منبع مقاله درمورد پایگاه اقتصادی-خرید پایان نامه کامل

سپاسگزاری

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای دکتر قدسی به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند و همچنین، جناب آقای دکتر افشار کهن به عنوان استاد مشاور،کمال تشکر را دارم .
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.

دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان
نام نویسنده: رضا میآبادی
نام استاد/اساتید راهنما: دکتر علی محمد قدسی
نام استاد/اساتید مشاور: دکتر محمد جواد افشارکهن
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: علوم اجتماعی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش تحصیلی: جامعهشناسی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: تاریخ دفاع: تعداد صفحات: 108

چکیده:
پژوهش حاضر، پیرامون مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه رانندگان جوان شهر همدان میباشد از طریق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونهگیری غیر احتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند. داده های این تحقیق به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید. در چارچوب نظری تحقیق از نظریات بازدارندگی، شناختی، کارکردگرایی و کنترل اجتماعی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمونهای همبستگی، رگرسیون چند متغیره و با بهره گرفتن از نرمافزار spss انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل شده متغیرهای مستقل پژوهش همگی بر روی سطح بازدارندگی از قوانین موثر بوده و حدود 63 درصد از تغییرات آن را تبیین میکنند. . همچنین، نتایج نشان میدهد که سطح بازدارندگی از قوانین در بین زنان بیشتر از مردان است.
کلید وازهها: سطح بازدارندگی، قوانین راهنمایی و رانندگی، همدان.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه 1
1-2) بیان مسآله 3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4) اهداف و سوالات تحقیق 10
1- 4- 1) اهداف تحقیق 10
1-4- 2) سوالات تحقیق 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 16
2-2) تعاریف و مفاهیم 17
2-3) پیشینه مطالعاتی تحقیق 20
2-3-1) مطالعات داخلی 20
2-3-2) مطالعات خارجی 21
2-4) مبانی نظری تحقیق 24
2-4-1) نظریههای روانشناختی 24
2-4-1-1) در رویکرد رفتاری 24
2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی 25
2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین) 25
2-4-2) نظریههای جامعهشناختی 26
2-4-2-1) نظریه بازدارندگی 26
2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص 26
2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام 27
2-4-2-2) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی 27
2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی 27
2-4-2-2-2) مرتون و فرصتهای مشروع افتراقی 30
2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصتهای نامشروع افتراقی 31
2-4-2-2-4) کوهن و ناکامی منزلتی 31
2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی 32
2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد 32
2-4-2-4) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33
2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی 33
2-5) چارچوب نظری 35
2-6) مدل پیشنهادی پژوهش 36
2-7) فرضیات تحقیق 37
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 42
3-2) روش انجام تحقیق 42
3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43
3-4) جامعه آماری 43
3-5) واحد تحلیل 43
3-6) حجم نمونه 43
3-7) روش نمونهگیری 43
3-8) روش گردآوری داده ها 44
3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44
3-9-1) متغیر وابسته 44
3-9-1- 1)تعریف مفهومی بازدارندگی 44
3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته 45
3-9-2) متغیرهای مستقل 46
3-9-2- 1) تعریف مفهومی و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی 46
3-9-2- 2) تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی 46
3-9-2- 3) تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی 47
3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین 47
3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول 48
3-9-3) متغیرهای واسطهای 49
3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازاتهای رسمی 49
3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی 49
3-9-3-3) تعریف مفهومی و عملیاتی کنترلهای اجتماعی 50
3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول 51

3-10) اعتبار و پایایی 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 56
4-2) توصیف متغیرهای زمینهای تحقیق 56
4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 56
4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن 57
4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه 57
4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 58
4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58
4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال 59
4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه 59
4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 60
4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی 61
4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین رانندگان جوان 61
4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی 62
4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین 63
4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترلهای اجتماعی در بین رانندگان جوان 63
4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی 64
4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی 65
4- 3) تحلیل استنباطی 65
4-3- 1) تحلیلهای دو متغیره 65
4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 65
4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی 66
4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی از قوانین 66
4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین 67
4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68
4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 69
4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69
4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی 70
4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی 70
4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت 70
4-3-3) آزمون فرضیات 71
4-3-3-1) فرضیه اول 71
4-3-3-2) فرضیه دوم 73
4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی 73
4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 74
4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 75
4-3-3-3) فرضیه سوم 76
4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی 76
4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی قوانین 77
4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 78
4-3-3-4) فرضیه چهارم 79
4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان 79
4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین 80
4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین 81
4-3-3-5) فرضیه پنجم 81
4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازاتهای رسمی 82
4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین 82
4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازاتهای رسمی و سطح بازدارندگی قوانین 83
4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه 93
5-2) خلاصه یافتهها 93
5-3) بحث و نتیجه گیری 97
5-4) محدودیتهای پژوهش 99
5-5) پیشنهادهای پژوهش 100
منابع فارسی 105

فهرست جداول
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیر سطح بازدارندگی 45
جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل 48
جدول 3-3) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط 51
جدول 3-4) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق 53
جدول 4- 1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 57
جدول 4- 2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان 57
جدول 4- 3) توزیع فراوانی و درصد سابقه داشتن گواهینامه 57
جدول 4- 4) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان 58
جدول 4- 5) توزیع فراوانی و درصد وضعیت سواد پاسخگویان 58
جدول 4- 6) توزیع فراوانی و درصد وضعیت اشتغال پاسخگویان 59
جدول 4- 7) توزیع فراوانی و درصد وضعیت درآمد و هزینه پاسخگویان 59
جدول 4- 8) توزیع فراوانی و درصد سطح بازدارندگی قوانین در بین رانندگان جوان 60
جدول 4- 9) توزیع فراوانی و درصد سطح بازدارندگی قوانین در بین رانندگان جوان به تفکیک خاص و عام 60
جدول 4- 10) فراوانی و درصد سطح ناکامی منزلتی در بین جوان 61
جدول 4- 11) فراوانی و درصد سطح فشار ساختاری- اجتماعی در بین رانندگان جوان 62
جدول 4- 12) فراوانی و درصد سطح وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی در بین رانندگان جوان 62
جدول 4- 13) فراوانی و درصد سطح آگاهی از قوانین در بین رانندگان جوان 63
جدول 4- 14) فراوانی و درصد سطح کنترلهای اجتماعی در بین رانندگان جوان 64
جدول 4- 15) فراوانی و درصد سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی در بین رانندگان جوان 64
جدول 4- 16) فراوانی و درصد سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی 65
جدول 4-17) رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 65
جدول 4-18) رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی 66
جدول 4- 19) رابطه فشارهای ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازاتهای رسمی با بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 67
جدول 4- 20) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد با بازدارندگی قوانین 67
جدول 4- 21) رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین با بازدارندگی از قوانین 68
جدول 4- 22) رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی 69
جدول 4- 23) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69
جدول 4- 24) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی 70
جدول 4- 25) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی 70
جدول 4-27) تفاوت بین سطح بازدارندگی قوانین زنان و مردان 71
جدول 4-28) خلاصه مدل 72
جدول 4-29) ضریب رگرسیونی 72
جدول 4-30) خلاصه مدل 73
جدول 4-31) ضریب رگرسیونی 73
جدول 4-32) خلاصه مدل 74
جدول 4-33) ضریب رگرسیونی 75
جدول 4-34) خلاصه مدل 75
جدول 4-35) ضریب رگرسیونی 75
جدول 4-36) خلاصه مدل 76
جدول 4-37) ضریب رگرسیونی 76
جدول 4-38) خلاصه مدل 77
جدول 4-39) ضریب رگرسیونی 77
جدول 4-40) خلاصه مدل 78
جدول 4-41) ضریب رگرسیونی 78
جدول 4-42) خلاصه مدل 79
جدول 4-43) ضریب رگرسیونی 79
جدول 4-44) خلاصه مدل 80
جدول 4-45) ضریب رگرسیونی 80
جدول 4-46) خلاصه مدل 81
جدول 4-47) ضریب رگرسیونی 81
جدول 4-48) خلاصه مدل 82
جدول 4-49) ضریب رگرسیونی 82
جدول 4-50) خلاصه مدل 83
جدول 4-51) ضریب رگرسیونی 83
جدول 4-52) خلاصه مدل 84
جدول 4-53) ضریب رگرسیونی 84
جدول 4-54) میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته 88
جدول 4-55) خلاصه مدل تاثیر متغیرهای مستقل بر سطح بازدارندگی از قوانین 89

فهرست اشکال
شکل 2-1) مدل پیشنهادی پژوهش
شکل 4-1) نمودار علی عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمههای زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا میگیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد میکنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه میشود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم میکند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعهای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آنها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آنها سبب بینظمی، پیدایش مسائل و بحرانهای اجتماعی میگردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار میکند.
آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانونگریزی یا حتی قانونگریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجیهای صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرشها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح میشوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی میتواند این مسئله را در فهرست مهمترین اولویتهای مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایعترین حوادثى است که سالانه میلیونها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست میدهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

1-2) بیان مسآله
رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیانکننده میزان تبعیت یا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *