پتروگرافی و مطالعه


Widget not in any sidebars

1-7-2- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-2-1- تناوب مرمر- آمفیبولیت- آمفیبول شیست ……………………………………………………………………………………. 13
1-7-2-2- سنگ آهک بلورین، آهک ماسه ای، آهک شیلی …………………………………………………………………………… 13
1-7-2-3- مرمر سیاه تا خاکستری رنگ …………………………………………………………………………………………………………. 13
1-7-2-4- میکاشیست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
11-7-2-5 – تناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسی هایی از سیلیس ………………………………………… 14
1-7-2-6- کردیریت هورنفلس …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-7-2-7-کردیریت شیست با درون لایه هایی از مرمر و عدسیهائی از آندالوزیت هورنفلس ………………………… 14
1-7-2-8- توده نفوذی جنوب قروه …………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-7-2-9- پادگانهای آبرفتی مرتفع …………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-7-2-10- نهشته های آبرفتی پست و کم ارتفاع …………………………………………………………………………………………. 15
1-7-2-11- آبرفت های عهد حاضر …………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-7-3- زمین شناسی ساختمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم: مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2- مشاهدات صحرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-1- شمال روستای شیروانه – گلالی ………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-2 شمال روستای تکیه بالا ………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-3- جنوب روستای مجیدآباد …………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-3- سنگ نگاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-3-1- گابروها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-2-دیوریتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34