مورد متون و اطلاعات وب سایت­های اینترنتی

هنگام قرار دادن متون در وب سایت­های اینترنتی باید به چند نکته توجه کرد تا بتوان جذابیت و سودمندی سایت و مطالب را افزایش داد. این نکات عبارتند از:

اطلاعات باید خلاصه و کوتاه باشد. تقریبأ ۸۰ درصد از کاربران وب وقتی با حجم وسیع اطلاعات مواجه می شوند، به جای مطالعه تنها آنها را اسکن می­کنند. بنابراین، نکات مهم مطالب باید واضح و روشن بیان شود. این درحالی است که اگر بینندگان با حجم وسیع اطلاعات مواجه شوند، در این حجم از اطلاعات غوطه ­ور شده و از مطالعه مطالب خودداری می ­کنند.

 

 

 

نمونه هایی از وب سایت های برتر

در متن باید یک مشکل را مطرح نموده و نشان داد چگونه می­توان آنرا حل کرد. در چندین پاراگراف اول که در صفحه اصلی شما ظاهر می­گردد باید به جزئیات بیشتری از مسأله ­ای که در سرخط خود مطرح شده پرداخت.

تنها زمانی بازدید­کنندگان احساس می­کنند که درک شده­اند که مطمئن شوند که محصول یا خدمات وب سایت می­تواند مشکل آنها را حل نماید. وقتی مشکل مطرح شد سپس می­ توان محصول یا خدمات خود را بعنوان راه حل مشکل معرفی نمایید. با تأکید بر اینکه واقعأ چگونه محصول یا خدمات شما مشکل خواننده را برطرف می­کند این تضمین را خواهید یافت که افزایش فروش خود را شاهد باشید

 وب سایت های برتر

همچنین وب سایت­های اینترنتی باید اعتبار مطالب ارائه شده خود را افزایش داده و اعتماد بازدید­کنندگان را به خود تقویت نمایید. از طریق این فرآیند است که بازدید کنندگان شما اعتماد می­کنند و از خرید از شما احساس آسودگی می­کنند.

 

چندین راه وجود دارد که این کار را به صورت مؤثر انجام داد که دو عدد از سریعترین آنها عبارتند از:

یکی از روش­هایی که وب سایت­های اینترنتی می­توانند اعتبار خود را نشان دهند درج نظرات مشتریان خود در متن پیام فروش می­باشد.

 

روش دیگر این است که می­توان با افزودن یک بخش به متن فروش که اعتبار­نامه­ ها، تجربه و هر اطلاعاتی از عملکرد گذشته وب سایت­ اینترنتی را مختصرا توضیح می­دهد که وب سایت­ چگونه واجد شرایط برای حل مشکل بازدید کنندگان شده­اید و به این روش ­می­توان بر اعتبار وب سایت­ اینترنتی افزود

 

نمونه هایی از وب سایت های برتر

مردم به طور معمول وقتی آنلاین هستند در جستجوی اطلاعات رایگان هستند. اگر نقشه فروش خود را خیلی زود در متن شروع کنید احتمال دارد قبل از اینکه شانسی داشته باشید که دل آنها را بربایید آنها را از ادامه منصرف می­کنید. شما بایستی آنها را به آنچه می­گویید و ارتباط آن به مشکلی با آن مواجه هستند، علاقه ­مند سازید. قبل از اینکه خواننده شما به محصول علاقه ­مند گردد. توجه افراد در حال جستجو را با تغییر قالب و ظاهر متن خود جلب نمایید.

 

تعداد بسیار کمی از بازدیدکنندگان از وب سایت­های اینترنتی، همه کلمات متن فروش را از آغاز تا پایان می­خوانند. اغلب با نگاهی گذرا از متن تنها لغات و عبارات خاصی را می­خوانند. این به این خاطر است که اگر شما نیاز دارید مزایای اصلی خود را برجسته نمایید، امتحان کنید و به ترکیب درستی دست پیدا کنید که نظر مردم را با نگاهی که به آن می اندازد جلب کند. این موارد عبارتند از:

کاربرد خطوط بولد، ایتالیک و برجسته بطوریکه بر کلیدی ترین مزایای پیشنهاد شما تاکید نماید.

تنوع در پاراگراف­ها، بدین منظور که صفحه شبیه ستونی از متون با قالب منسجم نباشد.

 

افزودن سرخط­های فرعی که بر پیام­های اصلی شما تأکید نماید و بازدید­کنندگان شما را مجبور نماید پاراگراف­هایی که به دنبال می­آیند را بخوانند.

 

قرار دادن تکه­ های مهم ولی کوتاه متن یا سرخط­های فرعی در وسط به طوری که آنها از بدنه اصلی متن بیشتر نمایان کند.

نمونه هایی از وب سایت های برتر

 

سایت بدون محتوا هیچ چیزی ندارد. در واقع شاید بهترین راه برگشت سرمایه، بالا بردن کیفیت محتوای سایت است. به عبارت دیگر، راه نهایی برای افزایش ترافیک سایت است.

 

محتوای وب­سایت شامل چیزهایی است که اطلاعاتی را برای بینندگان فراهم می­کنند. زمانی که از محتوای سایت صحبت می شود، افکار افراد بر متن متمرکز می شود، در حالی که محتوای سایت می­تواند عکس، صدا، ویدئو یا فایل باشد. تعداد کلمات زیاد در سایت، کلید واژگان زیادی را برای موتورهای جستجو فراهم می آورد، همچنین تعداد صفحات زیاد باعث افزایش رتبه صفحه اول می­گردد.

 وب سایت های برتر

مثل خیلی از وب سایت­هایی که در سطح شهرها و کشورها وجود دارند و چیدمان محصولات در آنها از نظم و ترتیب برخوردار است، وب سایت­های آنلاین هم باید از چیدمان مناسب برای مطالب و محصولات خود استفاده کنند

چند نمونه از وب سایت های برتر :

مطالب آموزشی افتر افکت

داروهای گیاهی

۵ قانون کپی رایتینگ که اگر رعایت نکنید باید قید مشتری را بزنید!

آموزش شادکامی

الگوی کامل روش هدف دار بازاریابی دیجیتال

 

متخصص ایمپلنت
دفتر کار مشترک

مدیریت شهری

یخ ساز صنعتی

پخش عمده لوازم جانبی موبایل

ذهن آگاهی

ورود به بورس به زبان ساده برای همه

ورود به بورس به زبان ساده برای همه

نتایج نشان میدهد طی 3 سال گذشته بازار و شاخص بورس تهران، با بازدهی 500  درصدی توانسته است از بازار های موازی سبقت گرفته و در صدر جدول بازدهی ها و بالاتر از طلا، دلار، مسکن، ماشین و … قرار بگیرد.

در این مطلب تلاش میکنیم تا شما را با بازار بورس به زبانی ساده آشنا کنیم تا شاید شما هم اگرعلاقه مند باشید در این بازار فعالیت و کسب سود کنید. با ما همراه باشید.

اکثر افرادی که دنبال فعالیت در بورس هستند افرادی با قدرت ریسک پذیری متوسط به بالا و به دنبال به کار گرفتن سرمایه های خود در بازار و کار هستند اما به درستی اطلاع ندارن نقطه شروع  سرمایه گذاری در بورس کجاست؟ نحوه دریافت کد بورسی و ثبت نام در بورس به چه شکل است؟ آموزش بورس چگونه است؟ صندوق سرمایه گذاری و تفاوت آن با سبدگردانی چیست؟ و سوالاتی از این دسته که در این مطلب به آنها پاسخ خواهیم داد.

 

شروع فعالیت در بورس را به افراد زیر پیشنهاد میکنیم:

 

1) به دنبال پیشرفت و کار کردن با سرمایه خود هستند.

2) افرادی که به دنبال سرمایه گذاری و کسب سود در یه چرخه سازنده هستند.

3) افرادی که قدرت ریسک پذیری متوسط و رو به بالا دارند.

 

و به این افراد پیشنهاد میکنیم در بورس سرمایه گذاری نکنند:

1) افرادی که انگیزه کافی برای معامله کردن ندارند.

2) افرادی که نمیتوانند بیشتر از روزی 2 ساعت برای معاملات خود در بورس زمان بگذارند.

3) افرادی که قدرت ریسک پذیری ندارند و به قرار دادن پول هایشان در بانک و سود کم آن راضیند.

اگر جزو دسته اول هستید و تمایل به سرمایه گذری در بورس دارید فرآیند ورود به بازار بورس در دو گام خلاصه میشود:


1) ثبت نام اینترنتی کدبورسی در کارگزاری های بورس ایران :
 کد بورسی و سجام

2) آموزش معامله در بورس و  یادگیری روش های معاملاتی

 

حال به توضیح این دو گام میپردازیم:


صدور کد بورسی

ثبت نام شما در بورس بعد از ارائه مدارک شناسایی شما و ثبت نام اینترنتی (در حدود 5  دقیقه) و بعد از آن احراز هویت شما در دفاتر شعب کارگزاری های بورس ایران (مثل آگاه، مفید و …) و یا در شعب دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد میشود که آدرس این دفاتر در پایان ثبت نام اینترنتی (آنلاین) برای شما ارسال میشود.

بعد از احراز هویت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی آنلاین برای شما پیامک میشود و شما از این لحظه میتوانید فعالیت خود را در بورس شروع کنید.

آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار:

به طور خلاصه در بازار بورس اوراق بهادار همانند هر بازار دیگری یک سمت خریدار وجود دارد و سمت دیگر فروشنده  (عرضه و تقاضا). اما چیزی که شما خرید و فروش میکنید به صورت فیزیکی و قابل لمس نیست و به بیان دیگر شما سهام شرکت ها و کارخانه جات را خرید و فروش میکنید.

 

شما در واقع سهام شرکتی یا کارخانه ای را خریداری میکنید که در حال تولید یا فروش محصولی و یا خدمتی است (مثلاً شرکت ایران خودرو، انواع ماشین های سواری و قطعات آن ها را تولید و به فروش میرساند). حال شما با خریدن سهام شرکت ایران خودرو، در سودی که این شرکت از فروش محصولات خود کسب میکند، شریک خواهید بود.

به این نکته نیز باید توجه داشت که شما به طور مستقیم نمیتوانید سهام شرکت ها را از خود شرکت ها خریداری کنید و طبق قانون باید این کار را از طریق شرکت های کارگزاری دارای مجوز سازمان بورس وزارت اقتصاد انجام دهید. کافی است مقداری جست و جو کنید تا بهترین کارگزاری را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

 

توجه کنید کسب سود در بازار بورس از دو طریق امکان پذیر است:

 

 • سود حاصل از نوسان قیمتی سهم (عنوان مثال سهمی را 200 تومان خریداری میکنید و هفته بعد 220 تومان آن را میفروشید و 10 درصد در عمل سود کرده اید)
 • سود حاصل از هر سهم در مجمع (عملاً در سودی که شرکت در طول یک سال ساخته است شما نیز شریک هستید. که این سود به حساب بانکی شما واریز خواهد شد)

 

 

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

روش های سرمایه گذاری در بورس به دو شکل مستقیم (دریافت کد بورسی) و غیر مستقیم (خرید واحد صندوق های سرمایه گذاری) است.

روش مستقیم برای افرادی پیشنهاد میشود که زمان کافی برای انجام معاملات توسط خودشان را دارند. این افراد با دریافت کد بورسی به عنوان اولین قدم برای خرید سهام و پس از کسب اطلاعات و دانش کافی میتوانند به صورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.

اما روش غیر مستقیم به افرادی پیشنهاد میشود که زمان لازم برای انجام معاملات توسط خودشان را ندارند و تمایل دارند در صندوق ها سرمایه گذاری کنند و در عمل معاملات خود را به شرکت های کارگزاری و صندوق ها تحت نظر آنها بسپارند.

این افراد همچنین میتوانند از خدمات مدیریت سرمایه یا سبدگردانی که توسط کارگزاری های دارای مجوز از سازمان بورس انجام میشود اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند.

هر دو روش قانونی و تحت نظارت سازمان بورس بوده  وپس از احراز هویت افراد سرمایه گذار انجام خواهد شد.

 

آموزش بورس

برای موفقیت در بازار بورس همانند هر کسب و کار دیگری باید دانش و تجربه کافی را داشته باشید. برای یادگیری بورس لازم است تا در روزهای اول مطالعات زیادی در این زمینه داشته باشید. پیشنهاد میکنیم کتاب آموزش بورس در 20 دقیقه را بخوانید.

در کنار آموزش بورس باید از اخبار صنایع مختلف مطلع باشید. همچنین اطلاعیه های شرکت ها در رابطه با فروش و صورت ها مالی با خبر باشید و آنها را دنبال و تحلیل کنید.

به صورت خلاصه آموزش بورس، تحلیل بنیادی سهم (آمار میزان فروش، صورت های مالی و…) به همراه تحلیل تکنیکال نمودار و روند قیمتی سهام هر شرکت در کنار هم به شما این پیام را میدهد که سهام این شرکت ارزنده است یا خیر؟ کدام سهام را بخرید و کدام سهام را بفروشید؟

 

مفاهیمی که باید در بورس با آنها آشنا باشید:

بازارهنگامی که شرایطی برقرار شود که بین فروشنده وخریدار رابطه برقرار شود ومعامله ای انجام گیرد، بازار تشکیل شده است.

بورسنهاد سازمان یافته ای است، که رکن اساسی در بازار محسوب میشود.

بورس کالا یا کامودیتیدراین بورس تعداد زیادی از فروشندگان کالاهای خود را عرضه می کنند که پس از کارشناسی وقیمتگذاری توسط کارشناسان، به خریداران ارائه میشوند. کالاهای پتروشیمی، کشاورزی، فلزات و … در رینگ های معاملاتی مربوط به خودشان در بورس کالا معامله میشوند. در بورس کالا اصولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار میگیرد، مثلا بورس نفت، بورس گندم.

بورس ارزخرید و فروش پولهای خارجی در این نوع بورس صورت می گیرد، البته در ایران این نوع بورس فعال نیست ولی سالهاست که صحبت از فعال شدن این بازار در آینده ای نزدیک انجام میشود.

بورس اوراق بهاداردر ایران به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محلی ثابت تشکیل می شود، بورس اوراق بهادار گفته می شود؛ و دارائی هایی مانند سهام اوراق مشارکت مورد معامله قرار می گیرد.

کارگزاراناین نهاد در حقیقت واسط بین خریداران و فروشندگان به داد و ستد می پردازد و در مقابل این کار درصدی از ارزش ناخالص معامله را به عنوان کارمزد کارگزاری دریافت می کند.

سایت کدالسامانه ی جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار است که درنظارت سازمان بورس واوراق بهاداراست واین سایت برای حمایت از سرمایه گذاران وبا هدف ساماندهی تشکیل شده است.

مشاوران سرمایه گذارینهادهایی هستند که به اشخاص یا نهادهای دیگر، در زمینه ی ارزشگذاری اوراق بهادار، مشاوره می دهند.

 

تحلیل تکنیکال چگونه است و چه کاربردی دارد؟

در تمامی بازارهای بورس، فارکس و … به تحلیل کردن نمودار سهام، ارز، کالا یا … و تحلیل روندهای قیمتی بر اساس چارت و نمودار آن ها، تحلیل تکنیکال گفته میشود. با بررسی تاریخچه و نمودار قیمتی میتوانید الگوهای ثابتی در صعود یا نزول قیمت های هر چیزی پیدا کنید و علم تکنیکال به بررسی دقیق این الگو ها و روند ها میپردازد.

اما بعد از یادگیری مفاهیم اولیه تکنیکال باید به دنبال مفاهیم پیشرفته تکنیکال بروید. مفاهیمی مانند استفاده از از الگوهای RSI، ایچیموکو، میانگین متحرک، MACD، واگرایی ها و … که به شما در سیگنال های خرید و فروش سهام کمک خیلی زیادی میکنند.

تحلیل بنیادی چگونه است و چه کاربردی دارد؟

 • گردآوري داده هاي مربوط به بنیادهاي اقتصادي و عوامل موثر بر چشم انداز صنعت و شرکت
 • بررسی و تفسیر اطلاعات و آگاهی هاي موجود
 • طراحی الگو قیمتی سهم
 • تعیین روابط بین متغیر هاي الگو
 • تعیین اهمیت متغیر هاي الگو
 • تعیین ارزش آینده سهم
 • مقایسه ارزش ذاتی با قیمت جاری

که درباره هر شرکت و سهم آن میتوانید از طریق تحلیل بنیادی پیش بینی کنید که یک سهم ارزنده هست یا خیر؟

 

سامانه کدال چیست و چه کاربردی دارد؟

کدال سامانه ای است که در آن شرکت ها، گزارشات و اطلاعیه های خود را منتشر میکنند. این اطلاعیه ها و گزارشات به صورت دوره ای در سایت کدال قرار میگیرد و برای تحلیل گران بازار بورس یک مرجع رسمی و تایید شده است.

 

 

فرآیند یادگیری بورس چگونه است و به چقدر زمان احتیاج دارد؟

آموزش بورس نقش مهمی در موفقیت شما در بورس دارد. پیشنهاد میکنیم با مطالبی که در وب به صورت رایگان وجود دارد شروع کنید و در ادامه میتوانید در دوره های پیشرفته تر بورسی شرکت کنید. شما بعد از 1 الی 3 ماه (با توجه به زمانی که روزانه صرف آموزش بورس کرده اید)، باید مفاهیم و کلیات را فرا بگیرید و توانایی معامله کردن خواهید داشت.

 

مزایای سرمایه گذاری در بورس:

1- برای سرمایه گذاری در بورس نیاز به سرمایه ی زیادی نیست (حداقل خرید سهام در سیستمهای معاملات آنلاین 102 هزارتومان است)

2-  سرمایه ی شما به راحتی قابل نقد شدن است (به آسانی می توانید سهام خود را بفروشید و کارگزار 2 روز بعد مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب شما واریز می کند)

3-  فرق نمی کند کجای دنیا باشید فقط کافیست با یک کامپیوتر و یا موبایل به اینترنت وصل شوید و معاملاتتان را از طریق پلتفرمهای متنوع انجام دهید.

4- اگر سهام درستی را انتخاب کرده باشید می تواند برای شما منابع مالی خوبی را ایجاد کند و سود خوبی کنید.

حداقل سن برای دریافت کد بورسی و کد آنلاین بورسی چقدر است؟

برای دریافت کد بورسی محدودیت سنی وجود ندارد. و هر فردی که شناسنامه دارد میتواند کد بورسی دریافت کند. اما اگر بخواهید به صورت آنلاین معامله کنید (کد بورسی آنلاین داشته باشید) باید حداقل 18 ساله باشید.

برای ورود به بورس نیاز به مدرک هست؟

خیر در حال حاضر برای ثبت نام در بورس نیازی به مدرکی ندارید.

 

کدام سهام بورس خوب است؟

در بورس سهام خوب و بد نداریم. (ممکن است شرکت خوب و بد داشته باشیم) اما مهم این است در قیمت های مناسب خریداری کنید و در مواقع رشد، با رعایت حد ضرر و حد سود معاملات خود را ببندید.

 

راز موفقیت و سود در بورس چیست؟

راز موفقیت در بورس دانش و آگاهی شما، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، داشتن زمان بندی مناسب برای خرید و فروش سهام، انتخاب سهام مناسب با توجه به ریسک پذیری شما و در نهایت اخبار، اطلاعات و تحلیل های شماست که نتیجه اش پیش بینی شما از قیمت سهام خواهد بود و منجر به موفقیت و یا عدم موفیت شما در این بازار میشود.

 

سود بورس به چه میزان است؟

سود در بورس ثابت نیست! ممکن است روزی 10 درصد سود یا ضرر کنید ولی میتوانید به طور ماهیانه سود خود را محاسبه کنید. به طور میانگین باید دو برابر بانک سود کنید تا ارزش انرژی و زمانی که گذاشته اید را داشته باشد!

 

سجام چیست؟

سجام در حقیقت مرجع اصلی داده ها و محل ذخیره کردن اطلاعات سرمایه گذاران بازار بورس است، در این سایت، اطلاعاتی مانند آدرس محل سکونت، شماره حساب، و شبای بانکی ثبت می شود و در صورت هر نوع تغییر باید ویرایش شود.
کلمه ی سجام مخفف سامانه ی جامع ثبت اطلاعات مشتریان است و بر طبق مصوبه ی اعلام شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، تمام سرمایه گذاران (افرادی که پیش از شهریور 97 کد بورسی دریافت کرده اند) بایستی به این سامانه، مراجعه و تمامی اطلاعات خواسته شده را تکمیل نماید ولی افرادی که تازه وارد بورس می شوند و درخواست کد بورسی و کد معاملاتی دارند، باید در این سامانه نیز ثبت نام کنند (یعنی دو مرحله را یکجا انجام می دهند)
در تازه ترین دستورالعمل از تمامی سرمایه گذاران قدیمی بازار خواسته شده به ثبت اطلاعات در این سامانه اقدام کنند و اگر در زمان معین شده اینکار را انجام ندهند، کد معاملاتی آنها بسته می شود و دیگر اجازه ی انجام معاملات به آنها داده نمی شود. (البته ماه ها از این مصوبه گذشته اما هنوز معاملات بسته نشده اند)

صندوق سرمایه گذاری چیست و چگونه میتوان در آن سرمایه گذاری کرد؟

یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند.
این صندوقها شرایط سرمایه گذاری در بازار مالی را برای افراد تازه وارد وغیرحرفه ای، راحت ومساعدتر می کنند وتنوع این صندوقها متناسب با انتظارات و خواسته های سرمایه گذاران متفاوت است.
صندوقهای سرمایه گذاری مزایای فراوانی را هم برای سرمایه گذار وهم برای بازار سرمایه فراهم می آورد؛ زیرا از یک طرف راهکارهای مناسب برای رشد کمی وکیفی وتشویق سرمایه گذاری غیر مستقیم برای افرادغیرحرفه ای را فراهم می آورند واین امکان و شرایط را پدید می آورند که از طریق تشکیل سبد متنوعی از دارایی های مختلف، که هر یک دارای ویژگی خاص خود هستند، ریسک سرمایه گذاران را کاهش دهد.

این صندوق ها برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در بورس دارند اما زمان و دانش کافی برای این کار را ندارند پیشنهاد میکنیم.

سرمایه گذاری آنلاین در طلا و سکه در بازار بورس

در ابتدای توضیحات باید این طور بیان داشت که در واقع صندوق طلا صندوقی محسوب می شود که دارایی های گرد آوری شده از سرمایه گذاران را تحت عنوان گواهی سپرده طلا و … سرمایه گذاری کرده و در نوع خود دارای ریسک بسیار کم تری نسبت به سکه طلا خواهد بود و از طرف دیگر با مبلغ حداقل 100 هزار تومان می توانید نسبت به خرید اقدام نمایید. سوالات زیر از جمله مواردی است که قصد داریم در ادامه این مقاله به توضیح آن ها بپردازیم. پس همراه با ما باشید.

 • آیا تا به امروز با خود پنداشته اید که به منظور خرید و فروش سکه شاید احتیاجی به رفتن به صرافی ها نداشته باشید و قادر باشید به سادگی در بورس سکه خرید و فروش نمایید؟
  آیا تا به امروز مطلع بودید که صندوق طلا در بورس مورد معمله قرار خواهد گرفت، که با خرید آن می توانید ضمن پوشش ریسک در جهت خرید سکه، از نوسانات بازار هم استفاده نمایید؟
  آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در صورت خریدن دارایی های مثل سکه، مشکلات مربوط به نگهداری آن مثل سرقت و مفقود شدن و موارد دیگر وجود دارد؟

به صورت سنتی سرمایه گذاران و یا حتی عوام بازار این عادت را در خود دارند که در زمان رشد قیمت سکه به صرافی ها رفته و سکه فیزیکی خود را خرید کنند تا در آینده و با توجه به افزایش قیمت سکه آن را به فروش برسانند و کسب سود کنند، ولی در حال حاضر در بازار سرمایه ایران این امکان فراهم آمده است تا سرمایه گذار فقط با دریافت کد بورسی به وسیله بازار سرمایه، سکه و یا مشتقات آن را خریداری نماید.

 

عرضه اولیه سهام در بورس چیست؟

 

عرضه اولیه سهام در بازار بورس همیشه یکی از مواردی بوده که برای سرمایه گذاران تازه وارد جذابیت داشته است. به زبان ساده عرضه اولیه یعنی انتشار اوراق بهادار شرکتی که در بورس به تازگی پذیرش شده است. عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس به این دلیل که در بیشتر مواقع برای سرمایه گذاران سود آور بوده، همیشه طرفداران خاص خودش را دارد.

برای خرید عرضه اولیه نیز باید ابتدا کد بورسی دریافت کنید.

 

جمع بندی و چند توصیه بسیار مهم اگر میخواهید وارد بورس شوید:

در آخر این که اگر تصمیم دارید در بورس موفق باشید و کسب سود کنید حتماً آموزش ببینید، در دوره های آموزشی شرکت کنید و سعی کنید با ایجاد ارتباطات مناسب و دنبال کردن اخبار شرکت ها سود بیشتری در این بازار کسب کنید.

از مشاوره گرفتن از افراد غیر متخصص و غیر قابل اعتماد خودداری کنید و با تکیه بر دانش و اطلاعات خود شروع به معامله در بازار بورس کنید. و حتماً از شرکت های دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری برای خرید و فروش ها مشورت بگیرید (تا زمانی که خودتان تحلیل گر بشوید)

همیشه به یاد داشته باشید که بازار بورس بازاری سود ده برای افراد صبور و بازاری زیان ده برای افراد عجول و هیجانی است.