پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ویژگی های جمعیت شناختی


Widget not in any sidebars
آقایی، ا. جلالی، د، حسن زاده، ر. اصلان، ز. (1390). پیش بینی ابهام نقش، تعارض نقش، فرسودگی شغلی و ابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکز مشاوره شهر اصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان. یافته های نو در روان شناسی، 5(20)، 69-88.
پروا، م. (1370). روان شناسی صنعتی و مدیریت. تهران: انتشار.
پروین، ل. (1381). روان شناسی شخصیت نظریه و تحقیق. (ترجمه م. جوادی و پ. کدیور). تهران: آییژ.
پیرخائقی، ع. برجعلی، ا. دلاور، ع. اسکندری، ح. (1389). بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 17، 87-106.
ترک لادانی، ف. (1389). تأثیر خودکارآمدی بر موفقیت افراد در زندگی. رشد، 6(2)، 4-7.
حسنی،ن. (1384). بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حسینی، ا. (1387). ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. مشهد: آستان قدس رضوی.
خاکی، غ. (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.
خاکی، غلامرضا. (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران: بازتاب.
دانایی فرد، ح. الوانی، م. آذر، ع. (1387). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار – اشراقی.
درگاهی، ح. موسوی، م. عراقیه فراهانی، س. شهام، گ. (1387). مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) 2(1و2)، 63-72.
دست مرد، م. صفایی مقدم، م. پاک سرشت، م. شهنی، م. (1391). بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدف تربیتی. مبانی تعلیم و تربیت، 4، 17-38.
دهقانی،ی. دهقانی، م. مظاهری، ف. (1392).ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، 26(81)، 32-42.
راس، ر. آلتمایر، ا. (1377). مدیریت استرس و اضطراب برای فرد و سازمان. (ترجمه غ. خواجه پور). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
رحیم آبادی، م. (1391). خودکارآمدی زمینه ساز کارآفرینی. فنی و حرفه ای، 8(6)، 10-13.
زارع زاده، ک. کدیور، پ. (1385). مقایسه خودکارآمدی و خلّاقیّت در دانش آموزان کاربر اینترنت و دانش آموزان غیر کاربر. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره، 89، 111-133.
زراعت، م. حسنی، م. رشیدی، ع. حدیدی ،م. پیری، م. (1393). بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12(3)، 238-247.
سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ا. (1386). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سکاران، ا. (1385). روش های تحقیق در مدیریت. (ترجمه م. صائبی، م. شیرازی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سلیمانی، ع. هویدا، ر. (1392). بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی باندورا. علوم اجتماعی، 63، 91-97.
سینایی، ح. (1383). بررسی عوامل مؤثر در ایجاد فشار عصبی و نقش آن در کارایی کارکنان یک پالایشگاه. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4(12)، 61-86.
عابدینی، ی. (1390). پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی براساس باورهای خودکارآمدی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و رشته تحصیلی، روان شناسی معاصر، 6(2)، 57-70.
عزیزی، ش. (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهش های بازاریابی: مفهوم، تفاوت ها، آزمون ها و رویه های آماری. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(2)، 155-174.
عظیمی، م. سلیمی، ا. حاجی پور، س. (1391). مقایسه خودکارآمدی امید رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت های خصوصی و دولتی. تازه های روان شناسی صنعتی، 10، 95-106.