پایان نامه رشته حقوق درباره : روایات تفسیری

……………………………………..20
2-4- معناشناسی حدود……………………………………………………………………………………………………………21
2-4-1- معناشناسی لغوی حدود……………………………………………………………………………………………..21
2-4-2- معناشناسی اصطلاحی حدود……………………………………………………………………………………..21
2-4-2-1- معناشناسی فقهی حدود ……………………………………………………………………………………….21
2-4-2-2- معناشناسی حقوقی حدود……………………………………………………………………………………..22
فصل سوم: جایگاه و ارزش توبه در اسلام
3-1- توبه در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-1- وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-2- دعوت به توبه………………………………………………………………………………………………………………25

3-1-3- فوریت توبه………………………………………………………………………………………………………………….27
3-2- توبه در روایات………………………………………………………………………………………………………………….28
3-2-1- توبه پیشوایان دینی و دیگران…………………………………………………………………………………….28
3-3- آثار توبه……………………………………………………………………………………………………………………………33
3-3-1- آثار ثبوتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….33
3-3-1-1- بازیابی شخصیت…………………………………………………………………………………………………….33
3-3-1-2- محبوب خدا شدن…………………………………………………………………………………………………34
3-3-1-3- بخشش گناهان………………………………………………………………………………………………………34
3-3-1-4- تبدیل سیئات به حسنات……………………………………………………………………………………….35
3-3-1-5- رستگاری ابدی……………………………………………………………………………………………………….35
3-3-1- 6- آسایش ابدی………………………………………………………………………………………………………….35
3-3-1-7- بهره گیری از دعای فرشتگان…………………………………………………………………………………36
3-3-1-8- افزایش روزی………………………………………………………………………………………………………….36
3-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….37
3-3-2- 1- سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………37
3-3-2- 2- قبول شهادت تائب………………………………………………………………………………………………..39
3-3-2-3- سبب عفو توسط امام……………………………………………………………………………………………..40
فصل چهارم: فروعات توبه
4- 1- مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………43
4- 2- شرایط توبه……………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2-1- بررسی شرایط درونی توبه…………………………………………………………………………………………..47
4-2-1-1- پشیمانی و اراده بر ترک گناه ……………………………………………………………………………….48
4-2-1-2- عزم بر عدم بازگشت……………………………………………………………………………………………….48
4-2-1-3- توانایی بر انجام گناه سابق……………………………………………………………………………………..49
4-2-1- 4- وجوب استغفار………………………………………………………………………………………………………51
4-2-1-5- توبه افراد مشرف به موت……………………………………………………………………………………….52
4-2-2- بررسی شرایط بیرونی توبه………………………………………………………………………………………….52
4-2-2-1- ادای حقوق الهی…………………………………………………………………………………………………….52
4-2-2-2- تأدیه حقوق مردم………………………………………………………………………………………………….53
4-2-2-3- انجام عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….54
4-2-3- دو شرط اساسی پذیرش توبه از دیدگاه قرآن…………………………………………………………..56
4-2-3-1- ارتکاب جاهلانه جرم……………………………………………………………………………………………..56
4-2-3-2- زود توبه کردن………………………………………………………………………………………………………..59
4-3- طریق توبه در گناهان………………………………………………………………………………………………………61
4-3-1- طریق توبه در حقوق الناس………………………………………………………………………………………..61
4-3-1-1- حق بر مال………………………………………………………………………………………………………………62
4-3-1-2- حق بر بدن……………………………………………………………………………………………………………..62
4-1-1-3- حق معنوی……………………………………………………………………………………………………………..62
4-3-2- طریق توبه در حقوق الله……………………………………………………………………………………………..63
4-4- رابطه توبه با ایمان و عمل صالح……………………………………………………………………………………..63
4-4-1- مصادیق عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….63
4-4-1-1- عمل صالح در قرآن کریم……………………………………………………………………………………….63
4-4-1-2- عمل صالح در روایات تفسیری……………………………………………………………………………….65
4-4-2- رابطه عمل صالح با ایمان……………………………………………………………………………………………65
4-4-3-رابطه توبه با عمل صالح……………………………………………………………………………………………….67
4-5- اخلاص در توبه………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل پنجم: پذیرش توبه و اثرگذاری آن در اسقاط حدود


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-1- پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………………..73
5-1-1- پذیرش توبه در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………..76

5-1-2- پذیرش توبه در روایات………………………………………………………………………………………………..78
5-1-3- پذیرش توبه از نظر اجماع…………………………………………………………………………………………..85
5-1-4- پذیرش توبه از نظر عقل……………………………………………………………………………………………..85
5-2- نوع پذیرش توبه………………………………………………………………………………………………………………86
5-3- زمان پذیرش توبه …………………………………………………………………………………………………………..94
5-3-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………..94
5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری………………………………………………………………………………………….. 94
5-3-1-2- توبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *