موقعیت جغرافیایی و جغرافیای طبیعی

مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
Widget not in any sidebars

عنوان:
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان
نام نویسنده: خدیجه محبی
نام استاد راهنما: دکتر اشرف ترکیان
نام استاد مشاور: دکتر علیاصغر سپاهی گرو
دانشکده: علوم پایه گروه آموزشی: زمینشناسی
رشته تحصیلی: زمینشناسی گرایش تحصیلی: پترولوژی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال:22/03/1391 تاریخ دفاع: 13/12/1392 تعداد صفحات: 101
چکیده:
توده نفوذی گابروئی کوه پریشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیه بالا واقع است و بر مبنای تقسیمبندی ساختاری ایران، بخشی از زون سنندج-سیرجان میباشد. براساس مشاهدات صحرایی توده گابروئی مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمایی در توده گرانیتوئیدی جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگنگاری، توده از سنگهای هورنبلندپیروکسنگابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرودیوریت، دیوریت وکوارتزدیوریت تشکیل شده است. مطالعات ژئوشیمیائی نشان میدهد که ماگمای سازنده این توده متاآلومین و دارای ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم متوسط است. روند نمودارهای تغییرات عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی، پیوستگی شیمیایی و خویشاوندی نمونهها را تایید میکند. همبستگی منفی بین تغییرات SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفریقی را تایید مینماید. نمودارهای متمایز کننده محیطهای تکتونیکی، حاکی از وابسته بودن ماگماتیسم توده به کمان آتشفشانی و حاشیه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش میباشد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE و غنی شدگی از LILE مانند Pb و Th تهی شدگی از عناصر Ti، Zr، Nb وTa میتواند به دلیل آلایش پوستهای و وابستگی توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالی قابل توجهی در Eu مشاهده نمیشود، تبلور همزمان کلینوپیروکسن، آمفیبول و پلاژیوکلاز و مشارکت پلاژیوکلاز در تشکیل ماگمای والد، سبب این رخداد شده است. روندهای خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر، بیانگر نقش تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل ماگمای والد توده گابرویی میباشد. مقادیر YbN نرمالیزه شده نسبت به گوشته اولیه، کمتر از 10 احتمالا بیانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقی مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بیشتر از 06/1 در نمونهها، گارنت لرزولیت را به عنوان منشاء ماگمای والد معرفی میکند. با توجه به نمودارهای پتروژنز و دادههای ژئوشیمی، ماگمای والد این توده را میتوان گارنت اسپینل لرزولیت با ذوب بخشی حدوداً 10 تا 16 درصد در نظر گرفت که فرایندهای اختلاط ماگمایی، آلایش پوستهای، تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل آن نقش داشتهاند.
واژههای کلیدی: کوهپریشان، توده نفوذی گابروئی، کمان آتشفشانی، زون سنندج-سیرجان.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- هدف از انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-4- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی …………………………………………………………………………………………………….. 3
1-5- جغرافیای طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-6- پیشینه مطالعات زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-7- زمین شناسی عمومی پهنه سنندج – سیرجان و منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. 6
1-7-1- زون سنندج – سیرجان …………………………………………………………………………………………………………………………. 7