منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، هزینه خانوار، خانوار شهری، قیمت مسکن

داشته است. نمودار ۸: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (نگارنده) یکی از مولفه‌های مهم در تولید مسکن، ارائه حق انتخاب در زمینه‌های مختلف از جمله قیمت‌های مختلف و سطوح گوناگون می‌باشد (Bredenoord & Verkoren, 2010). بازاری که…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، هزینه خانوار، نرخ رشد، مناطق شهری

خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) سال کل سرمایهگذاری ساختمانهای شروع شده ساختمانهای نیمهتمام ساختمانهای تکمیل شده ۱۳۷۹ ۲۸۷۸۲ ۸۵۰۵ ۱۴۱۵۸ ۶۱۲۰ ۱۳۸۰ ۳۷۲۹۳ ۱۱۳۴۲ ۱۸۸۱۰ ۷۱۴۱ ۱۳۸۱ ۵۲۶۰۴ ۱۶۲۸۳ ۲۶۸۰۶ ۹۵۱۶ ۱۳۸۲ ۵۹۸۸۶ ۱۶۰۸۴ ۳۱۴۴۵ ۱۲۳۵۸…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مناطق شهری، مناطق روستایی، قیمت مسکن، بخش خصوصی

کشور شهری روستایی ۱۳۷۵ ملکی ۷۳.۴ ۶۶.۷ ۸۳.۵ استیجاری ۱۵.۴ ۲۰.۹ ۵.۴ سایر ۱۱.۹ ۱۲.۴ ۱۱.۱ ۱۳۸۵ ملکی ۶۷.۹ ۶۲.۲ ۸۲ استیجاری ۲۲.۹ ۲۹ ۷.۹ سایر ۹.۱ ۸.۸ ۱۰ ۱۳۹۰ ملکی ۶۲.۷ ۵۶.۶ ۷۹.۳ استیجاری ۲۶.۶ ۳۳.۲ ۸.۹ سایر ۱۰.۷…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع خانوار شهری، هزینه خانوار، خانوار روستایی، قیمت مسکن

سال ۱,۵ درصد از قدرت خرید خانوار کاسته شده است (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲). جدول ۱۵: متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال) ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ خانوار…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع نقاط شهری، ضریب جینی، مناطق شهری، رشد جمعیت

جمعیت در کل کشور روبه‌کاهش بوده که این امر خود ناشی از بالا رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و عواملی از این دست می‌باشد. جدول ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، تغییرات جمعیت، نقاط شهری، اسکان غیررسمی

نیاز برای ورود به جرگه بهره‌مندان از این طرح ۱۳۰ میلیون ریال است. البته درصورت اضافه نمودن ارقام مربوط به محوطه سازی و … این رقم به ۱۶۰میلیون ریال افزایش میابد، بر اساس محاسبات و برآوردهای ارائه شده در جدول…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، استاندارد، مسکن روستایی، تسهیلات بانکی

تولید مسکن را در کشور دارد، رغبتی به ساخت مسکن اجاره‌ای از خود نشان نمی‌داد. به‌طوری که تنها ۶.۱ درصد از کل واحدهای تولید شده در هر سال به قصد اجاره بود. لذا کمبود واحدهای مسکونی اجاری از یک طرف…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، برنامه سوم توسعه، مالیات بر درآمد، مناطق شهری

شده است. بر اساس قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که اقدامات لازم را در رابطه با ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش اوراق رهن ثانویه و مشارکت بخش مسکن در بازار بورس به…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، اندازه دولت، برنامه اول توسعه

Cete, 2014) برنامه مسکن اجتماعی موفق • اندازههای مختلف مسکن • بازپرداخت انعطافپذیر • نفوذ سازمان هماهنگ کننده(TOKI) پروژه به اشتراک گذاری درآمد موفق • تضمین منافع عمومی • مشارکت بخش خصوصی نیجریه (A. O & A. A, 2013) برنامه…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد، قیمت مسکن، کشورهای OECD، توانمندسازی

نیافته؛ H7: هزینه زیرساختها: کل هزینه سالانه برای خدمات زیر ساختی به ازای هر فرد؛ H8: نسبت وام به نرخ اعتبارات: نرخ وامهای مسکن به کل وامها؛ این مقیاس فقط در سطح ملی می تواند اندازهگیری شود. این مقدار بیش…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی، قیمت مسکن، اقتصاد خرد، پژوهشگران

مانند لنزی است که سیاستگذاران از طریق آن نیاز به کمک را میبینند. خانوارها در صورتی تحت فشار مسکن قرار دارند که پایینتر از ۴۰ درصد از درآمد توزیعی و بیشتر از ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ درصد از درآمد خود…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، تامین مالی، مالکیت خصوصی، اعتبارات مالی

طریق کوپن یا کمکهای نقدی مستقیم یارانه داده میشود. بخش هشت برنامه HUD توسط سازمانهای مسکن ملی و محلی مطابق با قرارداد بسته شده با حکومت فدرال اجرا میشود. مطابق با برنامه بخش هشت به میزان اجاره برای خانوادههای با…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، اتحادیه اروپا، مالکیت مسکن، توسعه شهری

روبهرو میشوند، دولتهای عضو اتحادیه اروپا از سیاستهای زیر برای ایجاد تعادل و کنترل تاثیرات منفی مشکلات آن استفاده میکنند: – اعطای کمکهای مالی اتحادیه اروپا برای تولید مسکن اجتماعی و برنامههای نوسازی؛ – برنامههای ملی اقدام علیه فقر و…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش خصوصی، اتحادیه اروپا، قیمت بازار، مالکیت مسکن

سازگاری با مسکن خودیار قرار داشتند، توسعه دادند. به تدریج بسیاری از این خانهها رسمی شدند و سرویسهای مختلفی از جمله برق، آب و جادههای آسفالت شده و حملونقل عمومی و مدارس و … به آنها ارائه شد. بهمنظور دستیابی…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسکن اجتماعی، استراتژی، زیرساختها، استاندارد

تاسیس شد. وظایف و این سازمان عبارتند از ۱. توسعه پروژههای اجرای مسکن، زیرساختها و امکانات اجرایی هم در داخل ترکیه و هم در خارج،۲. تامین اعتبارات مسکن برای افراد و سازمانها ۳. اجرای پروژههای تغییر سکونتگاههای غیررسمی۴. نگهداری و…

Continue Reading