دانلود مقاله مقایسه نتایج و مدیریت انرژی

دانلود پایان نامه

 • ……………………………………………
  جدول 2-2: مقایسه بین ساختار کنترلی پیشنهادی با ساختارهای متداول…………………………………………………………
  جدول 2-3 : مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش کنترلی متداول……………………………………………………………….
  جدول4-2: قواعد کنترلی برای سیستم مدیریت انرژی………………………………………………………………………………………..
  جدول4-1: قواعد کنترلی برای سیستم مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………
  جدول5-1: پارامترهای ماشین DC ………………………………………………………………………………………………………………..
  جدول5-2: مشخصه های پارامترهای دینامیکی خودروی برقی…………………………………………………………………………….
  جدول 5-3: ماتریس قواعد فازی. ………………………………………………………………………………………………………………..
  فهرست شکل ها صفحه
  1-1: ساختار خودروهای هیبرید الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………..
  شکل2-1: خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری مورد مطالعه در ……………………………………………………………………………….
  شکل2-2: خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری/فرا خازن مورد مطالعه ………………………………………………………………………
  شکل2-3: منحنی غیر خطی فازی……………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-4: خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری/فرا خازن شبیه سازی شده……………………………………………………………………
  شکل2-5: سرعت واقعی و تخمینی……………………………………………………………………………………………………………………..
  شکل2-6: منحنی توان برای خودروی هیبرید ت سوختی/باطری/فرا خازن…………………………………………………………………..
  شکل2-7: ساختار مورد مطالعه در……………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-8: ساختار مبدل قدرت پیشنهاد شده در…………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-9: توان مبادله شده بین پیل سوختی و فراخازن……………………………………………………………………………………………
  شکل2-10: توان مبادله شده بین پیل سوختی و باطری……………………………………………………………………………………………
  شکل2-11: ساختار مورد مطالعه در…………………………………………………………………………………………………………………….
  شکل2-12: ساختار پیشنهادی در…………………………………………………………………………………………………………………………
  شکل2-13: ساختار کنترل تبادل انرژی موازی پیشنهادی………………………………………………………………………………………….
  شکل2-14: نتایج شبیه سازی مرجع…………………………………………………………………………………………………………………….

    دانلود پایان نامه با موضوع استاندارد و محرومیت
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.