تحقیق رایگان درباره مقایسه نتایج و مطالعه موردی

دکتر داورخلیلـی ، دانشیـار بخش مهندسی آب (استاد مشاور)……………………………………………
دکتر تورج هنــر، دانشیار بخش مهندسی آب (استاد مشاور)………………………………………………
Widget not in any sidebars

شهریور1389
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب انسیه باقری (860638) دانشجوی رشته ی مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی دانشکده ی کشاورزی اظهارمی کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهارمی کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام ونام خانوادگی :انسیه باقری
تاریخ و امضا: 10/7/1389

سپاسگذاری
سپاس خداوندی را که همه ی وجود از آن اوست. الهی! تنها با ستایش تو، زبان به مدح و ثنایت باز می کنم و می دانم که تو از روی لطف توفیق این کار خوب را عطایم کرده ای. الهی! باور دارم که وقتی پای گذشت و مهربانی در کار باشد، تو مهربان ترین بخشندگانی و در جایگاه بزرگی و کبریا، سرآمد قدرت هایی. معبود من! چه اندوه های فراوانی بودند که بر من آسانشان ساختی، چه بسیار غصه هایی که از من زدودی، چه گسترده لغزش هایم که از آنها چشم پوشیدی، چه رحمت بیکرانی که مرا در آن غوطه ور نمودی و چه حلقه های گرفتاری که دست و پایم را بسته بودند و تو آنها را باز کردی. الهی! بنده نادانت را ببخش و با همان فضل و احسان همیشگی ات او را دریاب که تو بخشنده ای و کریم. اکنون که این رساله به پایان رسیده است خود را وام دار لطف بیکران اساتید گرانقدرم جناب دکتر سیف الله امین، دکتر فخرالدین افضلی، دکتر داور خلیلی و دکتر تورج هنر می دانم و صمیمانه ترین مراتب سپاس خود را تقدیم ایشان می نمایم که در طول این پژوهش مرا از رهنمودهای ارزشمندنشان بهرمند ساختند. همچنین، از تمامی کسانی که به نحوی در طی این چند سال به من کمک نمودند تقدیر و تشکر می‌نمایم.

چکیده
کاربرد مدل WEPP برای تخمین سیلاب، فرسایش و رسوب
مطالعه موردی: حوزه آبخیز مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز و زیر حوزه خسرو شیرین از حوزه آبخیز سد ملاصدرا، استان فارس و مقایسه نتایج آن با نتایج مدلهای ANSWERS و MPSIAC
توسط
انسیه باقری
فرسایش یک تهدید جدی برای منابع آب و خاک بشمار می رود. روش های متنوعی برای برآورد فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز در دنیا ارائه شده اند که به کمک آن ها می توان مقادیر رسوب دهی و فرسایش حوزه ها را مشخص کرد. در این پژوهش ابتدا مقادیر سیلاب، فرسایش و رسوب توسط مدل WEPP برای حوزه مطالعاتی غرب دانشکده کشاورزی شیراز به وسعت 62/3 هکتار تخمین زده شد و سپس مدل WEPP برای حوزه خسروشیرین از زیر حوزه های معرف حوزه آبخیز سد ملاصدرا به وسعت 6392 هکتار نیز اجرا شد. و در نهایت نتایج بدست آمده از مدل WEPP با نتایج دو مدل ANSWERS و MPSIAC مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر سیلاب، فرسایش و رسوب تخمین زده شده توسط مدل WEPP با مقادیر مشاهده شده و مقادیر تخمین زده شده توسط مدل ANSWERS همبستگی خوبی داشته و مقدار R2 بین 9/0 تا 98/0 می باشد. و آزمون آماری F-test نشان داد که اختلاف بین مقادیر تخمین زده شده توسط مدل WEPP و مقادیر مشاهده شده و همچنین مقادیر تخمین زده شده توسط مدل ANSWERS معنی دار نیست. اما در مقایسه نتایج مدل WEPP با نتایج مدل MPSIAC مشاهده شد که میزان رسوب برآورده توسط مدل MPSIAC حدود 8/5 تن در هکتار در سال بوده که با میزان اندازه گیری شده در ایستگاه رسوب سنجی (معادل 85/9 تن در هکتار در سال) اختلاف فاحشی دارد. در صورتی که مدل WEPP مقدار رسوب را معادل 5/10 تن در هکتار در سال تخمین زد که با مقدار رسوب اندازه گیری شده در ایستگاه رسوب سنجی تقریباً نزدیک است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 2