منابع و ماخذ تحقیق : بیع بین المللی

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث 27
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع 28
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع 28
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها 28
بند اول:قصد باطنی و ظاهری 29
بند دوم :اعلام اراده 30
گفتار دوم:اهلیّت طرفین 31
بند اول:تعریف اهلیّت 31
بند دوم:اقسام اهلیّت 31
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد 32
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله 33
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد 33
بند دوم:اثبات جهت 34
مبحث دوم:آثار عقد بیع 34
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین 35
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن 35
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) 36
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل 36
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف 37
گفتار سوم:تسلیم مبیع 37
بند اول: منافع مبیع 38
بند دوم :توابع مبیع 39
گفتار چهارم:تأدیه ثمن 39
بند اول:خیار تفلیس 40
بند دوم:خیار تأخیر ثمن 41
گفتار پنجم:ضمان دَرَک 41
مبحث سوم:احکام عقد بیع 42
بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن 44
فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب 44
مبحث اول:تعریف توافق و تراضی 44
گفتار اول:توافق دو اراده 45
بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی 45
بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی 46
گفتار دوم:شرایط صحت تراضی 46
بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی 46
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی 47
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه 47
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون 48
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه 48
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب 50
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب 50
بند اول:قصد التزام در موجب 50
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد 52
بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. 55
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد 56
گفتار دوم:ایجاب عام 56
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام 57
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام 58
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام 60
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب 61
مبحث اول:آثار ایجاب 62
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون 62
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است 62
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است 63
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران 64
بند اول:ایجاب ساده 66
الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است 67
ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل 67
بند دوم:ایجاب همراه با التزام 68
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب 69
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون 70
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا 70
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 71
گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران 74
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا 75
بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) 75
فصل سوم: زوال ایجاب 77

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب 77
گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است 78
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران 78
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب 78
گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول 78
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن 81
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول 81
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه 81
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول 83
گفتار اول:خصوصیّات قبول 83
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید 83
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد 84
الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران 85
ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب 89
بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول 93
الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون 93
ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه 95
گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟ 97
بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون 99
بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران 101
فصل دوم:آثار و احکام قبول 101
مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد 101
گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل 102
بند اول:زمان وقوع عقد 102
بند دوم:مکان وقوع عقد 102
گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی 103
بند اول:زمان وقوع عقد 103
بند دوم:مکان وقوع عقد 103
مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف 104
مبحث سوم:احکام ومبانی قبول 104
نتیجه گیری 106
فهرست منابع 108
منابع فارسی: 108
منابع عربی: 110
مجلّات: 112
سایر منابع: 112
چکیده
عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

مقدّمه
خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.
شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.
بتدریج و با پیشرفت جوامع بشری،کشورها دریافتند که بطور کلی خودکفا نیستند تا بتوانند در داخل سرزمین خود هرآنچه را که نیاز دارند فراهم آورند.امروزه دیگر کلیّه کشورهای جهان دارای روابط و مبادلات تجاری با یکدیگر هستند؛ همین امر حقوقدانان کشورها را برآن داشته تا برای بهتر برقرار نمودن روابط اقتصادی، قوانین یکنواخت و متحد الشکلی را وضع نمایند و از آنجا که هر عمل حقوقی چه داخلی و چه در سطح بین المللی یک ارتباط دو جانبه است، ابتدا می بایست میل به انجام آن عمل حقوقی از جانب یکی به سوی دیگری ابرازو پیشنهاد گردد. به عنوان مثال: در عقد بیع ممکن است بایع پیشنهاد فروش مال خود را به دیگری بدهد که در اصطلاح حقوقی به این پیشنهاد “ایجاب” گویند و چنانچه این پیشنهاد از جانب خریدار پذیرفته شود، به آن “قبول” گویند و اینجاست که بحث از ایجاب و قبول، شرایط و احکام مربوط به آنها مطرح می گردد.
بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاکم است که بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاکنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک هر دو مشخص و اینکه هر کدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقو
ق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.
روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.
تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.
این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.
بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.
و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

بخش اوّل :کلیّات
در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه
از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *