دانلود پایان نامه ارشد درمورد موقعیت و مقایسه


Widget not in any sidebars

4-7 ضرایب ویریال بیضیوار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
4-7-1 عبارتهای تحلیلی دو پارامتری برای ضرایب ویریال بیضیوار سخت ………………………………………………………………………..46
4-7-2 عبارتهای تحلیلی برای ضرایب ویریال بر حسب نسبت طول به عرض مولکول بیضیوار ………………………………………..49
فصل پنجم: معادله حالت بیضیوار سخت
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
5-2 اهمیت ضرایب ویریال در معادله حالت …………………………………………………………………………………………………………………………….59
5-3 بهینهسازی معادله حالت بیضیوار سخت …………………………………………………………………………………………………………………………64
فصل ششم: نتیجهگیری
6-1 نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
6-2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
فهرست نگارهها
عنوان صفحه
نگارهی 1-1 نمایشی از (الف) بلور مایع و (ب) جامد بلوری ………………………………………………………………………………………………………3
نگارهی 1-2 نمایشی از فازهای بلور مایع …………………………………………………………………………………………………………………………………..4
نگارهی 1-3 نمونه فازهای اسمکتیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………5
نگارهی 1-4 کاربردهایی از بلور مایع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
نگارهی 1-5 ساعت دیجیتالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
نگارهی 4-1 مقایسه بین فاصلههای تماس مدلهای HGO و HER …………………………………………………………………………………..35
نگارههای 4-2 بیضیوار و صفحهی کمکی در موقعیت ……………………………………………………………………………………………………..38
نگارهی 4-3 بیضیوار دوار و حجم گسترش یافته …………………………………………………………………………………………………………………..40
نگارهی 4-4 نمودار تغییرات ضریب ششم ویریال برحسب پارامترهای شکلی برای مولکولهای بیضیوار سخت …………………48
نگارهی 4-5 نمودار تغییرات ضریب هفتم ویریال بر حسب پارامترهای شکلی برای مولکولهای بیضیوار سخت ………………..49
نگارهی 4-6 ضریب چهارم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض ………………………………………………………………….50
نگارهی4-7 ضریب پنجم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض …………………………………………………………………….51
نگارهی 4-8 ضریب ششم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض …………………………………………………………………..51