پایان نامه با موضوع تحلیل رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک


Widget not in any sidebars

جدول شماره 3. نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی اراک………………………………………………………….35
جدول شماره 4.نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی تفرش ………………………………………………………..35
جدول شماره 5 . تفاوت بین هوای پاک و آلوده بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا (PSI)………….40
جدول شماره 6 میانگین سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت ………………………………………………………………46
جدول شماره 7.. توزیع درصدی سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………………..46
جدول شماره 8.توزیع درصدی سن ازدواج پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………..48
جدول شماره 9. تحصیلات پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت…………………………………………….. 49
جدول شماره 10و 11. وضعیت فعالیت پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت………………………….5
جدول شماره 12. وضعیت درآمد پاسخگویان به تفکیک شهر محل سکونت……………………………………………….52
جدول شماره 13. وضعیت استعمال دخانیات در میان همسر پاسخگویان…………………………………………………….52 جدول شماره 14. وضعیت سابقه بیماری مزمن در پاسخگویان….. ……………………………………………………………….53
جدول شماره 15. وضعیت سقط جنین ( ارادی ، غیر ارادی )……………………………………………………………………….54
جدول شماره 16. رابطه سابقه سقط جنین در 5 سال گذشته (1389-1393) و مواجهه با آلاینده های هوا (محل سکونت)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
جدول شماره 17. بررسی رابطه نسبت فامیلی و سقط جنین……………………………………………………………………….57
جدول شماره 18. رابطه فامیلی سقط و سقط جنین…………………………………………………………………………………….57
جدول شماره 19. رابطه سابقه بیماری مزمن و سقط جنین ……………………………………………………………………..58
جدول شماره 20. تحلیل رگرسیون لجستیک احتمال سقط جنین توسط متغیرهای مستقل……………………59
جدول شماره 21 . رابطه مرده زایی و محل سکونت………………………………………………………………………………………60
جدول شماره 22 . رابطه مرده زایی و سابقه بیماری مزمن……………………………………………………………………………61
جدول شماره 23. رابطه مرده زایی و سابقه فامیلی مرده زایی………………………………………………………………………61
فـــــهرست نمـــــودارها
عنوان نمــــودارها شماره صفحـــــه
نمودار شماره 1. سهم هر آلاینده در آلودگی هوای شهر در طی پنج سال گذشته………………………………………..11
نمودار شماره 2 . روزهای ناسالم در پنج سال گذشته(89-93)در اراک ……………………………………………………40
نمودار شماره 3. سن پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………….48
نمودارشماره4. سن ازدواج پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….49
نمودار شماره 5. تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………50

Share this post

Post navigation

You might be interested in...