دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعاریف مولفه های بازاریابی رابطه مند و تعریف مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

 • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
  3-1 اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………………8
  4-1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
  1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
  2-4-1 اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
  5-1 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….10
  6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………..10
  1-6-1 تعریف مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….10
  2-6-1 تعریف عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….12
  3-6-1 تعریف مفهومی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………….12
  4-6-1 تعریف عملیاتی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………….13
  5-6-1تعاریف مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………13
  6-6-1 تعریف مفهومی بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………..15
  7-6-1 تعریف عملیاتی بازاریابی هدفمند………………………………………………………………………………………………………..15
  8-6-1 تعاریف مولفه های بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………..16
  9-6-1مشتری های بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………17
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
  مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………20
  1-1-2 مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………20
  2-1-2 نظریه های مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………………………24
  3-1-2 مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………29
  4-1-2 نظریه های مدیرت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….33
  5-1-2 بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………………………….37
  6-1-2 نظریه های بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………41
  پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..43

    پایان نامه یادگیری سازمانی و استفاده از دانش
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.