پایگاه اجتماعی

بچه‌های طبقه متوسط برای انجام دادن برخی از بزهکاری‌ها نظیر خوردن مشروبات الکلی و کشیدن سیگار که منتسب به بزرگ‌سالان است مستعدترند؛ زیرا خودمختاری از ویژگی‌های منحصر به فرد بچه‌های طبقه پایین است که میلر به آن اشاره‌کرده است.
به اعتقاد میلر، آنچه باعث می‌شود جوانان طبقه پایین جامعه بزهکار شوند، شدت توجه و دل‌بستگی آنان به ارزش‌های طبقه پایین جامعه است.
در نظریه ناکامی منزلتی،کوهن مدعی است فرزندان طبقات فرودست که مثل دیگرهمسن وسالان خود از طبقات متوسط جامعه به مدرسه می روند و درآنجا با ارزش های طبقات متوسط آشنا می شوند وطالب منزلتهای اجتماعی مقبول می شوند،در رقابت باهمکلاس آن طبقات بالاتر خود،درمی مانند، ناکام وتحقیر می شوند ومی بازند. به نظرکوهن این فرزندان شکست خورده ی محروم، ازمدارس مروج ارزشهای طبقات برخوردار به همسایگی های محروم خود بازمی گردند وبرای جبران ناکامی خود در رقابت برای دستیابی به منزلت،«خرده فرهنگ» بزهکاری تأسیس می کنند که نظام ارزشی آن درست نقطه متقابل نظام ارزشی طبقات برخوردار و فعالیت ورقابت درآن برای آنها ثمربخش است.
کلوارد و الین و فرصتهای نامشروع افتراقی:این نظریه پردازان معتقدند بسیاری از اعضای طبقات محروم حتی در طبقه خود،فرصت کمتری از بقیه دارند که از طریق نابهنجار به موفقیت نایل شوند.بنابراین درست است که بعضی اعضای طبقه پایین برای ارتکاب کج رفتاری تحت فشارند،اما لزومأ نمی توانند کج رفتاری کنند،چون از فرصتها و ابزارهای نامشروعی که برای کج رفتاری لازم است بی بهره اند.به نظر این دو فرصتهای مشروع از طریق عضویت در سه خرده فرهنگ 1. جنایی 2. تضاد 3 .کناره گیری به دست می آید.
با توجه به مفاهیم نظریات فوق هم فرضیه به نظر میرسد که بین پایگاه اجتماعی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد در نظر گرفته شده است.
نظریه یادگیریی اجتماعی-شناختی باندورا بر نقش‌های برجسته فرایندهای نمادی و خودتنظیمی تأکید می‌کند
این نظریه بیانگر این است که وجود والدین و همسالان مصرف کننده مواد؛ دو باور را در فرد شکل می دهدکه نهایتأ منجر به سوء مصرف مواد می شود؛ یکی باور فرد در مورد آثار اجتماعی ، و دیگری آثار شخصی و فیزیولوژیک سوء مصرف مواد که با مشاهده ی الگوهای مصرف کننده ی مواد شکل می گیرد.
همچنین همنشینی افتراقی سادرلند بر این پیش فرض بنا شده است که رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست و به همان روشی یاد گرفته می‌شود که هر رفتار دیگری آموخته می‌شود.به باورسادرلند انواع الگوهای درستکاری و انحراف اجتماعی در جامعه وجود دارد، اما توزیع آن‌هاواحتمال برخورد افراد با آن‌ها به نظارت اجتماعی بستگی دارد…به اعتقاد سادرلند فرایند یادگیری که شامل ارتباط و تعامل است می‌تواند همه انواع بزهکاری وجرم راتبیین نماید.
گابریل تارد درنظریه تقلید خود بر این باور است که فرایند کسب رفتار بزهکارانه و مجرمانه از طریق تقلید که مبتنی بر تجربه‌های یادگیری مشاهده‌ای است انجام می‌شود.نظریه فرایند اجتماعی رفتار جنایی تارددر این عقیده‌اش منعکس شده است که همه کنش‌های مهم زندگی اجتماعی تحت سلطه ‌«مثال‌هایی» که در معرض فرد قرار دارد انجام می‌شود، بر اساس این عقیده، او نظریه تقلید خود را تدوین کرد.
بر اساس نظریه تقویت افتراقی اکرز، فرایند یادگیری رفتار مجرمانه عمدتأ از طریق آموزش مؤثری صورت می گیرد که میتوان مستقیم،(مثلأ از طریق پاداش ها و مجازات هایی که برای رفتار گذاشته می شود) یا غیر مستقیم،(مثلأ از طریق سرمشق گیری یا مشاهده رفتار و نتایجی که آن رفتار برای دیگران در پی دارد)باشد.فرد تعاریف شناختی از رفتار را که بعنوان پیامدهای رایج آن رفتار را می شناسند، یاد می گیرد.یادگیری بین گروهایی که به فرد نزدیک تر هستند مؤثرتر انجام می شود و بنابراین آنها هم به عنوان الگوهای رفتاری برجسته عمل کرده و هم منایع عمده تقویت فرد را کنترل می کنند.
باتوجه به مجموعه نظریات یادگیری فوق این فرضیه که بین ارتباط با گروه همسالان و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد در نظر گرفته شده است.خلاصه نظریات استفادهشده در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 1-2. نظریات انتخابی تحقیق
متغیرها

تئــــــــــــــــــــوریها
نوع متغیرها
مقیاس ها
گرایش به مصرف
مشروبات الکلی
نظریه گرایش فیش باین، آیزن و آلپورت
وابسته
ترتیبی
پایگاه اجتماعی
نظریه فرهنگ طبقه پایین میلر
نظریه ناکامی منزلتی کوهن
نظریه فرصتهای نا مشروع کلوارد و الین
مستقل
فاصله ای
عوامل خانوادگی
کنترل شخصی رکلس و کاپلن
کنترل اجتماعی هیرشی و الیوت
بی سازمانی خانوادگی ویلیام تامس
مستقل
ترتیبی
گروه همسالان
نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی بندورا
نظریه تقلیدتارد
همنشینی افتراقی سادرلند
تقویت افتراقی اکرز
مستقل
ترتیبی
شبکه های رسانه ای
نظریه استحکام کاتز
نظریه کاشت گربنر
مستقل
ترتیبی
نهادهای کنترلی و
نظارتی
کنترل شخصی رکلس و کاپلن
کنترل اجتماعی هیرشی و الیوت
مستقل
ترتیبی
در دسترس بودن مشروبات
کنترل شخصی رکلس و کاپلن
کنترل اجتماعی هیرشی و الیوت
مستقل
ترتیبی
3-2-مدل مفهومی متغیرهای تحقیق:
4-2- فرضیه‏های تحقیق:
1-4-2. فرضیه محوری:
-به نظر می رسدبین عوامل اجتماعی و گرایش جوانان (35-18ساله) به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد.
2-4-2. فرضیه های جزیی:
به نظر می رسد بین روابط خانوادگی و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین استفاده از شبکه های رسانه ای(ماهواره و اینترنت) وگرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین کارکردنهادهای کنترلی و نظارتی و مصرف مشروبات رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین در دسترس بودن مشروبات و گرایش به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین نقش پایگاه اجتماعی و اقتصادی و گرایش به مصرف مشروبات رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین نقش گروه های همسالان و گرایش به مصرف مشروبات الکلی رابطه وجود دارد.

فصل سوم
روش شناســــی تحــقــیــق

فصل سوم
روش شناســــی تحــقــیــق

1-3. مقدمه:
در هر پژوهشی از وظایف محقق این است که محیط تحقیق خود را بشناسد و بر اساس نیاز محیط مورد مطالعه به انتخاب موضوع بپردازد.سپس بر اساس اهداف پژوهشی خود، روش پژوهش خود را انتخاب و به مخاطبانش معرفی و بشناساند؛ بدین منظور در پژوهش حاضر، در این فصل به بررسی روش پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، تعریف مفهومی و عملیلتی متغیرعا و سنجش و پایایی تحقیق پرداخته شده است.
2-3. روش پژوهش:
روش پژوهش بر اساس نوع داده هایی که جمع آوری و تحلیل شد، تحقیقی کمی است.تحقیقات کمی تحقیقاتی هستند که توسط آن محقق داده های آماری و عددی را جمع آوری و نتیجه گیری خود را بر تجزی و تحلیل آن اعداد استوار می کند.(عضدانلو؛1384: 181)از لحاظ نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعه ای میدانی است.از نظر ماهیت تحقیق نیز توصیفی میباشد.همچنین پژوهش حاضر از نظر معیار زمانی پژوهشی مقطعی محسوب می شود.زیرا اهداف تحقیق را در یک برهه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می دهد.از نظر میزان ژرفایی نیز تحقیقی پهنا نگر است.زیرا جمعیت نسبتآ وسیعی را مورد مطالعه قرار داده است.در اصطلاح علوم اجتماعی روش پهنا نگر عبارت است از مشاهده جوامع وسیع با تمام محتویاتش.(طیبی؛1371: 92)

3-3. تکنیک پژوهش:
در تحقیق حاضر از تکنیک پیمایش استفاده شده است.پیمایش روشی در پژوهش های جامعه شناختی است که معمولأ شامل اجرای پرسشنامه روی جمعیت مورد مطالعه، و تحلیل آماری پاسخ های آنها به منظور یافتن الگوها یا نظم های تکراراست.(طیبی؛1386: 1019)
4-3. ابزار گردآوری داده ها:
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد.به اقتضای ماهیت کار که طرح تحقیق این روش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد، پس از تبدیل مفاهیم به معرف ها، برای هریک از معرف ها گویه های مناسب تهیه و در قالب پرسشنامه تدوین شد.
5-3. جامعه آماری:
منظور از جامعه آماری همان جامعه ی اصلی است، که از آن نمونه ای نمایا یا معرف بدست آمده باشد.(ساروخانی؛1373: 157)
جامعه آماری این تحقیق را جوانان 35-18 سال بندر عباس تشکیل می دهندکه تعداد آنها طبق سرشماری سال 1390 ، 95867 نفر می باشد.
6-3. حجم نمونه:
حجم نمونه(sample size ) تعداد کل عناصر موجود در نمونه است.(همان).حجم نمونه در این تحقیق از برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.در این فرمول با توجه به جمعیت جوانان در سنین مذکور( 95868 نفر) حجم نمونه 399 نفر است که با توجه به حساسیت موضوع و با در نظر گرفتن احتمال وجود پرسشنامه های مخدوش، بی جواب و نمونه های غیر معرف، تعداد پرسشنامه ها به 478 مورد افزایش یافت و بعد از جمع آوری اطلاعات 400 مورد پرسشنامه قابل قبول برای سنجش متغیرها انتخاب شد.
7-3. شیوه نمونه گیری:
اصطلاح نمونه گیری، مشتق نسبتأ جدیدی است از واژه «نمونه» و به شکل های مختلف برای اشاره به یک یا چند جنبه فرآیند کلی استنتاج از جزء چیزی به کل آن چیز-یعنی ایجاد تعمیم در مورد «جمعیت» یا «کل» از نمونه هائی از آن است.(زاهدی؛1384: 869) یا گردآوری اطلاعات درباره تمامی جمعیت، اشخاص، امور یا اشیائی است که مورد توجه پژوهشگران قرار میگیرند.(پویان؛1370: 332).روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است.به این صورت که ابتدا مناطق این شهر مشخص شد سپس از هر منطقه بصورت تصادفی چند محله انتخاب، و در خود محلات انتخاب شده هم باز به صورت تصادفی چند بلوک انتخاب شد.در مرحله آخر هم برای توزیع پرسشنامه از هر بلوک چند منزل انتخاب گردیده و بر اساس شرایط سنی مورد نظر به توزیع پرسشنامه در منازل پرداخته شد.
9-3. تعریف نظری وعملیاتی متغییرها:
-متغیر مستقل:
گرایش به مصرف مشروبات الکلی
تعریف مفهومی: آلپورت(1935) نگرش(گرایش) را به عنوان یک حالت عصبی یا آمادگی عقلانی تعریف می کند که از راه تجربه بدست آمده وسازماندهی می شود(احمدی،71:1382).
به اعتقاد توماس(1971) مفهوم چند بعدی از نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی، و رفتاری است، مقبولترین مفهوم برای تعریف نگرش است.بدین ترتیب، نگرش نشان دهنده ی اثر شناختی وعاطفی به جای گذاشته شده ی تجربه ی شخص از شیء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش، و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شیء است. نگرش، در این معنی یک” مکانیسم پنهانی”است که رفتار را هدایت می کند(کریمی؛8:1390)
واژه نگرش از کلمه لاتین Aptus به معنای تطبیق مشتق شده است.در فارسی به جای اصطلاحات متنوع و پراکنده ای چون وضعیت روانی، گرایش، طرز تلقی، برداشت و غیره اصطلاح «ایستار» به کار گرفته شده است.نگرش(گرایش) به مصرف مشروبات الکلی به معنای باورهای فرد در مورد نتیجه و عاقبت مصرف و ارزشی که فرد برای این نتیجه قائل است.نگرش ها دلیل منطقی بروز رفتارهای هر فرد خاص هستند.شکل گیری نگرشی ناشی از ترکیب دانش، اطلاعات، باورها و عاطف جوانان است(عسکری؛1384).
تعریف عملیاتی: مفهوم گرایش(نگرش) به سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری تقسیم میشود.موضوع مورد بررسی در این تحقیق گرایش به مصرف مشروبات الکلی است که در اینجا تحت عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار می گیرد. انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ 19 گویه(گویه های 1-5 تا 19-5) مورد استفاده قرار میگیرد. برای بعد شناختی مؤلفه هایی مانند مضررات مشروبات الکلی و بیماری زایی و ایجاد اعتیاد تعریف شده است که شاخص های این مؤلفه ها صدمه زدن به سالمندان،مصرف طولانی مدت، ایجاد بیماری های قلبی و… در نظر گرفته شده است که بر اساس این شاخص ها به تدوین گویه ها پرداخته می شود گویه هایی مانند:« نوشیدن مشروب می تواند موجب بیماری های قلبی شود.»، «مصرف الکل می تواند خشم و ناراحتی را کا هش دهد.»، «خوردن مشروبات الکلی فقط برای افراد سالمند زیان آور است.» و …. .مؤلفه های تعریف شده برای بعد عاطفی این متغیر هم ایجاد حالات عاطفی مثبت، کاهش حالات عاطفی منفی، علاقه مندی و بی علاقه گی می باشد که برای این مؤلفه ها شاخص های هیجان انگیز بودن، افزایش تمرکز، لذت بخش بودن،کاهش ناراحتی، کاهش غم و غصه، کاهش فشارروانی،دوست داشتن الکلی در نظر گرفته شده است. گویه هایی مانند: «خوردن مشروب تجربه جالب و هیجان انگیزی است.»، «خوردن مشروب موجب کاهش تمرکز می شود.»، «وقتی فردی غم و غصه دارد می تواند با مصرف مشروب آن را کاهش دهد.» و…نیز برای این بعد از گرایش بر اساس شاخص ها تدوین شده است.
همچنین برای بعد رفتاری هم مؤلفه های ارتباط با افراد الکلی و آمادگی برای خوردن مشروب با شاخص هایی مثل هم اتاق بودن با الکلی ها، مسافرت رفتن، معامله کردن، ازدواج کردن، آمادگی برای مصرف مشروب در خیابان و پارک – به تنهایی- با خانواده – با دوستان، در مدرسه و در جشن ها و در مراسم ها و…در نظر گرفته شده است که نمونه گویه های آن بر اساس شاخص های مذکور: «هرگز دوست ندارم با کسی ازدواج کنم که مشروب خور باشد»، «حاضر نیستم با یک فرد مشروب خور به مسافرت بروم»، «اگر از تنبیه و توبیخ والدینم نترسم ، وقتی با هم هستیم احتمال دارد پیش آنها مشروب بخورم» و… می باشد. بر اساس این شاخص ها گویه ها تدوین شده است.تدوین گویه های مقایس گرایش به مصرف مشروبات الکلی بر اساس تحقیقات پیشین(مازینگ، 2001؛ سارا، 2004؛ تونی، 2004؛ مک کارتی، 2003؛ پول، 2005؛ کنث، 2003 –به نقل از علیوردی نیا؛1387: 172)بوده است. علاوه برآنچه ذکر شد عوامل مؤثر بر این مفهوم نیز باید مورد سنجش قرار گیرد که تحت عنوان متغیرهای مستقل شناسایی می شوند که شامل متغیرهایی به نام روابط خانوادگی،شبکه های رسانه ای،کارکرد نهادهای کنترلی و نظارتی،در دسترس بودن مشروبات الکلی،نقش پایگاه اجتماعی و اقتصادی و نقش گروه های همسالان سنجش میشود.
-متغیر های مستقل:
-روابط خانوادگی
تعریف مفهومی: در تعریف خانواده آمده است که گروهی از افراد که با پیوندهای خونی،ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر مربوط بوده،یک واحد اقتصادی را تشکیل می دهند و اعضای بزرگسال آن مسئول پرورش کودکان هستند..همه جوامع شناخته شده دارای شکلی از نظام خانواده هستند.اگرچه ماهیت نظام خانوادگی بسیار متغییراست.(شایان مهر؛238:1377).
تعریف عملیاتی:این متغیر بر اساس مفاهیم بی سازمانی خانوادگی ویلیام تامس و فلورین زنانیکی و نظریه کنترل شخصی رلکس و کاپلن و کنترل اجتماعی هیرشی و الیوت انتخاب شده است.این متغییر به عنوان یک متغییر مستقل با شاخص هایی ماننداعتیاد والدین،خشونت خانگی،احترام در خانواده،شکاف نسلها یا تضاد فرهنگی بین والدین و فرزندان،کمبود شادی در خانواده،بیکاری والدین،فروپاشی خانواده و… مجموعأ با 10 سؤال(گویه های 1-1 تا 10-1)نظیر: «احترام زیادی برای والدینم قائلم از بودن در کنار والدینم لذت می برم.»، «اعضای خانواده ام برای یکدیگر ارزشی قائل نیستند.» و… سنجیده میشود.
– پایگاه اجتماعی و اقتصادی
تعریف مفهومی:اعتباری که جامعه برای نقش فرد قایل است.اعتبار واژه ای نسبی است که به فراخور عضویت ، هم نوایی و هماهنگی فرد یا گروه یا گروه های اجتماعی دیگر تعیین میشود.اعتبار بر اساس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *