معرفی نرم افزار و نرم افزار


Widget not in any sidebars

11-9-1 رنگ های خمی…………………………………………………………………………………………………24
12-9-1 رنگ های آزو……………………………………………………………………………………………………25
فصل دوم :مبانی نظری شیمی محاسبات و معرفی نرم افزار های محاسباتی شیمی…………26
1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………27
2-2 معرفی………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3-2 کاربردهای کلی کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..27
4-2 عملکرد کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………..28
5-2 مزایای کامپیوتری……………………………………………………………………………………………………28
6-2 سه دسته از علم کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..28
7-2 شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………………………29
1-7-2 مزایای شیمی محاسباتی………………………………………………………………………………………..30
8-2 بررسی روش های محاسباتی……………………………………………………………………………………..30
1-8-2 روشهای مکانیک مولکولی……………………………………………………………………………………..30
2-8-2 روش های نیمه تجربی………………………………………………………………………………………….31
9-2 معرفی چند نرم افزار محاسباتی………………………………………………………………………………….31
1-9-2 نرم افزار هایپرکم ……………………………………………………………………………………………………….31
2-9-2 معرفی نرم افزار کم آفیس…………………………………………………………………………………….32
1-2-9-2 کاربرد نرم افزار کم آفیس…………………………………………………………………………………32
3-9-2 معرفی نرم افزارهای Mopac ……………………………………………………………………………33
4-9-2 نرم افزار Gaussian 98w ………………………………………………………………………………….33
5-9-2 معرفی نرم افزار Gaussview ……………………………………………………………………………..34
10-2 روش های محاسباتی و معرفی نرم افزار های مورد استفاده دراین پروژه …………………………..34
11-2 مطالعه بر روی مشخصات مولکول در گوسین …………………………………………………………….36
12-2 آشنایی بیشتر با نرم افزا رw Gaussian 98 ………………………………………………………36