دانلود پایان نامه درمورد توزیع جنسیت آزمودنی ها و بهزیستی روان شناختی


Widget not in any sidebars

جدول 10 -4 :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………48
جدول 11 -4 : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)
و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….49
جدول 12 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..49
جدول 13- 4 : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….50
جدول 14 -4 : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….51
جدول 15 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………51
جدول 16- 4 : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..52
جدول 17 -4 : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..53
جدول 18 -4 : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………53
جدول 19- 4 : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..54
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1- 4 : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….41
نمودار 2- 4 : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….42
نمودار3- 4 : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها …………………………………………….43
نمودار4- 4 : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………..44

فصل اول :
طرح تحقیق
1-1- مقدمه :