دانلود مقاله مقایسه نتایج و مدیریت انرژی


Widget not in any sidebars

……………………………………………
جدول 2-2: مقایسه بین ساختار کنترلی پیشنهادی با ساختارهای متداول…………………………………………………………
جدول 2-3 : مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش کنترلی متداول……………………………………………………………….
جدول4-2: قواعد کنترلی برای سیستم مدیریت انرژی………………………………………………………………………………………..
جدول4-1: قواعد کنترلی برای سیستم مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………
جدول5-1: پارامترهای ماشین DC ………………………………………………………………………………………………………………..
جدول5-2: مشخصه های پارامترهای دینامیکی خودروی برقی…………………………………………………………………………….
جدول 5-3: ماتریس قواعد فازی. ………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها صفحه
1-1: ساختار خودروهای هیبرید الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-1: خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری مورد مطالعه در ……………………………………………………………………………….
شکل2-2: خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری/فرا خازن مورد مطالعه ………………………………………………………………………
شکل2-3: منحنی غیر خطی فازی……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-4: خودروی هیبرید پیل سوختی/باطری/فرا خازن شبیه سازی شده……………………………………………………………………
شکل2-5: سرعت واقعی و تخمینی……………………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-6: منحنی توان برای خودروی هیبرید ت سوختی/باطری/فرا خازن…………………………………………………………………..
شکل2-7: ساختار مورد مطالعه در……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-8: ساختار مبدل قدرت پیشنهاد شده در…………………………………………………………………………………………………….
شکل2-9: توان مبادله شده بین پیل سوختی و فراخازن……………………………………………………………………………………………
شکل2-10: توان مبادله شده بین پیل سوختی و باطری……………………………………………………………………………………………
شکل2-11: ساختار مورد مطالعه در…………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-12: ساختار پیشنهادی در…………………………………………………………………………………………………………………………
شکل2-13: ساختار کنترل تبادل انرژی موازی پیشنهادی………………………………………………………………………………………….
شکل2-14: نتایج شبیه سازی مرجع…………………………………………………………………………………………………………………….