دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک

حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب مصطفی حسین زاده شیخعلی کلایه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ 1393/09/25 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل با کسب نمره …18.. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نام و نام خانوادگی: مصطفی حسین زاده شیخعلی کلایه تاریخ و امضاء:
فهرست
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .. 3
1ـ1ـ کلیات .. 4
1ـ1ـبیان مسأله .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع … .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………..12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16
2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران……………………………………………………………………..28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی……………………………………………..30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………..31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..33
2-3-1- قرآن کریم …………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-قانون………………………………………………………………………………………………………………34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………….37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………….38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..38
3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک……………………………………………….40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک…………………………………………………………………….43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی…………………………..43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………………….44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه……………………………………………………..47
3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی………………………………………47
3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد……………………………………………………….50
3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها…………………………………………………….59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات………………………………………………………………………….62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک……………………………………………..64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………….65
4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک………………………………………………….65
4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………..66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک……………………………………………………………….68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه…………………………………………….68
4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی …69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی ..72
4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات …75
4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور ..76
4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81
4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی .81
4-3-2- حمایت از داده ها .83
4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………85
4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لکترونیکی………………………………………………………………..86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لکترونیکی اثبات دعوی……………………………..88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه……………………………………………………………..88
4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لکترونیکی……………………………………………………………………………………..88
4-4-3- نظریه معادل های کارکردی………………………………………………………………………………..91
4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته……………………………………………………………………………………92
4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن………………………………………………………………….94
4-5-1-مفهوم امضای ا‌لکترونیکی…………………………………………………………………………………….94
4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی…………………………………………………………………………………..95
4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده………………………………………………………….96
4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» …97
4-5-5- عملیات خردسازی……………………………………………………………………………………………98
4-5-6- مراجع گواهی ..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی 101
4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت 102
4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102
4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی…………………………………………………………………..104
نتیجه گیری 107
من
ابع 108
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………. 110

105

چکیده :
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.
فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.
فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و …و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *