کارت امتیازی متوازن و اهداف استراتژیک


Widget not in any sidebars
بدیهی است این نمایندگی ها برای خود وظیفه و رسالتی در جهت توسعه و تعمیم امر بیمه، آن چنان که مرتبط با مصالح عمومی و کمک به توسعه اقتصاد کشور باشد، احساس نمی کردند و فقط جهات تجاری و سوددهی مورد نظرشان بود. در همین راستا، آن ها از عدم وجود یک مؤسسه بیمه ای داخلی حداکثر استفاده را می بردند و تأسیس یک مؤسسه بیمه داخلی به هیچ وجه خوشایند آن ها نبود و لذا در رابطه با تأسیس چنین شرکتی، هرگونه مخالفت ممکن را ابراز و در جهت جلوگیری از شکل گیری آن در صورت امکان مانع ایجاد می کردند. اقدام برای تأسیس بیمه ایران با سرمایه دولت از اواخر سال 1313 هجری شمسی و با پیش بینی بودجه ای در قانون بودجه 1314 کل کشور آغاز شد.
چارت سازمانی بیمه ایران
3-4.وظایف و اختیارات
بیمه ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند
۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری
۴- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
۵- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد
۶- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم
تبصره :بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.
3-5.جمعیت آماری
جمعیت آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی بیمه مرکزی ایران در شهرستان سبزوار و تمامی شعب بیمه ایران در سطح شهر می باشد.
3-6. شیوه نمونه گیری
در این روش از پرسش نامه استفاده شده است که شامل 28 سوال است وبرای هر وجه کارت امتیازی متوازن 7 سوال در نظر گرفته شده است که شامل چها گزینه(خیلی کم،کم،زیادو خیلی زیاد) می باشد که امتیاز گزینه ها به ترتیب برابر 9،7،5،3 می باشد و که ازبین 60 نفر نظر سنجی شده است.
3-7. روش محاسبه حجم نمونه
در این روش از نرم افزار مینی تب برای محاسبه استفاده شده است که در ان مقدار z و p-value را به دست آورده و در سطح معنی دار 0.05 28 سوال نتیجه گیری می کنیم.به طوری که اگر از 0.05 بیشتر باشد.فرض در سطح معنی دار0.05 = قبول میکنیم در غیر این صورت رد می شودو هم چنین اهداف استراتژیک توسط سازمان بیمه در سال های 90-93 بین 10-30 پیش بینی شده است.که میانگین 6 برای آزمون فرض ها در نظر گرفته شده است.
3-8. محاسبات مربوط به پژوهش
وجه مالی
ردیف