دانلود پایان نامه بورس اوراق بهادار و بازده بدون ریسک

1-5-1- فرضیه اصلی :
Widget not in any sidebars

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد
1-5-2- فرضیه فرعی :
1-5-2-1- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2-2- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .
1-6- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
این پژوهش شرکت هایی که سهام آنها در طی سال های 1388 الی 1392 مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه 1393 شروع و در آذر ماه سال 1393 به پایان رسیده است .
1-7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
گرایش های احساسی سرمایه گذاران :
در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI) استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )2005( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (1996) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایشهای احساسی سرمایه گذاران مرتبط می باشد.
بنابراین گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش با استفاده از این رابطه قابل محاسبه می باشد.
Rit = رتبه بازده ماهانه سهام شرکت i در ماه t
Riv = رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت i در ماهt ، برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده شد .
R r = میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت های پرتفوی
R v = میانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکت های پرتفوی
بازده سهام :
این تحقیق عبارتست از اختلاف ( Rpt – Rft ) بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک و برابر است با اختلاف میان بازده پرتفوی های مرتب شده بر اساس هر یک از معیارهای اندازه شرکت، قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بدون ریسک .بر اساس مدل Rpt)) در این تحقیق بازده پرتفوی سه عاملی فاما و فرنچ) 1993) بصورت ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد .
NP = تعداد شرکت های تشکیل دهنده پرتفوی
Rit = بازده ماهانه شرکت i در ماه t
بازده شامل تغییر در اصل سرمایه (قیمت سهام) وسود نقدی می باشد که با استفاده از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
که در آن :
Pit = قیمت سهام شرکت i در انتهای ماه t
Pit-1 = قیمت سهام شرکت i در انتهای ماه t
Pni = ارزش اسمی سهام شرکت i