دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فردوسی


Widget not in any sidebars

استاد داور: دکتر عباس کرمالدین
استادیار گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عباس کرم الدین
استادیار گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر گروه: دکتر محمود فغفور مغربی
استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد سپاس‌گزاری
بدین وسیله نویسنده مراتب امتنان و سپاس خویش را از همه استادان فاضل و بزرگوار که تاکنون افتخار شاگردی در محضر مبارکشان را داشته است و از خرمن واسعه علم و معرفتشان خوشه برگرفته است، اظهار مینماید. نویسنده بر خود لازم میداند از زحمات و تلاش‌های صادقانه استاد راهنمای محترم جناب آقای « دکتر فرزاد شهابیان » که کمکهای ارزندهای جهت انتخاب موضوع، گردآوری و تنظیم مطالب نمودند و با رهنمودهای خویش نویسنده را در تهیه و تدوین این پژوهش یاری دادند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماید. تحلیل تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات
دارای بازشو و سختکننده
چکیده
در فرآیند جوشکاری بعد از مرحلهی سرد شدن جسم، به علت توزیع ناهمسان دما، تنشهایی در آن باقی میماند که تنش‌های پسماند نامیده میشود. برای به دست آوردن این تنشها باید تاریخچه دمایی جسم در طی فرآیند جوشکاری در دسترس باشد. برای این منظور ابتدا یک تحلیل حرارتی صورت میگیرد تا تاریخچه دمایی جسم به دست آید. با داشتن تاریخچه دمایی و انجام تحلیل مکانیکی، تنشها و تغییرشکل‎های پسماند به دست میآید.
در این پژوهش، با استفاده از روش اجزای محدود ناخطی در نرمافزار ANSYS، تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش برای صفحات دارای بازشو و سختکننده انجام‌گرفته و تنشهای پسماند به دست آمده است. نتایج حاصل نشان میدهد که در اثر وجود بازشو و سختکننده در صفحات، مقدار تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری ممکن است به میزان 30 درصد تغییر یابد. بررسی اثر فاصله سختکننده از محور جوش نشان میدهد که با افزایش این فاصله تا 6 برابر ضخامت صفحه، تنشهای پسماند کاهش مییابد و از این فاصله به بعد، سختکننده تأثیر چندانی در کاهش تنش‌های پسماند ندارد. با توجه به نتایج حاصل مشاهده میشود که با انتخاب سخت‌کننده با مساحت سطح مقطع یکسان ولی با ضخامت بیشتر تا حدود 20 درصد از مقدار تنشهای پسماند کاسته میشود. بررسی تنشهای پسماند در صفحات دارای بازشو و سختکننده با ابعاد مختلف نشان میدهد که نسبت ابعاد صفحات تأثیری در مقدار و محل بیشینه تنشهای پسماند ندارد.
واژههای کلیدی: تنشهای پسماند جوشکاری، تحلیل حرارتی، تحلیل مکانیکی، صفحات، بازشو، سخت‌کننده. فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه 1
1-1 پیشگفتار 1
1-2 مبانی جوشکاری 3
1-2-1 تعریف جوش 3
1-2-2 انواع اتصالات جوشی 3
1-2-3 انواع جوش 4
1-2-4 جوش شیاری 5
1-3 جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکشدار 6