پیشگیری اجتماعی از جرم و دانشگاه شهید بهشتی

فهرست منابع
آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامع هشناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. 1382
Widget not in any sidebars

آبوت، پاملا؛والاس، کلر، جامع هشناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی،نشر نی. 1382
احمدی خراسانی، نوشین، فصلنامه ی زنان، نشر توسعه، 1380
احمدی، حبیب، جامع هشناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384
اعزازی، شهلا ( ١٣٧۶ ). جامعه شناسی خانواده. تهران: نشر روشنگران و مطالعات.
آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 4، پاییز و زمستان 1391
آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه. پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرا،سال 1389
اوحدی، یاسمن ( ١٣٨٧ ). بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن. رساله کارشناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
بخشی فروزنده، علی، فصل نامه ی امنیت اجتماعی، شماره ی 1، سال سوم،.1385
بیات، بهرام، شرافتی پور، جعفر و عبدی، نرگس ( ١٣٨٧ ). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا،
پروین، ستار ( ١٣٨۶ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،
پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور پیشگیری اجتماعی از جرم( ١٣٨٧ ). اداره کل مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی )ایران، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی شهرستان پاکدشت،1391
جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره 4،‌بهار 1384
جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره 4،‌بهار 1384، ص 158 و 159.
خمسه ای، علی محمد ( ١٣٨٢ ). بررسی تأثیر آگاه سازی اجتماعی ناجا بر نگرش دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر رشت نسبت به پلیس و انحرافات اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی
داوودی، هما. بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم. فقه و حقوق خانواده ندای صادق،سال چهاردهم، شماره 50 ، بهار و تابستان 1388
دگرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372
رایجیان اصلی، مهرداد. ، 1390 ، بزه دیده شناسی )تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
رجبی پور، محمود ( ١٣٨٢ ). راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم: تعامل پلیس ودانش آموزان. فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی
رستمی تبریزی، لمیاء. درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 50 ، پاییز و زمستان 1388
رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388
رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388
ستوده ،هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰
سعیدیان، ربابه ( ١٣٨٧ ). آموزش و پرورش، نهادی مهم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. نشریه حمایت