معرفی نرم افزار و نرم افزار

دانلود پایان نامه

 • 11-9-1 رنگ های خمی…………………………………………………………………………………………………24
  12-9-1 رنگ های آزو……………………………………………………………………………………………………25
  فصل دوم :مبانی نظری شیمی محاسبات و معرفی نرم افزار های محاسباتی شیمی…………26
  1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………27
  2-2 معرفی………………………………………………………………………………………………………………….. 27
  3-2 کاربردهای کلی کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..27
  4-2 عملکرد کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………..28
  5-2 مزایای کامپیوتری……………………………………………………………………………………………………28
  6-2 سه دسته از علم کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..28
  7-2 شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………………………29
  1-7-2 مزایای شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………..30
  8-2 بررسی روش های محاسباتی……………………………………………………………………………………..30
  1-8-2 روشهای مکانیک مولکولی……………………………………………………………………………………..30
  2-8-2 روش های نیمه تجربی………………………………………………………………………………………….31
  9-2 معرفی چند نرم افزار محاسباتی………………………………………………………………………………….31
  1-9-2 نرم افزار هایپرکم ……………………………………………………………………………………………………….31
  2-9-2 معرفی نرم افزار کم آفیس…………………………………………………………………………………….32
  1-2-9-2 کاربرد نرم افزار کم آفیس…………………………………………………………………………………32
  3-9-2 معرفی نرم افزارهای Mopac ……………………………………………………………………………33
  4-9-2 نرم افزار Gaussian 98w ………………………………………………………………………………….33
  5-9-2 معرفی نرم افزار Gaussview ……………………………………………………………………………..34
  10-2 روش های محاسباتی و معرفی نرم افزار های مورد استفاده دراین پروژه …………………………..34
  11-2 مطالعه بر روی مشخصات مولکول در گوسین …………………………………………………………….36
  12-2 آشنایی بیشتر با نرم افزا رw Gaussian 98 ………………………………………………………36

    پایان نامه با موضوع فن آوری اطلاعات و استاندارد سازی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.