دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و از دیدگاه بارنت


Widget not in any sidebars

………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 12
1-8-1-5 تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 12
1-8-1-6 دانش مشتری………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 13
1-8-1-7سازماندهی………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 13
1-8-2 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 14
1-8-1-1 استراتژی CRM……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..14
1-8-1-2 روابط تجاری محور………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 14
1-8-1-3 کانالهای ارتباطی……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 14
1-8-1-4 فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 14
1-8-1-5 تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………… 14
1-8-1-6 دانش مشتری…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 15
1-8-1-7سازماندهی…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 15

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-1 سیستم ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1-1 سیستم ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت……………………………………………… …………………………………… 24
2-2-1-2 اهداف سیستم ارتباط با مشتری از دیدگاه یول……………………………….. …………………………………… 25
2-2-1-3 اهداف سیستم ارتباط با مشتری از دیدگاه سویفت……………………… …………………………………… 26
2-2-1-4 اهداف سیستم ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریت و راجرز…………………………………. 27
2-2-1-5 اهداف سیستم ارتباط با مشتری……………………………………………………………………….. …………………………………… 28
2-2-1-6 قابلیت های سیستم ارتباط با مشتری………………………………………………………….. …………………………………… 29