پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..73
3-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق
4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………76
4-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………………….76
4-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی………………………………………………….77
4-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..78
4-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر………………………………..80
4-3- آزمون نرمالیته نظرات…………………………………………………………………………………………………83
4-4- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………84
4-5- آزمون سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………85
4-6- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………85
4-7- آزمون سوال چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………….86
4-8- آزمون سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………87
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………89
5-2- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………..89
5-3- آزمون سوال دوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………89
5-4- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………90
5-5- آزمون سوال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………90
5-6- آزمون سوال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………..90
5-7- نتیجه گیری وتوصیه های استراتژیک………………………………………………………………………….. .91
5-8-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….. …. ……….94
5-9-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. …….. …….95
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ….. ……..96
ضمایم وپیوست…………………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست جداول
جدول 2-1انواع فراورده های لبنی…………………………………………………………………………………………38
جدول 2-2 شاخص ساختاری صنعت لبنیات………………………………………………………………………….40
جدول 2-3 مقایسه ترکیبات شیمیایی یک لیتر شیر با 200گرم گوشت گاو…………………………………..41
جدول 2-4 میزان تامین پروتئین حیوانی یک انسان با تغذیه نیم لیتر شیر…………………………………….41
جدول 2-5 متوسط مصرف سرانه شیر……………………………………………………………………………………42
جدول 2-6مصرف شیر و فرآورده های آن در اروپا و آمریکای شمالی……………………………………….42
جدول2-7 مصرف سرانه پنیر……………………………………………………………………………………………….42
جدول 2-8 سهم شیر و فرآورده های لبنی از هزینه های خوراکی خانوار در ایران……………………….43
جدول 2-9 امار تولید لبنیات از سال 85 تا1388……………………………………………………………………….43
جدول 2-10 مجموع ظرفیت پروانه بهره برداری تولید فراورده های لبنی…………………………………..44
جدول 2-11 میزان صادرات فراورده های لبنی………………………………………………………………….44
جدول 2-12واردات محصولات لبنی………………………………………………………………………………..45
جدول 2-13 اقلام وارداتی سال 1388……………………………………………………………………………….47
جدول2-14 وضعیت تولید انواع فرآورده?های لبنی به تفکیک استان، 1389,……………………………49
جدول 2-15تولید سرانه شیر خام استان?ها،………………………………………………………………………..50
جدول 3-1محاسبه آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………..74
جدول شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت…………………………………………………………………….76
جدول شماره 4-2- بررسی وضعیت سطح تحصیلی…………………………………………………………78.
جدول شماره4-3- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نطرمتغیر سن……………………………………79
جدول4-4شاخص های آماری تهدید تازه وارد های صنعت……………………………………………..80
جدول4-5شاخص های آماری تهدید کالاهای جایگزین…………………………………………………80
جدول4-6شاخص های آماری شدت رقابت…………………………………………………………………81
جدول4-7شاخص های آماری قدرت چانه زنی تامین کنندکان………………………………….81
جدول4-8شاخص های آماری قدرت چانه زنی خریداران…………………………………………82
جدول4-9شاخص های آماری پنج نیروی پورتر…………………………………………………….. 82
جدول4-10- آزمون نرمال بودن برای چهارمتغیر………………………………………………………..84
جدول4-11- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………84
جدول4-12- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….85
جدول4-13- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………
..
…………..86
جدول4-14- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….87
جدول4-15- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….87

جدول5-1- استراتژیهای پیشنهادی برای خنثی سازی نیروهای پورتر ……………………….94

فهرست تصاویر ونمودارها
شکل2- 1 رابطه نیروهای خارجی و سازمان………………………………………………………………….13
شکل 2-2 چارچوب مفهومی برای تعریف رقابت پذیری………………………………………………….17
شکل2-3 الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیرو……………………………………………………………………….21
شکل 2-4 مراحل تجزیه و تحلیل رقبا……………………………………………………………………………26
شکل 2-5 زنجیره ارزش صنعت لبنیات…………………………………………………………………………..40
شکل 2-6 درصد جذب شیر خام برای تولید فرآورده?های لبنی…………………………………………..49
شکل2-7 چرخ استراتژی رقابتی…………………………………………………………………………………….51
شکل2-8 استراتژیهای عمومی رقابت…………………………………………………………………………….53
نمودار شماره 4-1 بررسی وضعیت جنسیت……………………………………………………………………77

شکل شماره 4-2 بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………………………………………………78
شکل شماره 4-3 بررسی وضعیت سن…………………………………………………………………………..79

شکل شماره 4-4بررسی میانگین نظرات…………………………………………………………………………83

فصل اول:مقدمه وکلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
در محیط متغیر امروز، برای حضور ورشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته ومانندآن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند،هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت وراهبرد، رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است. رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است.یکی از الگوهای مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل محیط رقابتی در یک صنعت با هدف تدوین استراتژی لازم، مدل پنج نیروی پورتر است. اساس این استراتژی بر رقابت مبتنی است. تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار رقابت، تنها در حرکت‌های رقبا متجلی نمیشود بلکه رقابت در یک صنعت، ریشه در اصول اقتصادی و نیروهایی رقابتی دارد که فراتر از رقبا هستند.مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه، نورسیدگان بالقوه و کالاهای جانشین، همگی عوامل رقابتی هستندکه ممکن است برحسب نوع رشته صنعتی، کموبیش برجسته و فعال باشند.
امروزه رقابت به یکی از مباحث مهم در حوزه فروش وبازاریابی تبدیل شده ودر دستور کار اصلی شرکت ها قرار گرفته است. در یک رقابت سالم، بهبود مستمر فرایندها وروشها، هزینه ها را کاهش داده و کیفیت محصولات و خدمات را دائما افزایش میدهد. سازمان های غیر رقابتی در چنین شرایطی ناگریز از ایجاد تحول در ساختار خود یا خارج شدن از صحنه کسب وکار هستند. بنابراین تحلیل رقابتی نه تنها در تدوین راهبرد کسب وکار بلکه در زمینه تامین مالی شرکت ها، بازاریابی، تحلیل امنیت وبسیاری حوزه های تجاری دیگر نیز موثر است. چنین تحلیلی، چارچوبی جامع از تکنیک های تحلیلی ارائه داده و به شرکت این توان را می دهد که صنعت حوزه فعالیت خود را به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد وسیر پیشرفت ان را در آینده پیش بینی نماید، رقبا را بشناسد وموقعیت خود را بهتر درک کند.
بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل‌هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را دسته بندی کرده و در قالب مدلهایی ارائه کرده اند. این نظریه‌ها و مدل‌ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند.
در کتاب رقابت برای آینده ،گری هامل و سی. کی. پراهالد 1، (1994 ) رویکردی نوین را در قبال استراتژی مطرح می‌نمایند. آنها مفهوم صلاحیت‌های محوری سازمانی را معرفی نموده و پیشنهاد می‌نمایند که سازمان‌ها این روش را امتحان کنند تا بتوانند بهتر از دیگران عمل نمایند. آنها با ذکر تجارب گذشته، خطر از دست دادن مزیت رقابتی را خاطر نشان می‌سازند و بر اهمیت رها کردن تصورات سازمانی و تدوین یک نگرش پویا درباره‌ آینده تاکید می‌کنند.[5]
آنها “توانمندی‌ها (صلاحیت‌های) محوری” را به عنوان یادگیری جمعی در سازمان و به ویژه هماهنگی مهارت‌های تولیدی متنوع و ادغام جریان‌های مختلف تکنولوژیکی تعریف می‌کنند.
هامل و پراهالد از سازمان‌ها می‌خواهند تا به توانمندی‌های محوری خود بنگرند و تحلیل کنند که از چه طریق می‌توانند بهتر عمل کنند ودر محیط رقابتی بر رقبا فائق آیند. آنها با ارزیابی سازمان به عنوان سیستمی از فعالیت‌ها و مجتمع‌های ساختمانی، این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند:
• انجام فعالیت Xتا چه حد باعث پیشرفت محصول نهایی برای مشتری می‌شود؟
• آیا فعالیت Xامکان دستیابی به طیفی از کاربردها و بازارها را فراهم می‌آورد؟
• اگر ما قدرت فعالیت Xرا از دست بدهیم، چه بر سر قدرت رقابتیمان خواهد آمد؟
• چه قدر برای دیگران مشکل است تا از فعالیت Xتقلید و با ما رقابت کنند؟
به منظور درک قدرت بالقوه‌ای که توانایی‌های محوری می‌آفرینند، افراد سازمان باید بازارهای جدیدی را ذهن خود مجسم
کنند و این توانایی را داشته باشند که با پیشبرد رقابت، به این بازارها دست یابند. یکی از کلیدهای توانمندی‌های محوری و رقابت اثربخش، فرآیندی است که از طریق آن، سازمان به تصورات خود جامه‌ عمل می‌پوشاند.]5[
در ابتدای دهه‌ 1980، مباحث هامل، تحت عنوان توسعه‌ سازمانی، دیگر مبتنی بر عوامل استراتژیک نبود بلکه مبتنی بر بالندگی بود. شرکت‌ها به دنبال این بودند که از طریق کاهش و تعدیل نیروها، مهندسی مجدد2 ومدیریت کیفیت جامع3، به شرایط بهتر دست یابند و هدف آنها نیز این بود که به بهترین روش‌ها دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *