پیش داوری و طول موج

3-15-2 شرایط روش initio Ab
Widget not in any sidebars

جواب ما باید هم با ساختار و هم با حالت های الکترونی مولکولی تعریف شوند.
مدل باید مبتنی بر روش تغییرات باشد.
مدل نباید دارای پیش داوری باشد یعنی بین اتم ها پیوند شیمیایی منظور نشود.
مدل باید متناسب با اندازه ی مولکول باشد.
انرژی پتانسیل مولکول باید نسبت به جابجایی هسته های اتم بطور پیوسته تغییر کند.
4-15-2 نکات قوت روش initio Ab
روش initio Ab جز روش های تمام کوانتومی است که صحت محاسبات در آن ها بالا است. اصطلاحا به این روش ها کامل نیز می گویند زیرا تمام برهم کنش ها در آن ها در نظر گرفته می شود, اما بسیار وقت گیر است.
نکات قوت این روش عبارتند از:
هیچ پایه ی تجربی ندارد.
یک محاسبه را در موضوعی منطقی با سطح نظری و سری های پایه می تواند پیش ببرد.
اطلاعاتی را در مورد گونه های حد واسط شامل داده های طیف نسبی فراهم می کند.
ساختار های جدید را بدون نیاز به داده های تجربی محاسبه می کند.
فصل سوم
رنگهای آزو

1-3 مقدمه
در رنگ ها ی ازو گروه کروموفوری ، گروه آزو –N=N- بوده و این گروه ، دو قسمت آلی آروماتیک رنگ را به هم متصل می کند. از لحاظ تجاری در ایجاد رنگ های زرد ، نارنجی و قرمز ( یعنی جاذب طول موج های کوتاهتر ) بسیار مهمتر از آن ، آبی و سبز که در طول موج های بلند تر جذب می کنند و رنگ های آزویی با کارایی و خواص بسیار عالی شناخته شده است. حتی برخی از ترکیبات آزویی طوری طراحی شده اند که در ناحیه مادون قرمز نزدیک ، جذب نشان می دهند.
شاید مهمترین دلیل اهمیت تجاری رنگینه های آزویی نسبت به رنگ ها و پیگمنت های آلی دیگر ، کیفیت قابل قبول و قیمت مناسب آن ها است و دلیل آن را می توان ماهیت فرآیند ساخت و تولید آن ها دانست.
2-3 ر وش کلی در ساختن رنگ های آزو
روش کلی و عمومی در تهیه ای رنگ ها شامل دو مرحله می باشد که در مرحله ی اول آزمایش آروماتیک نوع اول ، نمک دیازونیوم تولید می شود و در مرحله ی دوم این نمک دیازونیوم با یک ترکیب آروماتیک آلی دیگر که معمولا از گروه هایی مثل فنول ها ، آمین ها و یا هیترو سیکلها ی آروماتیک می باشد جفت می شود .
ساختار کلی رنگ های آزو در شکل زیر نشان داده شده است که در این شکل A نماینده ی گروه های الکترون کشنده و E نماینده ی گروه های الکترون دهنده هستند.
در این رنگ ها ، هیبریداسیون اتم نیتروژن از نوع 2SP و زاویه پیوندی X-N=N برابر 1200 درجه می باشد.
شکل 1-3 : ساختار کلی رنگ های آزو

Share this post

Post navigation

You might be interested in...