پنج عامل شخصیتی نئو و دانشگاه علوم پزشکی

سالار زاده، نادر. (1385). بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان تهران. فصلنامه علوم اجتماعی، 32 ، صص 26ـ1.
سمیعی، حسین. (1375). بررسی رابطه خصوصیات شخصی و ویژگی‌های شغلی با تعهد سازمانی در بین کارمندان مناطق مختلف شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Widget not in any sidebars

شاملو، س. (1382). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان شناسی شخصیت(با تجدید نظر و اضافات). تهران: انتشارات رشد.
شفیع آبادی، عبدالله. (1389). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
شکرکن، حسین. (1386). بررسی و مقایسه ویژگی‌های پنجگانه بزرگ شخصیتی با تعهد حرفه‌ای در پرستاران شهر اهواز. مجله علوم تربیتی دانشگاه اهواز، 3،3.
شولتز، دوان. (1389). نظریه‌های شخصیت. ترجمه‌ی یوسف کریمی و همکاران. تهران: ارسباران. چاپ چهارم.
شولتز، د و شولتز، س.آ (1385). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ویرایش.
شیرزاد، رحیم. (1386). بررسی و مقایسه پنج عامل شخصیتی نئو و رضایت زناشویی در معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر اندیمشک. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، علوم تحقیقات اهواز.
شیروانی، محبوبه. (1386). رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در دبیران آموزش متوسطه شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
صادقیان، منیر و جلالی، احمد. (1387). بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی خلبانان، پزشکان و معلمان. فصلنامه‌ی پژوهش اجتماعی، 1 ،1.
فامیل رشتی، مرضیه. (1372). بررسی رابطه بین نگرش دانشجوـ معلمان نسبت به شغل معلمی با ویژگی‌های شخصیتی آنها در مراکز تربیت معلم دخترانه و پسرانه شهرستان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
فروغی، سعید. (1375). بررسی ارتباط بین ریخت‌های شخصیتی و میزان رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
فیست، جس و فیست، گریگوری. جی (2002). نظریه‌های شخصیت (ویرایش پنجم). ترجمه‌ی سیدمحمدی، یحیی (1384). تهران: نشر روان، چاپ اول.
کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین (2003). نورزها و اختلالات شخصیت. ترجمه‌ی پورافکاری، نصرت اله. تبریز: نشر تابش.
کاویانی، حسین. نظریه زیست شخصیت. تهران: انتشارات سنا ،پژوهشکده علوم شناختی1382: سال چهارم، صص 147- 103.
کاویانی، حسین و پورناصح، مهرانگیز. (1384). اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، 63 ،2 ، صص 98-89.
کاویانی، حسین و حق شناس، حسن. (1386). نظریه‌های زیستی شخصیت. تهران: مؤسسه انتشارات علوم شناختی.
کریمی، یوسف. (1384). روانشناسی شخصیت. تهران: دانشگاه پیام نور.
کریمی، یوسف. (1378). روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه‌ی نشر ویرایش. چاپ پنجم.
کوپر، ک. (1379). تفاوتهای فردی(نظریه و سنجش). ترجمه‌ی حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. تهران: انتشارات رشد. چاپ اول.
گروسی، میرتقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: انتشارات جامعه پژوه.
محمدی، ش. (1387). ارتباط بین فرهنگی دو کشور ایران و هند در خصوص ویژگی‌های شخصیتی و رابطه آن با خشنودی شغلی دبیران. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 1، صص 52ـ33.