تحقیق رایگان با موضوع استراتژی و مدیریت و مدیریت راهبردی


Widget not in any sidebars

1-5-1- اهداف علمی پژوهش…………………………………………………………………….7
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………..8
1-6- پرسشهای پژوهش……………………………………………………………………………………..8
1-7- تبیین فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………9
1-8- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………………………….10
1-9- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..10
1-10- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………..10
1-11- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………11
1-12- روش و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات………………………………………………………..11
1-13- روش تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………..11
1-14- تعریف مفاهیم، واژهها اختصاصی و متغیرهای پژوهش………………………………………….12
1-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………13
1-16- ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………16
2-2-1- هزینه و سود…………………………………………………………………………………….16
2-2-2- مدیریت راهبردی هزینه و مدیریت سنتی هزینه………………………………………………17
2-2-3- مدیریت استراتژی و مدیریت هزینه استراتژیک……………………………………………..19
2-2-2- هزینهیابی هدف…………………………………………………………………………………..20
2-2-3- هزینهیابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………. 22
2-2-4- هزینهیابی کایزن…………………………………………………………………………………24
2-2-5- هزینهیابی چرخه عمر…………………………………………………………………………..26
2-2-6- مهندسی ارزش…………………………………………………………………………………..27
2-3- مفهوم عملکرد مالی……………………………………………………………………………………28