ایقاع

…………………………………………….. 60
گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………….. 62
بند الف : اشتباه ……………………………………………………………………………………………… 62
بند الف 1 : مفهوم اشتباه ………………………………………………………………………………….. 63
بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود ………………………………………………… 63
بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع ……………………………………………………………. 64
بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ………………………………………………………….. 65
بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع ……………………………………………………….. 66
بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است ……………………………………………………… 67
عنوان صفحه
بند ب: اجبار و اکراه ………………………………………………………………………………………. 68
بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم …………………………… 68
بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ………………………………………………………………… 71
بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع …………………………………………………………………………… 72
بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع …………………………………………………………………………… 73
مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ……………………………………………………………………………… 75
گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن …………………………………………………………………… 75
بند الف: اهلیت تمتع ………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………… 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع……………………………………………………………. 78
بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع ………………………………………………………………………….. 79
بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………….. 79
بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر……………………………………………………………………. 81
بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع………………………………………………………………. 82
بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر………………………………………………………………………………. 82
بند الف3/2 : صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………. 82
عنوان صفحه
بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع ……………………………………………………………………………. 83
بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن………………………………………………………………………… 84
بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………….. 85
بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع ……………………………………………………………………………. 86
بند ج 1 : مفهوم رشد…………………………………………………………………………………………….. 86
بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی ……………………………………………………………………….. 87
مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………… 90
گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………….. 92
گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………. 93
بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است………………………………………………………………. 95
بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است………………………………………………………………. 96
گفتار سوم : قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………… 97
بند الف – مبنای حقوقی شرط…………………………………………………………………………………. 97
بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………….. 98
بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………..98
گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع……………………………………………………………………… 99
گفتار پنجم : قابل تملک بودن …………………………………………………………………………………. 99
عنوان صفحه
مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………….. 101
گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت……………………………………………………… 101
گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………… 102
گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع………………………………………………………………….. 108
بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع……………………………………………………………………… 108
بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع……………………………………………………………………. 108
بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ………………………………………………………………………… 109
بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………. 109
بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………… 110
فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع ……………… 111


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………… 112
گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد……………………………………………………………………. 113
بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………. 113
بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………… 114
بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………….. 114
گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا……………………………………………………………………. 115
بند الف : ایقاع فضولی ………………………………………………………………………………………… 115
عنوان صفحه
بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………. 117
مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت………………………………………… 118
گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………. 119
بند الف: ایقاعات مجنون……………………………………………………………………………………….. 119
بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………….. 120
گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد……………………………….. 120
بند الف: ایقاعات صغیر ممیز…………………………………………………………………………………. 121
بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………….. 124
بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………….. 125
مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………. 126
گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………… 127
گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع………………………………………………………….. 128
گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………. 130
گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ……………………………………. 131
گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………….131
مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع……………………………………….. 132
مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین…………………………………………… 133
عنوان صفحه
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *