فرآیند ارزیابی عملکرد و آموزش نیروی انسانی


Widget not in any sidebars

4-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
5-آیا فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟
1-6.فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
فرآیند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد.
فرضیات فرعی
1-فرآیند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
2-فرآیند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
3-فرآیند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیردارد.
4-فرآیند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
5-فرآیند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.
1-7.قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
سنجش تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در حوزه علوم رفتاری
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق دانشکده شهید رجائی کاشان
قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی مقطعی از اسفند92 تا شهریور93
1-8.تعریف واژه های تحقیق
ارزیابی عملکرد: فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمانها کار می کنند و با توسعه قابلیت های فردی و گروهی ، موفقیت پایدار سازمانها را فراهم می نماید (آرمسترانگ ، 1385).
اهداف ارزیابی:به منظور بکارگیری حداکثر بهره وری از طریق شناسایی و سرمایه گذاری روی نقاط قوت کارکنان(رسولی،1392).
معیار ارزیابی:آگاهی کارکنان از از شرح وظایف محوله و آگاهی از نتایج ارزیابی های قبلی و احتمالی به اطلاع آنها برسد(همان،ص209).
افراد ارزیاب:کسانی که مسئولیت ارزیابی را به عهده دارند،که در اکثر سازمانها توسط مدیرت یا سرپرست مستقیم کارمند صورت می گیرد.(رسولی،1390)
انگیزش:شناخت و رفع نیازها،شناخت و قدردانی ازکارکنان، احساس تعلق به کار، حس اهمیت شغل، حساسیت وتعهد فرد به کار(ضابط،67:1389).
خلاقیت:ارائه و بکارگیری روشهای جدید، گرایش به تغییر، کشف واستفاده استعدادهای فردی، بهبود روش(محمدنژاد،1388).
رضایت:احساس آرامش،شایسته سالاری،خشنودی کارکنان،عدم ابهام در نقش،وجهه و اعتبار شغل انجام کار(ضابط،67:1389).
گرایش به آموزش:برنامه ریزی آموزشی،استفاده بهینه ازآموزش، کسب مهارت جدید، شناخت نقاط ضعف و قوت(ضابط،67:1389).

Share this post

Post navigation

You might be interested in...