دانلود پایان نامه درباره کارشناسی ارشد و گروه آموزشی

.
Widget not in any sidebars

از تمامی دوستان عزیزم در خوابگاه و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی شیمی تجزیه،شیمی آلی وشیمی کاربردی سپاسگزارم دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید
نام نویسنده: برهان زادپور
نام استاد/اساتید راهنما: پروفسور طیبه مدرکیان
نام استاد/اساتید مشاور: پروفسور عباس افخمی
دانشکده: شیمی گروه آموزشی: شیمی تجزیه
رشته تحصیلی: شیمی گرایش تحصیلی: شیمی تجزیه مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: 30/7/1391 تاریخ دفاع: 6/7/1392 تعداد صفحات:96
چکیده:
این پروژه در دو بخش کلی خلاصه شده است. در بخش اول نانوذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمر هایی ساخته شده از مونومر مرکاپتو اتیل آمین سنتز شد. نانوذرات سنتز شده به صورت کامل باتکنیک های FT-IR, XRD و TEM مشخصه یابی شد. تاثیر پارامترهایی همچونpH ، مقدار جاذب و زمان تماس برای به دست آمدن شرایط بهینه جذب سطحی بررسی شد. فرایند جذب سطحی یونها از هر دو نقطه نظر تعادلی و سینتیکی به طور کامل مطالعه شد. MAMNPs تمایل بالایی به یون‌های فلزی مورد بررسی نشان داد. در این موردAg(I)> Hg(II)>Pb(II)> Cd(II)، به دلیل اینکه سهم بیشتری از سطح جاذب درگیر می‌باشد. نتایج نشان داد نانو ذرات جدید برای حذف یون های مورد مطالعه مفید و مناسب می باشد، و ظرفیت جذبی بالای این نانوذرات آنهارا گزینه ی مناسبی برای حذف فلزات سنگین از نمونههای آب می سازد.
در قسمت دوم حذف و اندازه گیری اسپکترومتری جذب اتمی شعله یون جیوه از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات اصلاح شده با پلیمر قالب یونی مورد تحقیق قرار گرفت. ابتدا یون جیوه روی نانوذره مگهمایت اصلاح شده جذب سطحی شد .یون‌های جذب سطحی شده سپس با حجم کمی از شوینده واجذب شد و به صورت اسپکترومتری اندازه گیری شد. منحنی کالیبراسیون در گستره ng mL-10/1000-0/20 و برای حجم mL200 خطی بود، معادلهی کالیبراسیون 0091/0 + C4-09/1 A= با ضریب همبستگی 9948/0 به دست آمد. حد تشخیص روش برای یون جیوه ng mL-1 1/4 و فاکتور رقت برای این روش 100 به دست آمد.
واژههای کلیدی: حذف ، نانو ذره مگهمایت، پلیمر قالب یونی، سرب، جیوه، کادمیوم، نقره، سینتیک، اندازه‌گیری، اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله
1-1-مقدمه 3
1-2- ماهیت مغناطیسی نانوذرات 3
1-3- از جمله کاربردهای نانوذرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد 5
1-4- نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن 7