پایان نامه تحصیل در دانشگاه و همبستگی پیرسون

جدول شماره (4-12) آنالیز واریانس بین رشته تحصیلی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان……………….53
Widget not in any sidebars

جدول شماره (4-13) مقایسه میانگین میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک وضعیت شغلی آنان……….54
جدول شماره (4-14) آزمون T مستقل بین وضعیت شغلی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان……………54
جدول 5-1 شدت همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………………………….61
فهرست نمودارها :
نمودار 4-1 توزیع فراوانی دانشجویان برحسب جنسیت………………………………………………………………………34
نمودار 4-2 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی برحسب جنسیت………………………………………………………..35
نمودار 4-3 توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک سن………………………………………………………………………..35
نمودار 4- 4 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی به تفکیک سن………………………………………………………….36
نمودار 4- 5 توزیع فراوان دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی………………………………………………………….37
نمودار 4-6 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی…………………………….38
نمودار 4-7 توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت شغلی …………………………………………………………39
نمودار 4-8 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک وضعیت شغلی……………………………39
نمودار 4-9 توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک درآمد ماهانه…………………………………………………………..40
نمودار 4-10 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک متوسط درآمد ماهانه………………….41
نمودار 4-11 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان……………………………………………………………..42
نمودار 4-12 نمودار هیستوگرام میزان رضایت سیاسی دانشجویان……………………………………………………….42
نمودار 4-13 توزیع فراوانی میزان اعتماد سیاسی دانشجویان………………………………………………………………..43
پیوست ها:
پرسش نامه :………………………………………………………………………………………………………………………………71
چکیده :
رضایت عمومی یک پدیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح، بررسی علل، کیفیت و شکل گیری آن می باشد. برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یک نظام سیاسی کارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن کاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر که دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی کشور ایران صاحب تاثیر بوده است، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ایرانی نزدیک خواهد نمود اهمیت و ضرورت تحقیق را می توان اهمیت رابطه بهینه بین حکومت و مردم و فقدان کار تئوریک در این زمینه عنوان کرد، روش تحقیق پیماشی و ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده از طیف لیکرت ( پنج گزینه ای) می ب. جامعه آماری تحقیق نیز کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال تحصیلی 94- 93 می باشند که براساس فرمول کوکران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. آزمون های آماری جهت هزینه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری پرسشنامه، ابتدا کد گذاری شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود در پرسشنامه ها، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS پردازش شده و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و T مستقل آمار توصیفی و آمار استنباطی نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مذکور نشان دهنده این امر هست که میانگین رضایت و اعتماد سیاسی در حد نزدیک به گزینه ” متوسط” قرار دارد که انتظار می رود باید بیشتر از این باشد. علت اصلی در این باره را می توان به وضعیت اقتصادی نسبت داد. میزان رضایت از وضعیت اقتصادی نیز در حد گزینه ” کم” می باشد که وضعیت نامناسب اقتصادی موجود در کشور را نشان می دهد. رابطه معنادار بین فرضیه های تحقیق اثبات گردید و فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند . درنتیجه مسئولین نظام سیاسی باید برای وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد جامعه اهمیت بیشتری قائل شوند و هر چه سریعتر تدابیری را اتخاذ نمایند
کلمات کلیدی : رضایت سیاسی ، رضایت مندی، رضایت اقتصادی ، اعتماد سیاسی، نظام سیاسی