فرآیند ارزیابی عملکرد و آموزش نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

 • 4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
  5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
  1-6.فرضیه های تحقیق
  فرضیه اصلی
  فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد.
  فرضیات فرعی
  1-فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
  2-فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
  3-فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
  4-فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
  5-فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
  1-7.قلمرو تحقیق
  قلمرو موضوعی:
  سنجش تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در حوزه علوم رفتاری
  قلمرو مکانی:
  قلمرو مکانی تحقیق دانشکده شهید رجائی کاشان
  قلمرو زمانی:
  قلمرو زمانی مقطعی از اسفند92 تا شهریور93
  1-8.تعریف واژه های تحقیق
  ارزیابی عملکرد: فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمانها کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی ، موفقیت پایدار سازمانها را فراهم می نماید (آرمسترانگ ، 1385).
  اهداف ارزیابی:به منظور بکارگیری حداکثر بهره وری از طریق شناسایی و سرمایه گذاری روی نقاط قوت کارکنان(رسولی،1392).
  معیار ارزیابی:آگاهی کارکنان از از شرح وظایف محوله و آگاهی از نتایج ارزیابی های قبلی و احتمالی به اطلاع آنها برسد(همان،ص209).
  افراد ارزیاب:کسانی که مسئولیت ارزیابی را به عهده دارند،که در اکثر سازمانها توسط مدیرت یا سرپرست مستقیم کارمند صورت می گیرد.(رسولی،1390)
  انگیزش:شناخت و رفع نیازها،شناخت و قدردانی ازکارکنان، احساس تعلق به کار، حس اهمیت شغل، حساسیت وتعهد فرد به کار(ضابط،67:1389).
  خلاقیت:ارائه و بکارگیری روشهای جدید، گرایش به تغییر، کشف واستفاده استعدادهای فردی، بهبود روش(محمدنژاد،1388).
  رضایت:احساس آرامش،شایسته سالاری،خشنودی کارکنان،عدم ابهام در نقش،وجهه و اعتبار شغل انجام کار(ضابط،67:1389).
  گرایش به آموزش:برنامه ریزی آموزشی،استفاده بهینه ازآموزش، کسب مهارت جدید، شناخت نقاط ضعف و قوت(ضابط،67:1389).

    کشاورزی و نگهداری
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.