پرسش نامه سلامت عمومی و اعتبار و پایایی


Widget not in any sidebars

3-5 ابزار پژوهش
ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان GHQ و نگرش مذهبی براهنی
3-5-1 پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ :
روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می گیرد. در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا 21 و در کل پرسش نامه از صفر تا 84 خواهد بود . نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس بطور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات 4 زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را بدست می آوریم. در این پرسش نامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می باشد. براساس نمره بدست آمده و با استفاده از جدول زیر می توان وضعیت فرد را در هر یک از زیر مقیاس ها و در کل پرسش نامه تعیین نمود. با توجه به این جدول می توان گفت نمره 17 به بالا در هر زیر مقیاس و نمره 41 به بالا در مقیاس کلی وخامت وضع آزمودنی را نشان می دهد.
خرده مقیاس ها نمرات در خرده مقیاس ها نمرات در کل پرسشنامه
هیچ یا کمترین حد خردمقیاس6- 0 نمره کل 22-0
خفیف 11- 7 40-23
متوسط 16 -12 60-41
شدید 21-17 84-61
جدول1-3 : نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسش نامه سلامت عمومی
3-6 اعتبار و پایایی پرسش نامه
مقصود از روایی آزمون ، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می کند و تا چه حد از این لحاظ کارایی دارد و منظور از اعتبار درجه ثبات نمره های آزمون است که با بازآزمایی بر افرادی خاص در موقعیت های مشابه یا در شرایط متغیر به دست می آید.
نتایج چند مطالعه دلالت بر وجود همبستگی قوی بین نتایج حاصل از پرسشنامه 28 و 60 ماده ای سلامت عمومی در تشخیص ناراحتی های روان شناختی دارد ( مدینا ، مورا و همکاران1983، به نقل از حمیدی 1382) و نیز توان ارزیابی شدت اختلالات روان شناختی توسط 28 GHQ- در حد لازم وجود دارد( رابینز و براکس ، 1981 به نقل از حمیدی، 1382 ) .
3-7 اعتبار و پایی ابزار ها :
3-7-1 شواهد مربوط به اعتبار GHQ
الف- در خاج از کشور
گلد برگ (1970) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی بالینی شد اختلالات را 80/0+ گزارش نمود همچنین وی و همکارانش (1976) در تحقیق دیگری همبستگی بین نمرات GHQ و SCL-90 را 78/0+ گزارش کرد .جونز و همکاران ( 1978 ) همبستگی نمرات GHQ و 90-PSE را 76% گزارش کرده است. چان و چان (1983) ، چیونگ و اسپیزر (1494) ضریب هماهنگی درونی پرسش نامهGHQ-30 ، GHQ-28 را ترتیب 85/0 و 85/0 گزارش کردند (به نقل از هومن 1371 ) .
ب- در داخل کشور
در ایران نیز تحقیقات متعددی بر روی جمعیت های مختلف آماری ، دانشجویان ، دانش آموزان و کارمندان به عمل آمده است که برخی از آنان به شرح زیر است (حمیدی ، 1382 )
هوان ( 1376 ) ، پالاهنگ ( 1374 ) ، یعقوبی ( 1375 ) ، مجاهد ( 1374 ) ، یزدان پناه ( 1375 ) ، میر خشتی (1375) و صولتی ( 1377 ) .اعتبار پرسش نامه نسخه فارسی 28-GHQ را به ترتیب به میزان 84% ، 91% ، 88% ، 62% ، 92% و 89% گزارش نموده اند . در این پژوهش آلفای بدست آمده 83/0 بود که از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
3-8 پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، 1353):
این آزمون دارای 25 سوال و 2 آیتم است که هر کدام از آیتم ها بار خاصی داردو بعد از نمره گذاری، جهت گیری مذهبی فرد اندازه گیری می شود . در این مقیاس بالاترین نمره 5 بوده است که نشانگر اعتقاد مذهبی بالا و کمترین نمره صفر می باشدکه عدم اعتقادات مذهبی در فرد را نشان می دهد (گلریز، 1353). این آزمون در پژوهش بر مبنای نمره گذاری به 4 سطح تقسیم گردید، سطح نمرات بین 25/1-0 سطح اول، 5/2-26/1 سطح دوم، 75/3-51/2 سطح سوم و 5-76/3 سطح چهارم را نشان می داد.
اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت، ورنون و لیندزی برابر با 8/0 به دست آمد. همچنین در اعتباریابی این پرسشنامه از طریق روش گروه های شناخته شده نیز استفاده گردید که تفاوت میانگین بین دو گروه عادی و مذهبی معنی دار بود(یعقوقی و نصر، 1374). این پرسشنامه در سالهای اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت که پایایی آن با استفاده از روش اسپیرمن- براون برابر با 63/0 و اعتبار آن برابر با 248/0 به دست آمد که نشانگراعتماد به نتایج حاصل از این آزمون است. (نوری قاسم آبادی و بوالهری، 1376) . پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ 78/0 بدست آمده است که از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
3-9 شیوه اجرا