منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی

2-1- ماهیت مسئولیت قهری
14
بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن
15
گفتار اول- مسئولیت شغلی
15
1– تعریف خطای شغلی
15
2–ماهیت خطا شغلی
15
3- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی
16
گفتار دوم- مسئولیت پزشک
17
1- تاریخچه مسئولیت پزشک
18
1-1- تمدنهای ابتدایی
18
1-2- بابل، یونان و روم باستان
19
1-3- ایران باستان
19
1-4- دوران اسلامی
20
گفتار سوم-انواع مسئولیت پزشک
21
1- مسؤولیت اخلاقی
21
2- مسؤولیت حقوقی
22
2-1- مسؤولیت انتظامی یا شغلی
22
2-2- مسؤولیت کیفری
22
2-3- مسئولیت مدنی پزشک
23
فصل دوم : ماهیت مسئولیت مدنی پزشک
بخش اول- مسئولیت قهری و قراردادی
26
گفتار اول- فواید عملی تمیز مسئولیت قهری و قراردادی
26
1- از حیث دادگاه صلاحیت دار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

27
2- از حیث قانون حاکم
27
3- از حیث مطالبه
28
ب
ب
گفتار دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک
28
۱- نظریه مسئولیت قهری و دلایل پیروان آن
28
۲- نظریه مسئولیت قراردادی و دلایل پیروان آن
29
3- نظریه برگزیده
30
گفتار سوم- ماهیت تعهد پزشک
32
1- دیدگاه قائلین تعهد به نتیجه
32
2- دیدگاه قائلین تعهد به وسیله
33

3- نظریه برگزیده
34
3-1- استثنائات وارده بر تعهد به وسیله
35
بخش دوم- شرایط مسئولیت قراردادی پزشک
37
گفتار اول- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی پزشک
37
1- وجود قرارداد
37
2- صحیح بودن قرارداد
40
3- وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد باشد
40
گفتار دوم- ماهیت حقوقی قرارداد درمان
41
1- نظریه اجاره بودن قرارداد درمان
41
2- نظریه جعاله بودن قرارداد درمان
43
3- نظریه وکالت بودن قرارداد درمان
43
4- نظریه عقد نامعین
45
گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان
46
1- لازم یا جایز بودن قرارداد درمان
46
2- ﻣﻌﻮض یا غیر معوض بودن قرارداد درمان
48
3- رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ تشریفاتی بودن قرارداد درمان
49
4- ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪی بودن قرارداد درمان
50
گفتارچهارم- انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری
51
ج
ج
بخش سوم- اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک
52
گفتار اول- شرط عدم مسئولیت
52
گفتار دوم- شرط برائت
55
1-مفهوم برائت
55
2-ماهیت برائت
55
3-قلمرو شرط برائت
56
4-مبنای برائت و اعتبار آن
57
4-1- نظریه اعتبار شرط برائت
58
4-2- نظریه عدم اعتبار شرط برائت
58
4-3- نظریه برگزیده
59
5-آثار برائت
60
گفتار سوم- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
61
1-مفهوم بیمه مسئولیت پزشک
61
2- ماهیت بیمه مسئولیت پزشک
62
3-موضوع بیمه مسؤولیت پزشک
62
4-تفاوت بیمه مسئولیت پزشک با شرط عدم مسئولیت
63
فصل سوم: مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد
بخش اول- مبانی فقهی مسئولیت قراردادی
67
گفتار اول-قواعد فقهی
67
1- قاعده لا ضرر
68
2- قاعده اتلاف
73
3- قاعده تسبیب
78
3-1-شباهت و تفاوت اتلاف و تسبیب
80
3-2-اجتماع مباشر و سبب

81
گفتار دوم-جمع بین قاعده احسان و مسئولیت پزشک
82
د
د
بخش دوم- ضمان طبیب در فقه امامیه
84
گفتار اول- نظریه های مختلف فقهی درزمینه مسئولیت پزشکی
84
1-طبیب جاهل
85
2- طبیب متخصص و ماهر
86
2-1-دیدگاه غیر مشهور در مورد طبیب حاذق
86
2-1-1-ادله غیر مشهور بر عدم ضمان طبیب حاذق
88
2-2-نظر مشهورفقهای امامیه در مورد طبیب حاذق
89
گفتار دوم- مبنای برگزیده شده در فقه
91
1-نقد و ارزیابى ادله مشهور
91
2-مبنای استنتاج شده از نظریات فقهای امامیه
97
بخش سوم-مبنای نظری مسئولیت مدنی پزشک
98
گفتار اول-تبیین تقصیر قراردادی و ضوابط احراز آن
99
1-ماهیت و اوصاف تقصیر قراردادی
98
2-ضوابط احراز تقصیر قراردادی
101
گفتار دوم- بررسی مبانی موجود در‌ مسئولیت مدنی پزشک
102
1-نظریه تقصیر
103
2-نظریه خطر
105
3-بررسی نظریه ها
106
4-مبنای حقوقی مسئولیت پزشک در فرض تحقق معالجه در قالب قرارداد با بیمار
108
گفتارسوم-مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
111
نتیجه گیری
114
پیشنهاد ها
118
منابع و ماخذ
119
ه
ه
چکیده انگلیسی
127
مقدمه
شرح و بیان مسئله ی پژوهشی
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات  ناشی از آثاری است که بر هر یک از مسائل فوق الذکر مترتب است.
پیشینه و تاریخچه ی تحقیق
مبنا و هدف مسئولیت مدنی در طول زمان برحسب شرایط مختلف اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جوامع متغییر بوده است . به طوری که در زمان واحد،به دلیل شرایط متفاوت و نوع نگرش ،مبنا ،هدف و نوع و گستره قواعد مسئولیت مدنی و به طور کلی نحوه ساماندهی ضرر از کشوری به کشور دیگر فرق می کند .حقوقدانان کشور ما در مباحث مسئولیت مدنی بیشترین مطالب خود را در زمینه ضمان قهری قرارداده و مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را به صورت فرعی مطرع ساخته اند. چنان که در مبحث تعهدات به هنگام بحث از آثار تعهد و به دنبال قواعد عمومی ،از خسارت عدم اجرای تعهد سخنی چند به میان آورده اند. به عنوان مثال دکتر سید مرتضی قاسم زاده ،۱۳۷۸،در کتاب مبانی مسئولیت مدنی ،ضمن طرح و بیان تعریف تقصیر در نظام فقهی و حقوقی ایران و ضرورت توجه به مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر و با توجه به تحلیل نظریات برگزیده شده در نظام حقوق کشورهای دیگر مثل مصر ،فرانسه ،روم به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، به این نتیجه رسیده است که اصل تقصیر (نظریه تقصیر )به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی است. یا دکتر حمید بهرامی احمدی در کتاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی) ،۱۳۹۰،تنها به تحلیل و بررسی مبانی مسئولیت خارج از قرارداد پرداخته است.در حالی که به دلیل منشاء قراردادی مسئولیت قراردادی و تفاوت آن از مسئولیت غیرقراردادی از حیث تعریف تقصیر

Share this post

Post navigation

You might be interested in...