دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رمان در داستان، انتخاب همسر

………………………..23
2-2. کهن الگو ……………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1. مفاهیم مرتبط با کهنالگو ……………………………………………………………………………….32
2- 2- 1-1.کهنالگو و نماد………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-2. موتیف و کهنالگو…………………………………………………………………………………….34
2-2-1-3. پروتوتایپ و کهنالگو………………………………………………………………………………..35
2-2-3. تاریخچه کهنالگو…………………………………………………………………………………………36
2-2-4. نقد کهنالگویی و اسطورهشناختی……………………………………………………………………..38
2-2-5. انواع کهنالگوها…………………………………………………………………………………………….39
یادداشتهای فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..40

فصل سوم:کهنالگوها در دارابنامه…………………………………………..42
3-1.کهنالگوی آفرینش…………………………………………………………………………..43
3- 1-2. آفرینش جهان و انسان……………………………………………………………………………………44
3- 1- 3. بیمرگی…………………………………………………………………………………………………….47
3- 1- 3- 1. عمر طولانی…………………………………………………………………………………………..47
3- 1- 3- 2. آسیبناپذیری………………………………………………………………………………………..47
3- 1- 3- 3. جاودانگی……………………………………………………………………………………………..48
3- 1- 4. تقدّسنمایی………………………………………………………………………………………………..49
3- 1- 5. دوستی با حیوانات………………………………………………………………………………………..50
3- 1- 6. ساخت خانه………………………………………………………………………………………………..51
3- 1- 7. پرواز…………………………………………………………………………………………………………53
3-2. کهنالگوی باروری …………………………………………………………………………………………..56
3- 2- 1. رابطه کهنالگوی باروری و قدرت جادویی شاه………………………………………………..57
3-2-2. حرمت خون شاه……………………………………………………………………………………………60
3- 2- 3. حرمت دیدن شاه…………………………………………………………………………………………61
3- 2- 4- وظیفه باروری شاه و مرگ او………………………………………………………………………..62
3- 2- 5. رابطه باروری و رویینتنی……………………………………………………………………………..64
3- 2- 6- برونهمسری………………………………………………………………………………………………64
3- 2- 7. مسابقه برای انتخاب همسر……………………………………………………………………………..66
3- 2- 8. قربانی………………………………………………………………………………………………………..67
3- 2- 9. اجرای مراسم باروری……………………………………………………………………………………69
3- 2- 10. پرستش نمادهای باروری …………………………………………………………………………….70

3- 3. کهنالگوی قهرمان در داستان داراب……………………………………………………………………73
3- 3- 1. مادر مثالی………………………………………………………………………………………………….75
3- 3- 2. آنیما………………………………………………………………………………………………………….79
3- 3- 3. پیر دانا……………………………………………………………………………………………………….83
3- 3- 4. سایه………………………………………………………………………………………………………….86
3- 3- 5. نقاب…………………………………………………………………………………………………………90
3- 3- 6. سفر قهرمان…………………………………………………………………………………………………91
3- 3- 6- 1. عزیمت…………………………………………………………………………………………………93
الف) دعوت به آغاز سفر …………………………………………………………………………………………..93
ب) ردّ دعوت………………………………………………………………………………………………………….93
ج) امداد غیبی………………………………………………………………………………………………………….94
د) عبور از نخستین آستان……………………………………………………………………………………………94
ه) شکم نهنگ………………………………………………………………………………………………………….94
3- 3- 6- 2. آیین تشرّف …………………………………………………………………………………………..95
الف) جاده آزمون…………………………………………………………………………………………………….95
ب) ملاقات با خدابانو………………………………………………………………………………………………..97
ج) زن در نقش وسوسهگر………………………………………………………………………………………….97
د) آشتی با پدر و خدایگان………………………………………………………………………………………….97
ه) برکت نهایی…………………………………………………………………………………………………………98

3- 3- 6- 3. بازگشت……………………………………………………………………………………………….98
الف) امتناع از بازگشت………………………………………………………………………………………………98
ب) عبور از آستان بازگشت………………………………………………………………………………………..99
ج) ارباب دو جهان و رها در زندگی…………………………………………………………………………..100
3- 4. کهنالگوی قهرمان در داستان اسکندر………………………………………………………………..102
3- 4- 1. مادر مثالی…………………………………
..
……………………………………………………………104
3- 4- 2. آنیما………………………………………………………………………………………………………..107
3- 4- 3. پیر خردمند……………………………………………………………………………………………….112
3- 4- 4. سایهها……………………………………………………………………………………………………..118
3- 4- 5. نقاب……………………………………………………………………………………………………….126
3- 4- 6. سفر قهرمان…………………………………………………………………………………………….126
3- 4- 6- 1. عزیمت………………………………………………………………………………………………127
الف) دعوت به آغاز سفر………………………………………………………………………………………….127
ب) ردّ دعوت………………………………………………………………………………………………………..128
ج) امداد غیبی………………………………………………………………………………………………………..128
د) عبور از نخستین آستان………………………………………………………………………………………….128
ه) شکم نهنگ………………………………………………………………………………………………………..128
3- 4- 6- 2- آیین تشرّف……………………………………………………………………………………….129
الف) جاده آزمون…………………………………………………………………………………………………..129

ب) ملاقات با خدابانو………………………………………………………………………………………………131
ج) زن در نقش وسوسهگر………………………………………………………………………………………..131
د) آشتی با پدر……………………………………………………………………………………………………….131
ه) خدایگان……………………………………………………………………………………………………………132
و) برکت نهایی……………………………………………………………………………………………………….132
3- 4- 6- 3. بازگشت……………………………………………………………………………………………..133
الف) امتناع از بازگشت…………………………………………………………………………………………….133
ب) فرار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *