پایان نامه رایگان درمورد فقه امامیه و تکنولوژی

در دنیای امروز که علوم مختلف در حال پیشرفت هستند و انسان دائما با مسائل جدید رو به رو می‌شود بالطبع سؤالات فراوانی ذهن مسلمان را درگیر می‌کند. ظهور مسائل جدید در زندگی مدرن امروز می‌طلبد که فقه ما در بسیاری از شئون زندگی دخالت کرده و پاسخ‌گوی مسائل مستحدثه باشد. بررسی این مطلب که فقه شیعه پویایی لازم را داشته و می‌تواند به مسائل مورد نظر مردم پاسخ دهد مورد توجه است.
اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که می‌بینیم علما و فقیهانی چون صاحب جواهر و امام خمینی نیز به مسأله‌ی زمان و مکان توجه خاصی داشته و عنصر مصلحت را در جایی که با عقل انسان و احکام اسلامی مغایرت نداشته باشد، به عنوان راهکاری برای پاسخ‌ به مسائل فقها قرار داده‌اند و توجه علما به پیشرفت علم و به روز بودن آنها می‌تواند ما را در انجام تکالیف الهی راهنمایی نماید.
Widget not in any sidebars

اگر توجه کافی و وافی به فقه و جایگاه آن شود، می‌توانیم بسیاری از مسائل و شبهات را رفع کرده و بهتر و بیشتر در اعلای اسلام و اعداف عالیه‌ی آن موفق باشیم.
اهداف پژوهش
اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بوده است، عبارتند از:
مقایسه‌ی فقه سنتی و فقه پویا
شناخت فقه پویا از منظر صاحب جواهر
بررسی پویایی فقه از منظر امام خمینی(ره)
تأثیر زمان و مکان و مصلحت در پویایی فقه
بررسی عوامل رکود و پویایی فقه
سؤالات پژوهش
فقه سنتی و فقه پویا چه ویژگی‌ها و چه تفاوتهایی دارند
روش فقهی صاحب جواهر چه ویژگی‌هایی دارد
علت تأکید امام خمینی(ره) بر لزوم پویایی فقه بر مبنای فقه جواهری چه بوده است؟
چه عواملی موجب پویایی فقه امامیه می‌گردد؟
فرضیه‌ها
در فقه پویا توجه به عناصری چون زمان و مکان و عقل و عرف جایگاه ویژه‌ای دارد.
در روش فقهی صاحب جواهر ضمن شناخت دقیق موضوع و حکم به عقل و عرف و مصلحت نیز توجه شایانی شده است.
تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران و پیدایش نیازهای متنوع در دنیای مدرن موجب تأکید امام خمینی بر پویایی فقه مبتنی بر روش‌های سنتی بوده است.
توجه به عقل، عرف، زمان و مکان از مهم‌ترین ویژگی‌های روش فقهی صاحب جواهر و مورد تأکید و تأیید علما بزرگ همچون امام خمینی می‌باشدو عواملی چون حیات مجتهد و توجه به پرورش نیروی متخصص موجب پویایی فقه می باشد.
ساختار تحقیق
این رساله تحت عنوان «بایستگی فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشته شده است. نگارنده با مطالعه‌ی کتب و مقالات مربوطه سعی داشته که فقه امامیه را به عنوان فقهی پویا و بالنده در مواجهه با مشکلات و معضلات زندگی فردی و اجتماعی در همه‌ی اعصار نشانگر پویایی و زنده بودن فقه و حفظ جایگاه آن در بین توده‌ی مردم است.
امروزه با پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی نیاز به علوم اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و این خود مبیّن این حقیقت است که اسلام دینی جهان شمول است و آموزه‌های دینی می‌تواند همه جا همپای علوم پیشرفت داشته باشد و با زندگی مردم عجین گردد.